เรื่อง          : สอนการสำรวจน้ำโดยเครื่องวัดน้ำแบบอัตโนมัติและการใช้กล้องระดับสำรวจภูมิประเทศ ให้แก่นักศึกษาฝึกงาน 2 คน
      วัน เวลา    : 12 กรกฎาคม 2559
      สถานที่     : -

 

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายสรายุทธ ยะแบน หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษอุทกวิทยาและนายสุภเดช เตชะสา หัวหน้าหน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา, สอนการสำรวจน้ำโดยเครื่องวัดน้ำแบบอัตโนมัติและการใช้กล้องระดับสำรวจภูมิประเทศ ให้แก่นักศึกษาฝึกงาน 2 คน คือ นางสาวนิราพรรณ ผิวอ่อน และนางสาวอุษณีย์ สุยคำไฮ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่