หนังสือเวียน
   เอกสารดาวน์โหลด
   คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างฯ
   ผลงานวิจัย
   กราฟเปรียบเทียบค่าความเค็มที่สำแล
      และอัตราการไหลที่ C.29
   กรมทรัพยากรธรณี
   กรมทรัพยากรน้ำ
   กรมอุตุนิยมวิทยา
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

   สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำ
      และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

   คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)
   สำนักระบายน้ำ กทม.
   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
   ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.
   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
      และภูมิศาสตร์สารสนเทศ(องการมหาชน)
 
 

 
ความพึงพอใจเว็บ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 15

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 35
วันนี้
0
เมือวานนี้
0
เดือนนี้
0
ทั้งหมด
0

   "สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นองค์กรนำด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ให้ทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย"

รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 11 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 ส.ค. 61)
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 10 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 ก.ค. 61)
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61)
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61)
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 7 เดือน (1 ต.ค. 60 - 30 เม.ย. 61)
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61)

  ประกาศ
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) 2561
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2561
ข้อสั่งการ รมว.กษ. เรื่อง ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน ปี 2560
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน 2560
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) 2560
การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2560

ย้อนหลัง>>

คู่มือสำหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ติดตามสภาพน้ำฝนรายวัน

 
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน
   
อ่านเพิ่มเติม >>
ประชุม คณะทำงานตรวจ
และประเมินความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 3 / 2561
ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจวิศวกรรและธรณีวิทยา
   
อ่านเพิ่มเติม >>
   
  กิจกรรมอื่นๆ >>   
 
 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เข้าร่วมพูดคุย ในประเด็นวิเคราะห์สถานการณ์น้ำภัยแล้ง 2561 (29 มกราคม 2561)


เพิ่มเติม >> (29-01-2561)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเข้าร่วมพูดคุยในประเด็นเปิดแผนบริหารจัดการน้ำ 25611 (มกราคม 2561)

เพิ่มเติม >> (29-01-2561)
   
  กิจกรรมอื่นๆ >>   
 
 
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ข้อมูลแปลงใหญ่สรุปรวม)(9 ต.ค.61)
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(แปลงจัดสรรงบประมาณ)(9 ต.ค.61)
ระเบียบวาระการประชุมการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับงานในสายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา(5 ก.ย.61)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิมเตอร์ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา(24 ส.ค.61)
รายชื่อผู้มีสทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองพัสดุ สำนักงานจัดรูปที่ดิน สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และสำนักงานชลประทานที่ 11(10 ส.ค.61)
แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(17 เม.ย.61)/a>
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดนโยบาย Smart Agriculture Curve สู่การปฏิบัติ (สบอ.)(6 ธ.ค.60)
สื่อประกอบความเข้าใจ Unit school(22 พ.ย.60)
การถ่ายทอดนโยบาย smart agricuture curve สู่การปฏิบัติ(2 พ.ย.60)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา(6 มิ.ย.59)
ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย(29 พ.ย.59)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน
      สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (29 เม.ย. 59)

แผนการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ระยะ 5 ปี 
     (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)
(29 เม.ย.59)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 6/2559
     และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 3/2559
(29 มี.ค.59)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 5/2559
     และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 2/2559
(1 มี.ค.59)
เชิญร่วมประชุมทีมงานเครือข่าย KM สบอ.2559 (18 ก.พ.59)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 4/2559
     และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1/2559
(8 ก.พ.59)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 3/2559 (11 ม.ค.59)
เชิญร่วมประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาครั้งที่ 1/2559 (15 ธ.ค.58)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2559 (6 พ.ย.58)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2559 (2 ต.ค.58)
 
 

"ดวงใจราษฏร์ ปราชญ์แห่งน้ำ"

กรมชลประทานชุด "ความสุข"
 

 

 
  

 

                                           Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300