เรื่อง          : ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 8/2559 และร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 5/2559
      วัน เวลา    : 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30-12.00 น.
      สถานที่     : ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       วันนี้ (17 มิถุนายน 2559) เวลา 09.30-12.00 น. คณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ,บุคลากรภายใน สบอ. และ Buddy จากสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา และสำนักบริหารโครงการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 8/2559 และร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 5/2559 โดยมี 2 หัวข้อ ดังนี้ 1."สิ่งที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคและการสร้างสรรค์สื่อการนำเสนอองค์ความรู้ รุ่นที่ 1" โดยนายภควงษ์ วรรณวงษ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 2."การโค้ชเพื่อสร้างบุคลากรและทีมงานให้มีผลงานดีเยี่ยม และจิตวิทยาการสื่อสาร" โดยนางสาวอรญา เขียวคุณา หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาหัวงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.