เรื่อง          : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ต้อนรับคณะผู้เข้าผู้เข้าอบรมหลักสูตร National Management Course(NMC) จากประเทศปากีสถาน
      วัน เวลา    : 11 พฤษภาคม 2559  
      สถานที่     : กรมชลประทาน สามเสน กทม.
 
   
   
   
 ช่วงเช้าวันที่ 11 พฤษภาคม 2559  ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ต้อนรับคณะผู้เข้าผู้เข้าอบรมหลักสูตร National Management Course(NMC) จากประเทศปากีสถาน ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษา                ดูงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานของประเทศไทย โดยนายธาดา สุขะปุณพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน เป็นผู้แทนกรมชลประทานบรรยายในครั้งนี้