เรื่อง          : นายสมชัย นัยอนันต์ ตค.บอ. , นายปรีชา แย้มเยื้อน วป.อช.ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายรุ่งโรจน์ ขุ่ยอาภัย เจ้าหน้าที่หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร เข้าเยี่ยมชมดูงาน
      วัน เวลา    : 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.
      สถานที่     : โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่