เรื่อง          :นิสิตศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและเตือนภัยน้ำท่วม และการวัดน้ำในแม่น้ำ
      วัน เวลา    : 5 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น.
      สถานที่     : หน่วยกิจกรรมพิเศษอุทกวิทยา, หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงใหม่, หน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำพูน และหน่วยติดตามฯ ระบบโทรมาตร

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. คณาจารย์ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 8 คน โดยมี ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก และ ดร.นฤมล แก้วจำปา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึก นำนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม จำนวน 32 คน เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติภาคสนาม ณ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ในการนี้ นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน และนายปรีชา แย้มเยื้อน วป.อช.ภาคเหนือตอนบน ได้เป็นผู้บรรยาย และนำนิสิตศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและเตือนภัยน้ำท่วม และการวัดน้ำในแม่น้ำ และมีนายสายชล เกตุเพชร ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ หน่วยต่างๆ ดังนี้ หน่วยกิจกรรมพิเศษอุทกวิทยา, หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงใหม่, หน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำพูน และหน่วยติดตามฯ ระบบโทรมาตร