เรื่อง         : ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 1/2560
      วัน เวลา    : 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30
      สถานที่     : กรมชลประทาน สามเสน กทม.
 
   
   
   
   
วันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 1/2560 (แนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ และโอนย้ายมาจากหน่วยงานอื่น , รับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 17" ,พิจารณาทบทวนคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้และทีมงานการจัดการความรู้ , เจ้าหน้าที่สารสนเทศ และทีมงานเครือข่ายในการติดตามข้อมูลและประสานงานการจัดการความรู้ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.