หนังสือเวียน
   เอกสารดาวน์โหลด
   คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างฯ
   ผลงานวิจัย
   กราฟเปรียบเทียบค่าความเค็มที่สำแล
      และอัตราการไหลที่ C.29
   กรมทรัพยากรธรณี
   กรมทรัพยากรน้ำ
   กรมอุตุนิยมวิทยา
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

   สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำ
      และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

   คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)
   สำนักระบายน้ำ กทม.
   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
   ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.
   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
      และภูมิศาสตร์สารสนเทศ(องการมหาชน)
 
 

 
ความพึงพอใจเว็บ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ

วันนี้
83
เมือวานนี้
150
เดือนนี้
2,416
ทั้งหมด
12,999

 


  "สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นองค์กรนำด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ให้ทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย"
 

  ประกาศ
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พ.ศ.2559
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2559

แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืช (ฤดูแล้ง) ในเขตชลประทาน ปี 2558/59

ย้อนหลัง>>

คู่มือสำหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ติดตามสภาพน้ำฝนรายวัน

 
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ครั้งที่ 1/2560
   
อ่านเพิ่มเติม >>
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team)     ครั้งที่ 11/2559 และร่วมฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 7/2559    
อ่านเพิ่มเติม >>
   
  กิจกรรมอื่นๆ >>   
 
 
บันทึกเทปรายการ Zoom in
(ช่องทีวีรัฐสภา)


อ่านเพิ่มเติม >>
ผส.บอ. เข้าร่วมเสวนาเรื่อง "ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง
สถานการณ์และบทเรียนจากพื้นที่"


อ่านเพิ่มเติม >>
   
  กิจกรรมอื่นๆ >>   
 
 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย(29 พ.ย.59)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน
      สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (29 เม.ย. 59)

แผนการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ระยะ 5 ปี 
     (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)
(29 เม.ย.59)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 6/2559
     และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 3/2559
(29 มี.ค.59)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 5/2559
     และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 2/2559
(1 มี.ค.59)
เชิญร่วมประชุมทีมงานเครือข่าย KM สบอ.2559 (18 ก.พ.59)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 4/2559
     และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1/2559
(8 ก.พ.59)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 3/2559 (11 ม.ค.59)
เชิญร่วมประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาครั้งที่ 1/2559 (15 ธ.ค.58)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2559 (6 พ.ย.58)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2559 (2 ต.ค.58)
 
 

"ดวงใจราษฏร์ ปราชญ์แห่งน้ำ"

กรมชลประทานชุด "ความสุข"
 

 

 
  

 

                                           Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300