เรื่อง          :
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team)ครั้งที่ 4/2560


      วัน เวลา    : 21 เมษายน 2560
      สถานที่      : ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการ ชลประทาน กรมชลประทานสามเสน
 
   
   

 

ตามหนังสือคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team)ด่วนที่สุด สบอ 90/2560 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการความรู้(KM Team)ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการ ชลประทาน กรมชลประทานสามเสน