เรื่อง          : นายสมเกียรติ ฉินโน ช่างสำรวจ นายสุภกิจ ผลแก้ว ช่างสำรวจ ได้ต้อนรับคณะผู้อบรม จำนวน 40 ท่าน ของศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงการพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าศึกษาดูงานภาคสนาม
      วัน เวลา    : 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.30 น.
      สถานที่     : สถานี C.2 ค่ายจิระประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.30 น. นายสมเกียรติ ฉินโน ช่างสำรวจ นายสุภกิจ ผลแก้ว ช่างสำรวจ ได้ต้อนรับคณะผู้อบรม จำนวน 40 ท่าน ของศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงการพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าศึกษาดูงานภาคสนามที่ สถานี C.2 ค่ายจิระประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์