เรื่อง         : ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 2/2561
      วัน เวลา    : 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00
      สถานที่     : กรมชลประทาน สามเสน กทม.
 
   
   
   
   
   
   
   
1. การจัดการความรู้ในยุค RID 4.0 โดย (นาวสาวอรญา เขียวคุณา กับนายปิยพัฒน์ เหลือโกศล และนาวสาวมรธิรา ดวงสิทธิ์) 2. การใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้(KM Tools)(โดยนางสาวอรญา เขียวคุณา และนางสาวมนธิรา ดวงสิทธิ์) 3. การเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน โดยใช้การวางแผนภาพ ด้วยสถานณการณ์ (Scenario Planning)และคู่มือการทำงาน (Work Manual)(โดยนางสาวอารีรัตน์ อนุชน)