เรื่อง          :สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ             "การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายสาขา (สาขาการเกษตรการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้)"   
      วัน เวลา    : 13-14 กรกฎาคม 2559
      สถานที่     : CITC Training Room อบก.อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ             "การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายสาขา (สาขาการเกษตรการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้)"   โดย ว่าที่ ร.ท.ธนาศักดา ทับโทน นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ณ CITC Training Room อบก.อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร