เรื่อง          : ส่วนความปลอดภัยเขื่อน จัดประชุมเรื่องแนวทางในการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์เขื่อนของกรมชลประทาน โดยนายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน และ นายเพิ่มพร โสภณางกูร ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน เป็นเลขานุการคณะทำงาน
      วัน เวลา    : 7 กรกฎาคม 2559
      สถานที่     : ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๔ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทานสามเสน กทม.