เรื่อง          :
นายธเนศร์ สมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้ร่วมต้อนรับพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน และนายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ในประเด็น "ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)" ดำเนินรายการโดย คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์


      วัน เวลา    : 19 มิถุนายน 2560
      สถานที่      : ณ อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ เ
 
   
   

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2560นายธเนศร์ สมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้ร่วมต้อนรับพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน และนายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ในประเด็น "ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)" ดำเนินรายการโดย คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ เพื่อติดตามการทำงานของศูนย์ฯ ในการบูรณาการข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง ให้มีความเป็นเอกภาพและมีความเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการบันทึกเทปในครั้งนี้ จะออกอากาศในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 18:00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง.