เรื่อง          : ส่วนความปลอดภัยเขื่อน จัดประชุมและตรวจวัดเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน  
      วัน เวลา    : 6 กรกฎาคม 2559
      สถานที่     : ห้องประชุมโครงการส่งน้ำฯลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์