เรื่อง          : ต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ  ทั้งประเทศและในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำแบบเวลาจริงด้วยระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัย
      วัน เวลา    : 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30
      สถานที่     : กรมชลประทาน สามเสน กทม.
 
   
   
   
   
ช่วงบ่ายวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายจำนง ภัทรวิหค วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นายสุชล ด้วงเงิน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และนางสาวกาญจนวรรณ นิลกลัด วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เป็นผู้แทนกรมฯ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ               ทั้งประเทศและในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำแบบเวลาจริงด้วยระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัย ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี