เรื่อง         : ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 5/2560 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
      วัน เวลา    : 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น.
      สถานที่     : ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน