เรื่อง          :
ตามหนังสือคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team)ด่วนที่สุด สบอ 54/260 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการความรู้(KM Team)ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการ ชลประทาน กรมชลประทานสามเสน


      วัน เวลา    : 10 มีนาคม 2560
      สถานที่      : ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการ ชลประทาน กรมชลประทานสามเสน
 
   
   

 

ตามหนังสือคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team)ด่วนที่สุด สบอ 54/260 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการความรู้(KM Team)ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการ ชลประทาน กรมชลประทานสามเสน