เรื่อง         : ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 1/2562
      วัน เวลา    : 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-12.00
      สถานที่     : ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กทม.
 
   
   
   
   
   
ประชุมคณะทำงาน (KM Team) ครั้งที่ 1/2562
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 นางสาวอรญา เขียวคุณา ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงาน (KM Team) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ Smart KM , Kick off Work Manual, การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการความรู้ และติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กทม.