หนังสือเวียน > 2555 > 2556 > 2557 > 2558 > 2559 > 2560 > 2561> 2562> 2563
ลำดับ เลขที่ สบอ. เลขที่หนังสือ ลงวันที่

 

เรื่อง

วันที่ลง web site
79 1155/2563 อว0653.26/0112 18 ก.พ.63 ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสุตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 ก.พ.63
78 1153/2563 กษ0201.06/ว1582 18 ก.พ.63 ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง CEO ของกองทุนสิ่งแวดล้อม (Global Environment Facility : GEF) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 ก.พ.63
77 1050/2563 กผง 04/630/2563 14 ก.พ.63 ขอให้ตรวจสอบค่าน้ำประปาค้างชำระ / เรียน ผอช.ภาค,ทน.4 บอ. 19 ก.พ.63
76 1128/2563 กษ 0201.06/ว1505 18 ก.พ.63 ขอเชิญเข้าร่มงานอบรมสัมมนา AI&IoT Summit 2020 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ก.พ.63
75 1142/2563 กผง03/72/2563 18 ก.พ.63 ขอนำส่งแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2563-2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 ก.พ.63
74 1108/2563 สดท.2563/ว007 14 ก.พ.63 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ก.พ.63
73 1106/2563 อว0633/ว282 17 ก.พ.63 ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายเรื่อง Statistical evaluation and dealing with droughts in with wake of climate change : case studies (Iran, Thailand./ เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ก.พ.63
72 1103/2563 กษ0201.06/ว1435 14 ก.พ.63 รายงานผลสัมนา เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 ภาคเกษตรภายใต้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disrupitive Agricultural Technology : National Agricultural Big data) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ก.พ.63
71 1056/2563 กษ0234/ว3 9 ม.ค.63 ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ก.พ.63
70 1036/2562 สบค06/298/2563 14 ก.พ.63

แจ้งการทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs) รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค

17 ก.พ.63
69 62/2563 KM สบอ/62/2363 13 ก.พ.63 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 3/2563 / เรียน ที่ปรึกษา สบอ.,ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. ฝบท.บอ.และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ 17 ก.พ.63
68 954/2563 อว 7206/07 11 ก.พ.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ก.พ.63
67 984/2563 สดท.2563/006 12 ก.พ.63 ขอเชิญเข้าร่มงานอบรมสัมมนา AI&IoT Summit 2020 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ก.พ.63
66 1037/2563 สบค2791 14 ก.พ.63 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่มรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 4/63 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 ก.พ.63
65 1000/2563 กผง05/92/2563 13 ก.พ.63 การจัดทำคำขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. (บส.บอ.,ธก.บอ.,งบ.บอ.,พด.บอ.) 14 ก.พ.63
64 983/2563 สบอ(บส)01/2563 14 ก.พ.63 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 14 ก.พ.63
63 1012/2563 สชป13/147/2563 13 ก.พ.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 14 ก.พ.63
62 1030/2563 สบอ 01/27/2563 14 ก.พ.63 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 14 ก.พ.63
61 971/2563 สบค1882 12 ก.พ.63 ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 14 ก.พ.63
60 978/2563 สบค04/171/2563 12 ก.พ.63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 14 ก.พ.63
59 967/2563 พนส.2563/ดศว3 12 ก.พ.63 ขอเลื่อนวันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล " Digital Run 2019" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 ก.พ.63
58 953/2563 สจด 277/2563 11 ก.พ.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 13 ก.พ.63
57 935/2563 กผง1831/2563 11 ก.พ.63 ขอให้ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันความพร้อมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 ก.พ.63
56 910/2563 กษ0201.06/ว1262 7 ก.พ.63 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 ก.พ.63
55 865/2563 TQM004/63 5 ก.พ.63 ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21 th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 7 ก.พ.63
54 873/2563 สชป15/169/2563 7 ก.พ.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช และฝบท.บอ. 7 ก.พ.63
53 819/2563 สบค 2112 5 ก.พ.63 กรมประมงรับโอนข้าราชการพลเรือน จำนวน 5 ตำแหน่ง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช และฝบท.บอ. 6 ก.พ.63
52 772/2563 สบค1933 4 ก.พ.63 ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคลเพื่อสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 5 ก.พ.63
51 783/2563 สบอ 783/2563 4 ก.พ.63 เชิญเข้าอบรมสัมมนา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ก.พ.63
50 761/2563 สบค1693 4 ก.พ.63 โครงการให้ทุนการศึกษาข้าราชการเพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ระยะเวลา 1 ปี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 5 ก.พ.63
49 789/2563 งบ 1332/2563 4 ก.พ.63 หนังสือรับรอมการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ก.พ.63
48 790/2563 สบค1937 4 ก.พ.63 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ก.พ.63
47 728/2563 สบค 1982 31 ม.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัด ตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการกรมชลประทาน ที่มีต่อสมรรถนะของกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 ก.พ.63
46 702/2563 สชป10/123/2563 31 ม.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,,ผอช.ภาค 3 ก.พ.63
45 695/2563 สบค1538 30 ม.ค.63 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ และการขับเคลื่อนองค์กร และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์ / เรียน ผอ.ส่วน,,ผอช.ภาค 3 ก.พ.63
44 690/2563 สบค1662 28 ม.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัด ตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการกรมชลประทาน ที่มีต่อสมรรถนะของกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,,ผอช.ภาค 3 ก.พ.63
43 654/2563 กผง 06/68/2563 29 ม.ค.63 ขอให้ตรวจสอบข้อมุลรายการงานในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม Online) ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 ม.ค.63
42 8759/2562 สบค 06/1853 11 ธ.ค.62 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำระดับต้น รุ่นที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,,ผอช.ภาค 30 ม.ค.63
41 634/2563 อว.6501.2101/ว213 28 ม.ค.63 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 ม.ค.63
40 614/2563 สบค 1482 27 ม.ค.63 เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และฝบท.บอ. 29 ม.ค.63
39 594/2563 สบค 1487 27 ม.ค.63 กรมพลศึกษารับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 29 ม.ค.63
38 47/2563 KM สบอ/47/2563 27 ม.ค.63 รายงานการประชุมคณะทำงาานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 2/2563 / เรียน ผส.บอ.ที่ปรึกษา สบอ.ผอ.ส่วน ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. ฝบท.บอ. และ หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ 29 ม.ค.63
37 607/2563 กพด 727/2563 28 ม.ค.63 ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ / เรียน ฝบท.บอ. (งบ.บอ.,พด.บอ.) 29 ม.ค.63
36 546/2563 สบค1261 24 ม.ค.63 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และฝบท.บอ. 27 ม.ค.63
35 400/2563 กผง 06/32/2563 17 ม.ค.63 แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/ เรียน ผอ.ส่วน,,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. (งบ.บอ.,พด.บอ.) 27 ม.ค.63
34 525/2563 สวพ307/2563 24 ม.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และทน.1-9 บอ. 27 ม.ค.63
33 522/2563 กผง 04/154/2563 23 ม.ค.63 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / เรียน ผปน.บอ.(ตน.บอ.),ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. (งบ.บอ.) 27 ม.ค.63
32 512/2563 สบค1189 22 ม.ค.63 รับสมัครงานตำแหน่ง Water Quality Officer / เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค. 27 ม.ค.63
31 527/2563 สชป3/111/2563 24 ม.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และฝบท. 27 ม.ค.63
30 424/2563 สบค 78 17 ม.ค.63 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีอวกาศและวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2563 / เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค. 22 ม.ค.63
29 464/2563 สบค 1157 21 ม.ค.63 ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกผู้ทำงานเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2019 / เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค. 22 ม.ค.63
28 449/2563 สบค1097 21 ม.ค.63 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัด เพื่อร่วมเป็นเจ้าหน้าที่คุมสอบ / เรียน ผอ.ส่วน,ฝบท.บอ. 22 ม.ค.63
27 425/2563 สบค 967 20 ม.ค.63 กรมการขนส่งทางราง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ จำนวน 5 ตำแหน่ง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และฝบท. 22 ม.ค.63
26 455/2563 สบค62/23159 21 ม.ค.63 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบNRMS) ประจำปีงบประมาณ 2563" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 22 ม.ค.63
25 469/2563 กผง06/48/2563 22 ม.ค.63 ให้บันทึกข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในระบบติดตาม Onilne กองแผนงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และฝบท. (งบ.บอ.) 22 ม.ค.63
24 423/2563 กผง06/45/2563 20 ม.ค.63 ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (งบ พ.ร.บ.) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 22 ม.ค.63
23 400/2563 กผง 06/32/2563 17 ม.ค.63 แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และฝบท.บอ. (งบ.บอ.,พด.บอ.) 22 ม.ค.63
22 398/2563 งบ 655/2563 17 ม.ค.63 แจ้งการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศการออกใบรับรองการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าตอบแทน (Slip Online) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และฝบท.บอ. (บส.บอ.,ธก..บอ.,งบ.บอ.,พด.บอ.) 22 ม.ค.63
21 359/2563 รง 1/2563 17 ม.ค.63 รายงานผลการตรวจสอบการควบคุมงบประมาณและการส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลาง/ เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และฝบท.บอ. (งบ.บอ.,พด.บอ.) 22 ม.ค.63
20 379/2563 กผง04/110/2563 16 ม.ค.63 แนวทางการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และฝบท.บอ. (บส.บอ.,งบ.บอ.) 17 ม.ค.63
19 354/2563 สบค 371 16 ม.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และฝบท.บอ. 17 ม.ค.63
18 294/2563 สบค315 15 ม.ค.63 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Land and Water Management / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 16 ม.ค.63
17 281/2563 สชป11/34/2563 14 ม.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 16 ม.ค.63
16 275/2563 สบค02/19/2563 13 ม.ค.63 รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 15 ม.ค.63
15 254/2563 สบค03/375/2562 10 ม.ค.63 การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำให้สูงขึ้นในระดับ 4 และ 4/ หน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และฝบท.บอ. 15 ม.ค.63
14 263/2563 สบค02/212563 13 ม.ค.63 ขอแก้ไขข้อมูล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 15 ม.ค.63
13 311/2563 สบอ(บส)14/2563 15 ม.ค.63 ขออนุญาตไปราชการ/ เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และฝบท.บอ. 15 ม.ค.63
12 247/2563 สบอ(บส)01/5/2563 15 ม.ค.63 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และฝบท.บอ. 15 ม.ค.63
11 246/2563 สบอ(บส)01/5/2563 15 ม.ค.63 ประกาศผลสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และฝบท.บอ. 15 ม.ค.63
10 272/2563 สบค 119 10 ม.ค.63 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Integrated Water Resources and Stormwater Management/ เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 15 ม.ค.63
9 238/2563 กผง 06/20/2563 10 ม.ค.63 เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้บันทึกข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในระบบติดตาม Online กองแผนงาน /เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9บอ. และฝบท.บอ. (พด.บอ.) 15 ม.ค.63
8 170/2563 อว0602.17/ว3017 9 ม.ค.63 เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 9 หลักสูตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 14 ม.ค.63
7 191/2563 รง 0613/ว1259 24 ธ.ค.62 การตรวจสุขภาพผู้ประกันตน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 14 ม.ค.63
6 190/2563 รง 0613/ว1235 16 ธ.ค.62 การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี/ เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 14 ม.ค.63
5 192/2563 กผง06/21/2563 9 ม.ค.63 ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (งบ พ.ร.บ.) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 14 ม.ค.63
4 120/2563 สชป13/21/2563 7 ม.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่ง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 14 ม.ค.63
3 37/2563 สชป9/4 2 ม.ค.63 แจ้งความประสงค์ต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 8 ม.ค.63
2 40/2563 กผง 04/16/2563 6 ม.ค.63 ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.,ทน.1-9บอ.. 8 ม.ค.63
1 9125/2562 สบค 01/4778/2562 27 ธ.ค.62 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ฝบท.บอ. 8 ม.ค.63