เรื่อง          : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำฤดูฝน 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
      วัน เวลา    : 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น.
      สถานที่     : ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.