เรื่อง          : อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีใน"งานซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์พร้อมติดตั้งเพื่อป้องกันการแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี
      วัน เวลา    : 28-29 กรกฎาคม 2559
      สถานที่     : ห้องประชุมต้นน้ำ สำนักงานก่อสร้าง 7 อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

 

 

 

 

 

 

บจก. มัลติพรูฟส์ ได้จัดการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีใน"งานซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์พร้อมติดตั้งเพื่อป้องกันการแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมต้นน้ำ สำนักงานก่อสร้าง 7 อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยงานภายในกรมชลประทาน เช่น ก่อสร้าง7 ศูนย์อุทกวิทยาฯภาคตะวันออก โครงการชลประทานปราจีนบุรี โครงการส่งน้ำฯเขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำฯนครนายก เป็นต้น และหน่วยงานอื่น เช่น อุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นต้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 คน ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือสำรวจอุตุ-อุทกวิทยา ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการประกอบด้วย
1. เครื่องมือวัดน้ำฝนแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ
2. เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้น
3. เครื่องวัดกระแสลม
4. เครื่องวัดความกดอากาศ
5. เครื่องวัดความยาวนานแสง
6. เครื่องวัดการระเหยของน้ำ
7. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติแบบลูกลอย