เรื่อง         : ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 1/2561
      วัน เวลา    : 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.30
      สถานที่     : กรมชลประทาน สามเสน กทม.
 
   
   
   
   
   
1.การพัฒนาตรวจสอบเครือข่ายข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ที่มีการเก็บข้อมูลภาคสนามในระยะยาว ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศวิทยาทีมีผลต่อพื้นที่ป่าไม้ในภูมิภาคอาเซียน และพื้นที่ลุ่มน้ำระบบนิเวศวิทยาที่มีผลต่อพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ลุ่มน้ำ ในภาคอาเซียน(โดยนางสาวนิโลบล อรัญยภาค ตป.บอ.) 2.การพัฒนาการเกษตรของประเทศสหรัฐอมเริกา(โดยนายอดิศร จำปาทอง ผอช.ภาคตะวันตก) 3. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำในสาธารณรัฐฮังการี (โดยนายประยูร เย็นใจ ผจน.บอ.)