เรื่อง         : ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 2/2562
      วัน เวลา    : 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-12.00
      สถานที่     : ห้องประชุมส่วนยุทธศาสตร์ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน
 
   
   
   
   
   
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 นางสาวอรญา เขียวคุณา ประธานคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ห้องประชุมส่วนยุทธศาสตร์ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน โดยมีเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้