เรื่อง         :
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team)ครั้งที่ 6/2560


      วัน เวลา    :
      สถานที่      :ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการ ชลประทาน กรมชลประทานสามเสน