เรื่อง         : ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2561
      วัน เวลา    : 29 มกราคม 2561 (เวลา 13.00 น.-15.00 น.)
      สถานที่     : กรมชลประทาน สามเสน กทม.
 
   
   
   
   
วันที่ 29 มกราคม 2561 (เวลา 13.00 น.-15.00 น.) นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน โดยมีหัวหน้าฝ่ายฯ, หัวหน้างานฯ, หัวหน้าหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ 8 จังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงาน การสำรวจ การปรับปรุงบำรุงรักษาสถานีอุทกวิทยา ในรอบเดือนที่ผ่านมา เพื่อให้มีความพร้อมในการรับสถานการณ์น้ำช่วงต่อไป