เรื่อง          : ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่
      วัน เวลา    : 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น.
      สถานที่     : ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 (โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่) ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน, นาย สมชัย นัยอนันต์ ตค.บอ. และ นายปรีชา แย้มเยื้อน วป.อช.ภาคเหนือตอนบน ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 (โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่) ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่