เรื่อง          : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเตรียมความพร้อมโครงการขยายผลการทำนาแบบเปียกสลับแห้งในเขตพื้นที่ฃลประทาน (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
      วัน เวลา    : 5 กรกฎาคม 2559
      สถานที่     : หอประชุมอาคารชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเตรียมความพร้อมโครงการขยายผลการทำนาแบบเปียกสลับแห้งในเขตพื้นที่ฃลประทาน (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โดยดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน ประธานเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการทำนาแบบเปียกสลับแห้งในเขตพื้นที่ชลประทาน โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการ 1 โครงการ 1 พื้นที่ตัวอย่างต้องไม่น้อยกว่า 5 ไร่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญฯสำนักงานชลประทานที่ 1-17 หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบฃลประทานทุกโครงการฯ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่มีพื้นที่ในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ และผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ณ หอประชุมอาคารชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี