เรื่อง         : ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 3/2561
      วัน เวลา    : 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30-12.00
      สถานที่     : กรมชลประทาน สามเสน กทม.
 
   
   
   
   
   
1. Knowledge Co-Creation Program on Water Related Disaster Risk Reduction (JICA)(โดยนางสาวกุลยา เจริญกิจเกษตร) 2. Seminar on Rural Development for the Kingdom of Thailand in 2518 (โดยนายพัชรินทร์ พิมพ์สิงห์) 3. ICOLD (โดยนายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช และนายจักรกริช นาควิโรจน์)