หนังสือเวียน > 2555 > 2556 > 2557 > 2558 > 2559 > 2560 > 2561> 2562> 2563
ลำดับ เลขที่ สบอ. เลขที่หนังสือ ลงวันที่

 

เรื่อง

วันที่ลง web site
468 5076/2563 กษ0201.06/ว5508 3 ก.ค.63 ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 ก.ค.63
467 5075/2563 กษ0201.06/ว5510 8 ก.ค.63 ขอเชิญร่วมบริจาคงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 ก.ค.63
466 5074/2563 กษ0201.06/ว5507 3 ก.ค.63 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 ก.ค.63
465 5029/2563 กสช(บส)/17/2563 3 ก.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ก.ค.63
464 5003/2563 สบค06/827/2563 9 ก.ค.63 ขอให้พิจารณานำเสนอโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ก.ค.63
463 4998/2563 กผง06/453/2563 3 ก.ค.63 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 9 ก.ค.63
462 4992/2563 กผง06/447/2563 3 ก.ค.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 9 ก.ค.63
461 4977/2563 กษ0202/ว3842 3 ก.ค.63 การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 8 ก.ค.63
460 4907/2563 กผง.06/436/2563 2 ก.ค.63 แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 8 ก.ค.63
459 4939/2563 กษ0201.06/ว5396 1 ก.ค.63 รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการต่างๆ (จำนวน 4 ราย) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ค.63
458 4828/2563 สบอ(ศอช.5)บท.อช./79/2563 26 มิ.ย.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 ก.ค.63
457 4913/2563 สบค06/821/2563 2 ก.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบฟอร์มสรุปบทเรียน AAR "การจัดนิทรรศการ 118 ปี กรมชลประทาน" / เรียน ผอ.ส่วน และ ฝบท.บอ. 3 ก.ค.63
456 4912/2563 สบค06/819/2563 2 ก.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบฟอร์มสรุปบทเรียน AAR "การจัดนิทรรศการ 118 ปี กรมชลประทาน" สำหรับผู้จัดทำบูธ / เรียน ผอ.ส่วน 3 ก.ค.63
455 4886/2563 ปง0014.2/ว3495 29 มิ.ย.63 ขอส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง.ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ก.ค.63
454 4884/2563 กษ0201.06/ว5389 30 มิ.ย.63 การจัดทำข้อมูลผลงานของรัฐบาล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ก.ค.63
453 4882/2563 ยธ0411/ว277 30 มิ.ย.63 รายงานผลการถอดบทเรียนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ก.ค.63
452 4824/2563 ผตจ.37/2563 26 มิ.ย.63 แนวทางการปฏิบัติสำหรับการฝึกอบรมผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 ก.ค.63
451 4763/2563 กตน.356/2563 26 มิ.ย.63 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 มิ.ย.63
450 4745/2563 สพร2563/ว1668 26 มิ.ย.63 ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 มิ.ย.63
449 4791/2563 กผง06/431/2563 29 มิ.ย.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 30 มิ.ย.63
448 4772/2563 กค0405.7/ว106 25 มิ.ย.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 29 มิ.ย.63
447 4771/2563 กษ0201.06/ว5228 24 มิ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 มิ.ย.63
446 4730/2563 สบค04/555/2563 25 มิ.ย.63 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 26 มิ.ย.63
445 4699/2563 กษ0201.06/ว5143 24 มิ.ย.63 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 25 มิ.ย.63
444 4696/2563 ศธ04042/ว1890 24 มิ.ย.63 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 25 มิ.ย.63
443 4664/2563 กษ0201.06/ว5127 22 มิ.ย.63 เพลงสำคัญของแผ่นดิน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 มิ.ย.63
442 4676/2563 กค0405.7/ว101 24 มิ.ย.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 24 มิ.ย.63
441 4666/2563 สผ0003/ว160 21 มิ.ย.63 ย้ายที่ทำการจากที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.63
440 4661/2563 นร0731.2/ว83 23 มิ.ย.63 บัญชีนวัตกรรมไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 24 มิ.ย.63
439 4582/2563 10-ล-7 22 มิ.ย.63 ให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.63
438 4581/2563 10-ล-6 22 มิ.ย.63 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.63
437 4580/2563 10-ป-5 22 มิ.ย.63 อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.63
436 4579/2563 10-ป-4 23 เม.ย.63 รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.63
435 4638/2563 พณ0410/ว1627 23 มิ.ย.63 ขอส่งปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 มิ.ย.63
434 4624/2563 กผง06/420/2563 22 มิ.ย.63 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 23 มิ.ย.63
433 4616/2563 กผง.06/416/2563 22 มิ.ย.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 23 มิ.ย.63
432 4592/2563 รธบ.62/2563 22 มิ.ย.63 แจ้งซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้างและรายงานการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 22 มิ.ย.63
431 4570/2563 สวพส/ว.1985 18 มิ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "ระบบการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 มิ.ย.63
430 4553/2563 พป0009/ว761 18 มิ.ย.63 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 มิ.ย.63
429 4544/2563 กษ2910/0526 16 มิ.ย.63 แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มเติม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 มิ.ย.63
428 4537/2563 สมด2.1/ท156/2563 27 พ.ค.63 ขอส่งแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 มิ.ย.63
427 4535/2563 นร1012.2/489 18 มิ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในและนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 มิ.ย.63
426 4524/2563 สบอ4524/2563 18 มิ.ย.63 ขอให้หน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 มิ.ย.63
425 4534/2563 สดท.2563/ว359 18 มิ.ย.63 ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Big Data & Cloud Computing 2020 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 มิ.ย.63
424 4557/2563 ศป0001/1488 18 มิ.ย.63 ขอมอบหนังสือแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 มิ.ย.63
423 4539/2563 กผง06/406/2563 16 มิ.ย.63 สรุปความก้าวหน้าการจัดจ้างงานผูกพันใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 19 มิ.ย.63
422 4536/2563 พป0002/ว855 18 มิ.ย.63 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 10 (ปนป.10) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 มิ.ย.63
421 4516/2563 สบค02/466/2563 17 มิ.ย.63 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 มิ.ย.63
420 4528/2563 กษ0201.06/ว4935 15 มิ.ย.63 การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 มิ.ย.63
419 4522/2563 กษ0201.06/ว5055 17 มิ.ย.63 การสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 มิ.ย.63
418 4521/2563 กษ0201.06/ว4950 17 มิ.ย.63 เรียนเสนอพิจารณาแนวทางการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 มิ.ย.63
417 4511/2563 กบข.5040/ว2831/2563 17 มิ.ย.63 การจัดส่งรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 มิ.ย.63
416 4449/2563 สบอ01/139/2563 17 มิ.ย.63 ประกาศกรมชลประทานเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 18 มิ.ย.63
415 4441/2563 กค0901/ว61 15 มิ.ย.63 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 18 มิ.ย.63
414 4419/2563 กผง06/401/2563 15 มิ.ย.63 การจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 16 มิ.ย.63
413 4397/2563 กผง06/400/2563 15 มิ.ย.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 16 มิ.ย.63
412 4388/2563 กษ0201.06/ว4871 12 มิ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 มิ.ย.63
411 4367/2563 กษ0201.06/ว8880 12 มิ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 15 มิ.ย.63
410 4343/2563 สบค06/731/2563 12 มิ.ย.63 แจ้งประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 มิ.ย.63
409 4317/2563 กษ1304.01/ว765 10 มิ.ย.63 ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 มิ.ย.63
408 4345/2563 กค0433.3/ว239 11 มิ.ย.63 การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 12 มิ.ย.63
407 4344/2563 กพด/461/2563 11 มิ.ย.63 ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการตรวจสอบการเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือการเป็นบุคคลล้มละลาย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 12 มิ.ย.63
406 4306/2563 พิเศษ(COVID-19)/43 10 มิ.ย.63 แนวปกิบัติในการดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 มิ.ย.63
405 4316/2563 กษ0201.06/ว4801 10 มิ.ย.63 ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ... / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 มิ.ย.63
404 4261/2563 11-ข-34 10 มิ.ย.63 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 12 มิ.ย.63
403 4309/2563 กค0405.7/ว91 10 มิ.ย.63 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 มิ.ย.63
402 4308/2563 กค0405.7/ว92 10 มิ.ย.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 มิ.ย.63
401 4293/2563 กษ0201.06/ว4761 10 มิ.ย.63 ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 มิ.ย.63
400 4243/2563 กษ0201.06/ว4713 8 มิ.ย.63 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 มิ.ย.63
399 4242/2563 กษ0201.06/ว4714 8 มิ.ย.63 ขอแจ้งการดาวน์โหลด E-Proceedings / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 มิ.ย.63
398 4241/2563 พิเศษ/อติชาตทองเครือ/27พ.ค.63 8 มิ.ย.63 ขออนุญาตเสนอการจัดงานสัมมนา และดอกไม้ในโอกาสต่างๆ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 มิ.ย.63
397 4205/2563 กงบ.1671/2563 5 มิ.ย.63 แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 8 มิ.ย.63
396 4207/2563 กผง06/384/2563 5 มิ.ย.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 8 มิ.ย.63
395 4204/2563 กผง06/383/2563 5 มิ.ย.63 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 8 มิ.ย.63
394 4203/2563 กค0405.7/284 5 มิ.ย.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 8 มิ.ย.63
393 4202/2563 สลก458/2563 8 มิ.ย.63 มารดานายทวี เต็มญารศิลป์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรและบำรุงรักษา) ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 มิ.ย.63
392 4175/2563 สม0002/ว1414 5 มิ.ย.63 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 มิ.ย.63
391 4171/2563 กห0202.1/312 5 มิ.ย.63 เชิญชวนร่วมงานโครงการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 มิ.ย.63
390 4155/2563 สบค03/170/2563 5 มิ.ย.63 การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 8 มิ.ย.63
389 4110/2563 สคค.89/2563 4 มิ.ย.63 แจ้งเปิดใช้งานระบบลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวัน (DAS) สำหรับผู้บริหาร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 4 มิ.ย.63
388 4065/2563 นร0728/ว81 30 พ.ค.63 ส่งหนังสือ "งบประมาณโดยสังเขปฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 มิ.ย.63
387 4063/2563 กษ0201.06/ว4540 1 มิ.ย.63 การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 มิ.ย.63
386 4031/2563 สบค06/696/2563 29 พ.ค.63 ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือส่งผลงานในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 ในช่วงกิจกรรม "เรื่องเล่า ชาวชลประทาน" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 มิ.ย.63
385 4058/2563 สบค04/444/2563 2 มิ.ย.63 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 2 มิ.ย.63
384 4038/2563 สบอ4038/2563 2 มิ.ย.63 แนวทางการตัดสินรางวัลบูธนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ดีเด่นในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 มิ.ย.63
383 4044/2563 สชป13/474/2563 2 มิ.ย.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 2 มิ.ย.63
382 4037/2563 สบค404/2563 2 มิ.ย.63 มารดานางสาวลัดดา วรการพินิจ ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 มิ.ย.63
381 4025/2563 สชป11.01/340/2563 1 มิ.ย.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 มิ.ย.63
380 4017/2563 สบค06/705/2563 1 มิ.ย.63 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Advance English Program For Advance English Learners ในรูปแบบ Online / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 มิ.ย.63
379 4006/2563 คค0901.4/2563 29 พ.ค.63 กรมการขนส่งทางราง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 2 มิ.ย.63
378 4002/2563 มท0211.5/ว2976 27 พ.ค.63 การเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 1 มิ.ย.63
377 4000/2563 กผง.06/363/2563 1 มิ.ย.63 ขอให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (งบ พ.ร.บ.) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.) 1 มิ.ย. 63
376 3991/2563 กผง06/359/2563 29 พ.ค.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 1 มิ.ย .63
375 3955/2563 กผง01/329/2563 28 พ.ค.63 กรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 พ.ค.63
374 3949/2563 สจด914/2563 28 พ.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 พ.ค.63
373 3926/2563 สชป1/751 27 พ.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 พ.ค.63
372 3917/2563 กษ0613/ว17567 26 พ.ค.63 การจัดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2563 (World Milk Day 2020) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 พ.ค.63
371 3915/2563 กษ0201.06/ว4388 26 พ.ค.63 การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 พ.ค.63
370 3914/2563 กษ1024/ว5 25 พ.ค.63 ขอส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 พ.ค.63
369 3882/2563 สชป16/623/2563 27 พ.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 พ.ค.63
368 3880/2563 สชป6/254/2563 27 พ.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 พ.ค.63
367 3824/2563 กษ1304.01/ว674 21 พ.ค.63 ขอส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 พ.ค.63
366 3801/2563 กษ0209/ว3042 21 พ.ค.63 เผยแพร่ช่องทางบริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC Social Media) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 พ.ค.63
365 3822/2563 กษ0201.06/ว4224 21 พ.ค.63 ขอรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของอื่นๆ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 พ.ค.63
364 3821/2563 มธบ.0411(1)/05017 21 พ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาตรี ด้านรัฐประศาสตร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 พ.ค.63
363 3786/2563 กผง.06/343/2563 22 พ.ค.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 26 พ.ค.63
362 3772/2563 สชป9.01/670/2563 22 พ.ค.63 ขอเปลี่ยนแปลง URL เว็ปไซต์สำนักงานชลประทาน 9 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 พ.ค.63
361 3788/2563 สชป.17.01(บส.)/108/2563 25 พ.ค.63 บิดา ของนายพีรพัฒน์ วรธรรม ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 17 ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 พ.ค.63
360 3765/2563 สชป10/729/2563 22 พ.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 22 พ.ค.63
359 3730/2563 BCO/2010/200583 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมครั้งที่ 1 (Training Workshop) ภายใต้โครงการ การวิเคราะห์การไหลของวัสดุพลาสติกในพื้นที่สำคัญของประเทศไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 พ.ค.63
358 3753/2563 กษ0204/ว2996 21 พ.ค.63 รับสมัครงานตำแหน่ง Chief Finance Officer ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 พ.ค.63
357 3751/2563 กค0405.7/ว79 21 พ.ค.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 22 พ.ค.63
356 3728/2563 สตท.2563/ว357 12 พ.ค.63 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum 2020 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 พ.ค.63
335 186/2563 สบอ(ธก.)01/186/2563 22 พ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผู้อำนวยการสำนัก / กอง / ศูนย์ / กลุ่ม / สถาบัน 22 พ.ค.63
334 3723/2563 กษ0201.06/ว4188 19 พ.ค.63 "กิจกรรมพิเศษ" ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเวียนให้หน่วยงานภายใต้ปกครอง สั่งซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อฟรินซ์แอลกอฮอล์แอนด์สเปรย์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 พ.ค.63
333 3718/2563 IX/RID/AMD/630644 18 พ.ค.63 การแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 21 พ.ค.63
332 3708/2563 กค0405.7/ว78 20 พ.ค.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 20 พ.ค.63
331 3684/2563 สบค06/659/2563 20 พ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ตอบข้อมูลในแบบสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self - Assessment) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 พ.ค.63
330 3674/2563 สสธ.468/2563 20 พ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการได้รับรางวัลของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 พ.ค.63
329 3670/2563 กผง06/327/2563 19 พ.ค.63 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 20 พ.ค.63
328 3590/2563 นร0731.2/ว71 15 พ.ค.63 บัญชีนวัตกรรมไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 18 พ.ค.63
327 3570/2563 กษ0201.06/ว4045 14 พ.ค.63 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 พ.ค.63
326 3569/2563 กษ0403/166 7 พ.ค.63 ขอส่งสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 พ.ค.63
325 3554/2563 กษ0201.06/ว4027 13 พ.ค.63 งดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 พ.ค.63
324 3529/2563 กค0405.7/ว70 14 พ.ค.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 15 พ.ค.63
323 3520/2563 กพก616/2563 14 พ.ค.63 มารดาของนายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 พ.ค.63
322 3502/2563 ผงจ.557/2563 13 พ.ค.63 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 พ.ค.63
321 3488/2563 กษ0201.06/ว3995 12 พ.ค.63 สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 พ.ค.63
320 3490/2563 กษ0201.06/ว4005 12 พ.ค.63 แจ้งเวียนแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ.2563-2570 ภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 พ.ค.63
319 3415/2563 พิเศษ(COVID-19)/34 8 พ.ค.63 แนวทางการแต่งตั้งย้าย/มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 14 พ.ค.63
318 3461/2563 กค0404.4/017384 12 พ.ค.63 กรมบัญชีกลางรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 13 พ.ค.63
317 3404/2563 กษ0205/ว2670 30 เม.ย.63 ขอให้หน่วยงานดำเนินการประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์ เรื่อง ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 พ.ค.63
316 3336/2563 กพด3906/2563 5 พ.ค.63 ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 13 พ.ค.63
315 3434/2563 สบค357/2563 12 พ.ค.63 การใช้ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวัน (Daily Attendance System - DAS) สำหรับบุคลากรกรมชลประทาน ที่ปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 พ.ค.63
314 3393/2563 กผง06/296/2563 8 พ.ค.63 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 13 พ.ค.63
313 3395/2563 ว2929/2563 7 พ.ค.63 ขอให้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 พ.ค.63
312 3168/2563 สบอ(ปค.)04/174/2563 1 พ.ค.63 แนวทางในการดำเนินการซ่อมแซมอาคารบ้านพักของกรมชลประทานและส่วนประกอบอื่น / เรียน ผปบ.บอ.,ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 5 พ.ค.63
311 3265/2563 กผง.06/281/2563 1 พ.ค.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 5 พ.ค.63
310 3253/2563 พิเศษ/ธนาคารอาคารสงเคราะห์/1พ. 1 พ.ค.63 การต่ออายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ (โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธอส.) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 พ.ค.63
309 3222/2563 กผง04/2469/2563 30 เม.ย.63 ขอให้ตรวจสอบค่าน้ำประปาค้างชำระ / เรียน ผปบ.บอ.,ผอท.บอ.,ผชน.บอ.,ผอช.ภาค.และ ทน.1-9 บอ. 1 พ.ค.63
308 3221/2563 กผง06/274/2563 30 เม.ย.63 ขอให้ตรวจสอบข้อมูล และคาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 1 พ.ค.63
307 3219/2563 สพญ01/330/2563 1 พ.ค.63 บิดาของ นายธีระ อิสระกุล ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 พ.ค.63
306 3200/2563 กฟผ.S23300/25937 29 เม.ย.63 ขอมอบหนังสือ 50 ปี กฟผ. / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 พ.ค.63
305 154/2563 สบอ(ธก.)01/154/2563 30 เม.ย.63 ขออนุมัติแผนการมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาการทำงาน แผนการมอบหมายให้บุคลากรทำงานจากบ้านและการเดินทางไปราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 พ.ค.63
304 3191/2563 ผตจ.29/2563 29 เม.ย.63 แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 พ.ค.63
303 3190/2563 กค0408.5/ว55 29 เม.ย.63 แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 พ.ค.63
302 3198/2563 ทส1410.3/200 29 เม.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการรอบไม้ อัดน้ำยาไม้ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 พ.ค.63
301 3183/2563 ผผ16/ว13 28 เม.ย.63 ส่งหนังสือ "รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2562" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 พ.ค.63
300 3182/2563 ปช0010/ว0035 24 เม.ย.63 ขอส่งรายงานผลการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์การทุจริตและการป้องกัน และสร้างสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 พ.ค.63
299 3185/2563 กษ0201.06/ว3643 28 เม.ย.63 ยกเลิกใบเสร็จรับเงินในราชการกรมทางหลวงชนบท "แขวงทางหลวงชนบทยโสธร" ในปีงบประมาณ 2563 เล่มที่ 10884 เลขที่ 001-100 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 พ.ค.63
298 3181/2563 กษ0201.06/ว3625 27 เม.ย.63 การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 พ.ค.63
297 3147/2563 สบค06/603/2563 29 เม.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพร้อมของบุคลากรในการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 เม.ย.63
296 3161/2563 สบค07/352/2563 30 เม.ย.63 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 30 เม.ย.63
295 3159/2563 สบค07/350/2563 29 เม.ย.63 ขอส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 เม.ย.63
294 3144/2563 ผบช.134/2563 29 เม.ย.63 การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 30 เม.ย.63
293 3115/2563 ศธ0205/1123 28 เม.ย.63 ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีโอเชียร์ก้า ประจำปี 2564-2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 เม.ย.63
292 3149/2563 นร0731.2/ว63 24 เม.ย.63 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 30 เม.ย.63
291 3092/2563 สมด2.3/ท133/2563 24 เม.ย.63 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานสำนักงานขลประทาน ที่ 1-19 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 30 เม.ย.63
290 3016/2563 สบค3016/2563 23 เม.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นในการปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆของกรมชลประทาน จำนวน 15 สายงาน ในระบบออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 เม.ย.63
289 3105/2563 กผง04/2348/2563 27 เม.ย.63 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผปน.บอ.,ผอช.ภาค.,ทน.1-9 บอ.และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.) 30 เม.ย.63
288 3088/2563 กค0405.7/ว46 27 เม.ย.63 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 28 เม.ย.63
287 3087/2563 กค0405.7/ว47 27 เม.ย.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 28 เม.ย.63
286 3084/2563 กค0433.4/ว151 24 เม.ย.63 ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เนื่องจากเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 28 เม.ย.63
285 3052/2563 กษ0204/ว1062 22 เม.ย.63 การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 เม.ย.63
284 3072/2563 กผง06/265/2563 24 เม.ย.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 28 เม.ย.63
283 3057/2563 กผง.06/260/2563 23 เม.ย.63 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 28 เม.ย.63
282 3024/2563 สพช01/154/2563 24 เม.ย.63 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ภาษาอังกฤษออนไลน์เบื้องต้นสำหรับผู้บริหาร" (เรียนออนไลน์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 28 เม.ย.63
281 2996/2563 กษ0202/ว1660 22 เม.ย.63 สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 28 เม.ย.63
280 3025/2563 กษ0201.06/ว3543 23 เม.ย.63 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 เม.ย.63
279 3004/2563 สลก305/2563 23 เม.ย.63 ขอความร่วมมือแจ้งยอดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและน้ำประปา / เรียน ผอช.ภาค,ผชน.บอ.(ทน.1-9 บอ.) 24 เม.ย.63
278 2975/2563 สบค02/288/2563 21 เม.ย.63 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 เม.ย.63
277 2947/2563 กษ0201.06/ว3502 21 เม.ย.63 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 เม.ย.63
276 2944/2563 พิเศษ/กรมการศาสนา/15เม.ย.63 21 เม.ย.63 ประกาศกรมการศาสนา เรื่องงดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 เม.ย.63
275 2943/2563 กษ0201.06/3450 20 เม.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ อัดน้ำยาไม้ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 เม.ย.63
274 2897/2563 สบค04/360/2563 21 เม.ย.63 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 เม.ย.63
273 2911/2563 กค0416.4/ว130 20 เม.ย.63 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่2) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 เม.ย.63
272 2851/2563 กผง.06/247/2563 17 เม.ย.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 21 เม.ย.63
271 2869/2563 นร1013.3/81 17 เม.ย.63 การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 เม.ย.63
270 2829/2563 สชป13/359/2563 17 เม.ย.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 21 เม.ย.63
269 2795/2563 กผง05/242/2563 16 เม.ย.63 ขอให้จัดทำแผนประมาณการค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในบัญชีสินทรัพย์ของเงินทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 เม.ย.63
268 2762/2563 สบค02/278/2563 16 เม.ย.63 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 21 เม.ย.63
267 1907/2563 นร1004.1/190 16 มี.ค.63 ทุนรับบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2562(เพิ่มเติม) และประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 21 เม.ย.63
266 2801/2563 กษ0201.06/ว3377 16 เม.ย.63 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 เม.ย.63
265 2763/2563 กษ0204.3/12244 16 เม.ย.63 องค์กร CIRDAP เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการองค์ความรู้ของศูนย์ CIRDAP / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 เม.ย.63
264 2787/2563 ยธ0801/865 15 เม.ย.63 ขอมอบวารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 เม.ย.63
263 2786/2563 รง0509/ว2260 15 เม.ย.63 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2562 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 เม.ย.63
262 2785/2563 นร1004.3/93 15 เม.ย.63 ขอส่งคู่มือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ที่ ก.พ.รับรอง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 เม.ย.63
261 2764/2563 กษ0201.06/ว3339 15 เม.ย.63 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2563 (ครบ 6 เดือน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 เม.ย.63
260 2739/2563 กษ0201.06/ว3337 15 เม.ย.63 การปรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 เม.ย.63
259 2738/2563 กษ0201.06/ว3336 15 เม.ย.63 ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 เม.ย.63
258 2730/2563 สบอ01/93/2563 15 เม.ย.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 16 เม.ย.63
257 2723/2563 กษ0204.3/ว2365 14 เม.ย.63 องค์กร CIRDAP ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาโทด้านการบริหารการพัฒนาชนบท / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 เม.ย.63
256 2718/2563 สบค06/571/2563 14 เม.ย.63 ขอให้แจ้งรายชื่อผู้ที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น ของกรมชลประทาน หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น และหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง ของสถาบันเกษตราธิการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 เม.ย.63
255 2708/2563 สชป12/584/2563 14 เม.ย.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 16 เม.ย.63
254 2670/2563 ทส0810/ว2914 13 เม.ย.63 ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65,66 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 เม.ย.63
253 2634/2563 กผง06/230/2563 10 เม.ย.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 16 เม.ย.63
252 2607/2563 สบค06/562/2563 10 เม.ย.63 แจ้งการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 เม.ย.63
251 2615/2563 ผงจ.447/2563 10 เม.ย.63 แนวทางการนำส่งเงินประกันสังคม ตามมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ของสำนักงานประกันสังคม (เพิ่มเติม) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 เมย.63
250 2613/2563 กษ0232/ว110 9 เม.ย.63 แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 เม.ย.63
249 2612/2563 กษ0212/ว2247 8 เม.ย.63 ข้อกำหนด ตามมาตราการ 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่2) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 เม.ย.63
248 2609/2563 กษ0212/ว1278 8 เม.ย.63 การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตาม "ข้อกำหนด (ฉบับที่2)" วันที่ 2 เมษายน 2558 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 เม.ย.63
247 2605/2563 กษ0201.06/ว3141 8 เม.ย.63 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 เม.ย.63
246 2604/2563 กษ0201.06/ว3145 7 เม.ย.63 ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 เม.ย.63
245 2594/2563 กษ0201.06/ว3142 7 เม.ย.63 แผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปคม.ตร.63) และแผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พดส.ตร.63) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 เม.ย.63
244 2593/2563 กษ0201.06/ว3146 7 เม.ย.63 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 เม.ย.63
243 2576/2563 พิเศษ(COVID-19)/23 9 เม.ย.63 ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (Buainess Continuity Plan : BCP) ของสำนัก/กอง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 10 เม.ย.63
242 2552/2563 สบค05/468/2563 8 เม.ย.63 การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 เม.ย.63
241 2534/2563 สบอ(ปค.)04/142/2563 8 เม.ย.63 ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 10 เม.ย.63
240 2528/2563 ผงจ.440/2563 8 เม.ย.63 มาตรการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 เม.ย.63
239 2482/2563 ผงจ.435/2563 7 เม.ย.63 แนวทางการนำส่งเงินประกันสังคม ตามมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 เม.ย.63
238 2481/2563 กผง.06/206/2563 7 เม.ย.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 8 เม.ย.63
237 2480/2563 กผง06/208/2563 3 เม.ย.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 8 เม.ย.63
236 2464/2563 ผงจ.425/2563 เม.ย.63 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 เม.ย.63
235 2476/2563 พิเศษ(COVID-19)/21 7 เม.ย.63 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 เม.ย.63
234 2462/2563 กผง06/201/2563 3 เม.ย.63 ขอให้เตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 8 เม.ย.63
233 2459/2563 พิเศษ(COVID-19)/20 3 เม.ย.63 การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 เม.ย.63
232 2451/2563 กผง.06/200/2563 2 เม.ย.63 ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (งบ พ.ร.บ.) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 8 เม.ย.63
231 2439/2563 ผพค.72/2563 3 เม.ย.63 รายงานประจำปีของกองการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.) 8 เม.ย.63
230 2423/2563 สพช01/130/2563 2 เม.ย.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 เม.ย.63
229 2437/2563 กพด2880/2563 3 เม.ย.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 3 เม.ย.63
228 2394/2563 สบอ(ปค.)04/134/2563 1 เม.ย.63 ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 / เรียน ผอท.บอ.,ผปน.บอ.,ผปข.บอ.,ผชน.บอ.และ ผอช.ภาค 1-8 3 เม.ย.63
227 2393/2563 สบค02/242/2563 1 เม.ย.63 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมชลประทาน รอบการประเมินที่ 2/2563 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 3 เม.ย.63
226 2392/2563 สบค06/542/2563 1 เม.ย.63 การพัฒนาบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ เพื่อ Reskil & Upskill ในช่วงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 2 เม.ย.63
225 2372/2563 สบค06/543/2563 2 เม.ย.63 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดำเนินงานทางวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย รุ่นที่ 18-19 / เรียน ผปน.บอ.,ผปบ.บอ.,ผอช.ภาคกลาง และ ผอช.ภาคตะวันตก. 2 เม.ย.63
224 2378/2563 กษ0201.06/ว3027 1 เม.ย.63 การซ้อมความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่างๆและการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 เม.ย.63
223 2341/2563 กงบ.307/2563 31 มี.ค.63 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ในวันที่ 1 เมษายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 1 เม.ย.63
222 2340/2563 กงบ.306/2563 31 มี.ค.63 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ในวันที่ 1 เมษายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 1 เม.ย.63
221 2330/2563 กตน.210/2563 30 มี.ค.63 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 เม.ย.63
220 2339/2563 พิเศษ(COVID-19)/15 31 มี.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสังกัดประจำเดือน เมษายน 2563 / เรียน ผอท.บอ.,ผชน.บอ.,ผอช.ภาค.,ทน.1-9 บอ. 31 มี.ค.63
219 2334/2563 กษ0201.06/ว2938 30 มี.ค.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 31 มี.ค.63
218 2329/2563 ชบ53406/ว1632 31 มี.ค.63 ขอส่งหนังสือ "2 ทศวรรษ จัดการที่ดี" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 31 มี.ค.63
217 2323/2563 รธบ.37/2563 31 มี.ค.63 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรับมือสถานการณ์ COVID-19 ของสายงานบำรุงรักษา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 31 มี.ค.63
216 2324/2563 สม0005/ว864 30 มี.ค.63 ขอมอบหนังสือรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 31 มี.ค.63
215 2322/2563 กค0433.4/ว100 30 มี.ค.63 ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 31 มี.ค.63
214 2321/2563 นร0731.2/ว59 27 มี.ค.63 บัญชีนวัตกรรมไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 31 มี.ค.63
213 2302/2563 กษ0201.06/ว2899 27 มี.ค.63 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 31 มี.ค.63
212 2301/2563 กษ0204.5/ว852 27 มี.ค.63 การขอรับทุนวิจัยของสหภาพยุโรปแก่นักวิจัยไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 31 มี.ค.63
211 2245/2563 ศทส.354/2563 27 มี.ค.63 การซักซ้อมความเข้าใจในการใช้งานระบบ VDO Conference / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 มี.ค.63
210 2275/2563 ผงจ.364/2563 27 มี.ค.63 การจัดสรรวงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 30 มี.ค.63
209 2250/2563 สวพ01/211/2563 27 มี.ค.63 ซักซ้อมแนวทางการส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณสมบัติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 มี.ค.63
208 2235/2563 กผง.06/171/2563 26 มี.ค.63 สรุปแนวทางการปฏิบัติการประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามมติการประชุมคระกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 30 มี.ค.63
207 2219/2563 สบค01/1236/2563 27 มี.ค.63 แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 30 มี.ค.63
206 2238/2563 พิเศษ(COVID-19)/9 27 มี.ค.63 ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 มี.ค.63
205 2256/2563 กษ0201.06/ว2893 27 มี.ค.63 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 มี.ค.63
204 2221/2563 กษ0201.06/ว2786 24 มี.ค.63 การปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 มี.ค.63
203 2242/2563 กษ0201.06/ว2849 26 มี.ค.63 ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐในการเข้าทดสอบระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 มี.ค.63
202 2222/2563 สชป4.01/128/2563 27 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 27 มี.ค.63
201 2233/2563 กค0405.7/ว43 27 มี.ค.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 27 มี.ค.63
200 2203/2563 กษ0201.06/ว2820 25 มี.ค.63 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 มี.ค.63
199 2202/2563 กษ0201.06/ว2829 25 มี.ค.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 มี.ค.63
198 2201/2563 กษ0201.06/ว2836 25 มี.ค.63 บัญชีนวัตกรรมไทย (เดือนมีนาคม 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 มี.ค.63
197 2200/2563 กษ0201.06/ว2817 25 มี.ค.63 การใช้บริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้เช่าเหมา) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 มี.ค.63
196 2199/2563 ทส(กอก)1003/ว24 26 มี.ค.63 ขอมอบหนังสือแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 มี.ค.63
195 2156/2563 สธป9.01/344/2563 25 มี.ค.63 แจ้งความประสงค์ต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 27 มี.ค.63
194 2126/2563 พป0009/ว450 24 มี.ค.63 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ระดับกลาง รุ่นที่ 22 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 26 มี.ค.63
193 2154/2563 พิเศษ(COVID-19)/6 25 มี.ค.63 ตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 มี.ค.63
192 2129/2563 สบค05/416/2563 23 มี.ค.63 ให้ลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ/บำเหน็จรายเดือน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 26 มี.ค.63
191 2117/2563 สลก235/2563 23 มี.ค.63 แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทยและชุดแผนที่ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 มี.ค.63
190 2146/2563 พิเศษ/2563/สมาคมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอีสาน 24 มี.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ 80 รูป / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 มี.ค.63
189 2145/2563 กษ0201.06/ว2720 23 มี.ค.63 ขอนำเสนอพื้นที่การจัดกิจกรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 มี.ค.63
188 2141/2563 กษ0201.06/ว2788 24 มี.ค.63 ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (วันที่ 13 - 15 เมษายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 มี.ค.63
187 2140/2563 ดศ0200.14/ว2373 24 มี.ค.63 แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล "DigiTal Run 2020" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 มี.ค.63
186 2139/2563 ยธ0301/ว155 24 มี.ค.63 ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 มี.ค.63
185 2094/2563 สลก237/2563 24 มี.ค.63 คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ภริยา ม.ล.ชูชาติ กำภู บิดาแห่งชลกร ได้ถึงแก่กรรม (แก้ไข) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 มี.ค.63
184 2125/2563 สบค5252 24 มี.ค.63 ประกาศเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ และเลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 25 มี.ค.63
183 2093/2563 สวก0600/ว1316 23 มี.ค.63 ขอประชาสัมพันธ์ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่" ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 25 มี.ค.63
182 2098/2563 สบค02/216/2563 23 มี.ค.63 ขยายเวลาการเปิดระบบออนไลน์สำหรับการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 มี.ค.63
181 2113/2563 พิเศษ(COVID-19)/5 24 มี.ค.63 แนวปกิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีจำเป็นต้องสังเกตอาการ 14 วัน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 มี.ค.63
180 2105/2563 สบค04/312/2563 23 มี.ค.63 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 25 มี.ค.63
179 2044/2563 สชป7.01/95/2563 20 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 24 มี.ค.63
178 2102/2563 งบ 3564/2563 24 มี.ค.63 แนวทางการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการเหลื่อมเวลาการทำงาน และแผนการทำงานจากบ้าน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. (ธก.บอ.,บส.บอ.,งบ.บอ.,พด.บอ.) 24 มี.ค.63
177 2088/2563 พิเศษ(COVID-19)/3 23 มี.ค.63 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 มี.ค.63
176 2084/2563 อว78.16/1109 19 มี.ค.63 ขอเรียนเชิญร่วมสนับสนุนการจัดทำหนังสือ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 มี.ค.63
175 2079/2563 กษ0201.06/ว2660 20 มี.ค.63 ขอส่งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 มี.ค.63
174 2058/2563 สลก231/2563 23 มี.ค.63 คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ภริยา ม.ล.ชูชาติ กำภู ณ อยุธยา บิดาแห่งชลกร ได้ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 มี.ค.63
173 2052/2563 สผ0014.77/ว13 22 มี.ค.63 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 มี.ค.63
172 2000/2563 สชป11.15/277/2563 20 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 23 มี.ค.63
171 2022/2563 กค0405.7/ว39 19 มี.ค.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 20 มี.ค.63
170 1997/2563 กษ0201.06/ว2628 19 มี.ค.63 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 มี.ค.63
169 1970/2563 สชป14/267/2563 19 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 20 มี.ค.63
168 1978/2563 สบอ.01/51/2563 19 มี.ค.63 ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นในระดับ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 20 มี.ค.63
167 91/2563 KMสบอ/91/2563 18 มี.ค.63 ขอเลื่อนประชุมคระทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 4/2563 / เรียน ผส.บอ.ที่ปรึกษา สบอ.ผอ.ส่วน ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. ฝบท.บอ. และ หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ 19 มี.ค.63
166 1951/2563 กษ0201.06/ว2519 18 มี.ค.63 การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 มี.ค.63
165 1932/2563 สชป14.01/130/2563 17 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 18 มี.ค.63
164 1928/2563 อว78.15/0368 17 มี.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนสำหรับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 18 มี.ค.63
163 1926/2563 กษ0210/ว338 17 มี.ค.63 ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 18 มี.ค.63
162 1887/2563 สบค05/302/2563 16 มี.ค.63 ขอแก้ไขข้อมูล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 18 มี.ค.63
161 1934/2563 กค0405.7/ว38 18 มี.ค.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 18 มี.ค.63
160 1920/2563 สชป1.01/158/2563 17 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 18 มี.ค.63
159 1904/2563 สจด547/2563 17 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 18 มี.ค.63
158 1891/2563 สชป13.01/89/2563 16 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 18 มี.ค.63
157 1860/2563 กผง04/879/2563 16 มี.ค.63 ขอแจ้งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 17 มี.ค.63
156 1871/2563 กษ0208/ว508 13 มี.ค.63 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 มี.ค.63
155 1870/2563 กษ0201.06/ว2480 14 มี.ค.63 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นหน่วยปฏิบัติการ (Execution Body - EB) แผนงานยุวชนสร้างชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 มี.ค.63
154 1867/2563 กษ0201.06/ว2442 14 มี.ค.63 ขอรับการสนับสนุนให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชมภาพยนตร์เพื่อการศึกษา เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่อย่างสมดุลย์กับธรรมชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 มี.ค.63
153 1854/2563 สบอ.01/47/2563 16 มี.ค.63 ประกาศกรมชลประทานเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 16 มี.ค.63
152 1841/2563 สชป5.01/75/2563 13 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 16 มี.ค.63
151 1775/2563 สบค03/111/2563 12 มี.ค.63 แจ้งงดใช้ตำแหน่งข้าราชการที่จะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 16 มี.ค.63
150 1816/2563 สชป12.01/108/2563 13 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 16 มี.ค.63
149 1838/2563 ผตจ.237/2563 13 มี.ค.63 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 มี.ค.63
148 1836/2563 รธร.48/2563 13 มี.ค.63 แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในกรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 มี.ค.63
147 1774/2563 สชป8.01/86/2563 12 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 13 มี.ค.63
146 1753/2563 กษ0201.06/ว2388 11 มี.ค.63 การเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 มี.ค.63
145 1757/2563 สบค07/231/2563 11 มี.ค.63 ขอยุติการสั่งจองเสื้อยืดโปโลตราสัญลักษณ์ 118 ปี กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 มี.ค.63
144 1752/2563 กษ0201.06/ว2383 11 มี.ค.63 วันป่าชายเลนแห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 มี.ค.63
143 1751/2563 กษ0201.06/ว2384 11 มี.ค.63 การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 มี.ค.63
142 1750/2563 ศป0020/ว48 11 มี.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 มี.ค.63
141 1749/2563 กษ0201.06/ว2354 11 มี.ค.63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 มี.ค.63
140 1763/2563 สบอ01/40/2563 12 มี.ค.63 ขอให้ตรวจสอบการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในรอบ 6 เดือน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 12 มี.ค.63
139 82/2563 KMสบอ/82/2563 10 มี.ค.63 รายงานการประชุมคระทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 3/2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 มี.ค.63
138 1745/2563 กค0405.7/ว24 11 มี.ค.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 12 มี.ค.63
137 1718/2563 สชป1/344/2563 10 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 12 มี.ค.63
136 1651/2563 สบอ1651/2563 11 มี.ค.63 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีมาตรการระยะเร่งด่วน สำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 มี.ค.63
135 1732/2563 กษ0201.06/ว2297 10 มี.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับการเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 มี.ค.63
134 1731/2563 กษ0201.06/ว2310 10 มี.ค.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 มี.ค.63
133 1660/2563 สบค4161 9 มี.ค.63 การประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินที่ 1/2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.,ธก.บอ.) 11 มี.ค.63
132 1670/2563 สบค04/261/2563 9 มี.ค.63 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 11 มี.ค.63
131 1729/2563 สบอ(บส.)64/2563 11 มี.ค.63 ขออนุญาตไปราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 11 มี.ค.63
130 1683/2563 สชป10/280/2563 6 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 11 มี.ค.63
129 1702/2563 สลก191/2563 10 มี.ค.63 นายผดุงกาญจน์ หังสะไวศยะ อดีตผู้อำนวยการกองการฝึกอบรมถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 มี.ค.63
128 1682/2563 ดศ0403.4/ว16 9 มี.ค.63 ขอส่งแผ่นพับเพื่อสร้างการรับรู้ความเป็นมา ภารกิจ บทบาท ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และขั้นตอนการขอรับทุนฯ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 มี.ค.63
127 1649/2563 สชป14.01/114/2563 9 มี.ค.63 นายประจวบ วงศ์บุรี บิดานายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 มี.ค.63
126 1619/2563 สบค04/259/2563 5 มี.ค.63 การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆของกรมชลประทาน จำนวน 4 สายงาน (เพื่อเติมหลักสูตรเทียบเคียงกับหลักสูตรผู้อำนวยการโครงการ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 9 มี.ค.63
125 1618/2563 นร1403(TNMCS)/1142 6 มี.ค.63 ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำแม่โขง-ล้านช้าง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 9 มี.ค.63
124 1625/2563 กษ0201.06/ว2233 6 มี.ค.63 แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงาน "วันข้อมูลเปิดสาธารณะ (International Open Data Day 2020)" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 มี.ค.63
123 1609/2563 กผง04/626/2563 มี.ค.63 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนกลับส่วนกลาง / เรียน ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.) 6 มี.ค.63
122 1608/2563 กผง04/670/2563 3 มี.ค.63 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 มี.ค.63
121 1607/2563 กผง04/627/2563 3 มี.ค.63 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.) 6 มี.ค.63
120 1577/2563 สบค02/174/2563 5 มี.ค.63 ขอความร่ววมือเร่งรัดให้ข้าราชการในสังกัด ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 มี.ค.63
119 1540/2563 สบค05/237/2563 3 มี.ค.63 ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 6 มี.ค.63
118 1572/2563 สบค05/241/2563 4 มี.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจระบบ DPIS และระบบ E-leave / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 มี.ค.63
117 1552/2563 กค0416.4/ว51 4 มี.ค.63 การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ได้รับจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักฐานการรับเงินในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 มี.ค.63
116 1585/2563 กษ1304.01/ว368 4 มี.ค.63 หนังสือรายงานประจำปี 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 มี.ค.63
115 1584/2563 พิเศษ/ดร.สุรชัยโกเมนธรรมโสภณ/2563 2 มี.ค.63 ขอมอบหนังสือเพื่อใช้ประโยชน์ในห้องสมุด / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 มี.ค.63
114 1583/2563 วสท.222/2563 3 มี.ค.63 ขอมอบหนังสือจดหมายเหตุวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) พุทธศักราช 2486 - 2561 ให้เป็นอภินันทนาการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 มี.ค.63
113 1582/2563 กษ0201.06/ว2130 4 มี.ค.63 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 มี.ค.63
112 1549/2563 สบค04/258/2563 4 มี.ค.63 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 5 มี.ค.63
111 1553/2563 สบค03/90/2563 4 มี.ค.63 การจัดทำคำขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2567) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 มี.ค.63
110 1551/2563 กษ0201.06/ว2068 3 มี.ค.63 การกำหนดเลขประจำตัวของเจ้าของเรื่องของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรมในส่วนภูมิภาค / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 มี.ค.63
109 1550/2563 อว.6501.0506.2/087 2 มี.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 มี.ค.63
108 1517/2563 กผง04/550/2563 มี.ค.63 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผปน.บอ.(ตน.บอ.),ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.) 5 มี.ค.63
107 1525/2563 กผง04/537/2563 2 มี.ค.63 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอช.ภาคตอน.ตอนบน,ผอช.ภาคตอนตอน.ล่าง,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พดบอ.) 5 มี.ค.63
106 1511/2563 สบค02/170/2563 3 มี.ค.63 รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 5 มี.ค.63
105 1532/2563 สบอ(บส.)01/37/2563 4 มี.ค.63 ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2567) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 4 มี.ค.63
104 1357/2563 สบค05/212/2563 26 ก.พ.63 ข้าราชการครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 4 มี.ค.63
103 1513/2563 กผง04/562/2563 3 มี.ค.63 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พดบอ.) 4 มี.ค.63
102 1499/2563 ศป0015/ว30 2 มี.ค.63 ขอมอบหนังสือ "แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 9" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 มี.ค.63
101 1498/2563 นต.0405/02001 2 มี.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) นอกเวลาราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 มี.ค.63
100 1497/2563 กษ0201.06/ว1995 28 ก.พ.63 ขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 มี.ค.63
99 1496/2563 กษ0201.06/ว1924 27 ก.พ.63 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 มี.ค.63
98 1495/2563 กษ2303/ว440 28 ก.พ.63 ขอเผยแพร่คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ฉบับทบทวน ปี2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 มี.ค.63
97 1494/2563 กษ0204/ว619 28 ก.พ.63 ผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อการส่งผลไม้ไทยไปจีน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 มี.ค.63
96 1493/2563 กษ0201.06/ว1926 27 ก.พ.63 บัญชีนวัตกรรมไทย (เดือนมกราคม 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 มี.ค.63
95 1492/2563 กษ0201.06/ว1957 27 ก.พ.63 ประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน 3 ฉบับ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 มี.ค.63
94 1491/2563 กษ0201.06/ว2031 2 มี.ค.63 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 มี.ค.63
93 1479/2563 กษ0201.06/ว1851 26 ก.พ.63 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 มี.ค.63
92 1508/2563 สบอ(ปค.)04/101/2563 3 มี.ค.63 ขอแจ้งผลการโอนจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 4 มี.ค.63
91 74/2563 สบอ74/2563 2 มี.ค.63 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 มี.ค.63
90 1430/2563 กงบ 218/2563 28 ก.พ.63 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน/ เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. (งบ.บอ.) 2 มี.ค.63
89 1424/2563 สบค 3524 27 ก.พ.63 ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ. 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 2 มี.ค.63
88 1324/2563 สชป13/189/2563 25 ก.พ.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ 27 ก.พ.63
87 1338/2563 อว67.21/ว.248 25 ก.พ.63 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 ก.พ.63
86 1365/2563 งบ 2278/2563 26 ก.พ.63 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,91) ปีภาษี 2561 และปีภาษี 2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. (บส.บอ.,ธก.บอ.,งบ.บอ.,พด.บอ.) 27 ก.พ.63
85 1361/2563 สบค 3241 26 ก.พ.63 รับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดกรมการข้าว / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 27 ก.พ.63
84 1219/2563 สบค 02/133/2563 20 ก.พ.63 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 ก.พ.63
83 1241/2563 สบค.3218 20 ก.พ.63 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาลูกจ้างประจำของกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 ก.พ.63
82 1237/2563 สบค 2268 20 ก.พ.63 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องย้ายข้าราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ 21 ก.พ.63
81 1190/2563 สบค2754 19 ก.พ.63 กรมการขนส่งทางราง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ 21 ก.พ.63
80 1162/2563 สบค 2216 19 ก.พ.63 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้แบบจำลองการเติมน้ำใต้ดินและแบบจำลองการไหลของน้ำใต้ดิน และการประมวลผลข้อมูล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ 19 ก.พ.63
79 1155/2563 อว0653.26/0112 18 ก.พ.63 ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสุตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 ก.พ.63
78 1153/2563 กษ0201.06/ว1582 18 ก.พ.63 ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง CEO ของกองทุนสิ่งแวดล้อม (Global Environment Facility : GEF) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 ก.พ.63
77 1050/2563 กผง 04/630/2563 14 ก.พ.63 ขอให้ตรวจสอบค่าน้ำประปาค้างชำระ / เรียน ผอช.ภาค,ทน.4 บอ. 19 ก.พ.63
76 1128/2563 กษ 0201.06/ว1505 18 ก.พ.63 ขอเชิญเข้าร่มงานอบรมสัมมนา AI&IoT Summit 2020 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ก.พ.63
75 1142/2563 กผง03/72/2563 18 ก.พ.63 ขอนำส่งแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2563-2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 ก.พ.63
74 1108/2563 สดท.2563/ว007 14 ก.พ.63 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ก.พ.63
73 1106/2563 อว0633/ว282 17 ก.พ.63 ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายเรื่อง Statistical evaluation and dealing with droughts in with wake of climate change : case studies (Iran, Thailand./ เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ก.พ.63
72 1103/2563 กษ0201.06/ว1435 14 ก.พ.63 รายงานผลสัมนา เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 ภาคเกษตรภายใต้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disrupitive Agricultural Technology : National Agricultural Big data) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ก.พ.63
71 1056/2563 กษ0234/ว3 9 ม.ค.63 ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ก.พ.63
70 1036/2562 สบค06/298/2563 14 ก.พ.63

แจ้งการทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs) รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค

17 ก.พ.63
69 62/2563 KM สบอ/62/2363 13 ก.พ.63 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 3/2563 / เรียน ที่ปรึกษา สบอ.,ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. ฝบท.บอ.และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ 17 ก.พ.63
68 954/2563 อว 7206/07 11 ก.พ.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ก.พ.63
67 984/2563 สดท.2563/006 12 ก.พ.63 ขอเชิญเข้าร่มงานอบรมสัมมนา AI&IoT Summit 2020 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ก.พ.63
66 1037/2563 สบค2791 14 ก.พ.63 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่มรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 4/63 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 ก.พ.63
65 1000/2563 กผง05/92/2563 13 ก.พ.63 การจัดทำคำขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. (บส.บอ.,ธก.บอ.,งบ.บอ.,พด.บอ.) 14 ก.พ.63
64 983/2563 สบอ(บส)01/2563 14 ก.พ.63 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 14 ก.พ.63
63 1012/2563 สชป13/147/2563 13 ก.พ.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 14 ก.พ.63
62 1030/2563 สบอ 01/27/2563 14 ก.พ.63 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 14 ก.พ.63
61 971/2563 สบค1882 12 ก.พ.63 ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 14 ก.พ.63
60 978/2563 สบค04/171/2563 12 ก.พ.63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 14 ก.พ.63
59 967/2563 พนส.2563/ดศว3 12 ก.พ.63 ขอเลื่อนวันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล " Digital Run 2019" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 ก.พ.63
58 953/2563 สจด 277/2563 11 ก.พ.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 13 ก.พ.63
57 935/2563 กผง1831/2563 11 ก.พ.63 ขอให้ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันความพร้อมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 ก.พ.63
56 910/2563 กษ0201.06/ว1262 7 ก.พ.63 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 ก.พ.63
55 865/2563 TQM004/63 5 ก.พ.63 ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21 th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 7 ก.พ.63
54 873/2563 สชป15/169/2563 7 ก.พ.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช และฝบท.บอ. 7 ก.พ.63
53 819/2563 สบค 2112 5 ก.พ.63 กรมประมงรับโอนข้าราชการพลเรือน จำนวน 5 ตำแหน่ง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช และฝบท.บอ. 6 ก.พ.63
52 772/2563 สบค1933 4 ก.พ.63 ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคลเพื่อสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 5 ก.พ.63
51 783/2563 สบอ 783/2563 4 ก.พ.63 เชิญเข้าอบรมสัมมนา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ก.พ.63
50 761/2563 สบค1693 4 ก.พ.63 โครงการให้ทุนการศึกษาข้าราชการเพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ระยะเวลา 1 ปี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 5 ก.พ.63
49 789/2563 งบ 1332/2563 4 ก.พ.63 หนังสือรับรอมการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ก.พ.63
48 790/2563 สบค1937 4 ก.พ.63 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ก.พ.63
47 728/2563 สบค 1982 31 ม.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัด ตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการกรมชลประทาน ที่มีต่อสมรรถนะของกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 ก.พ.63
46 702/2563 สชป10/123/2563 31 ม.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,,ผอช.ภาค 3 ก.พ.63
45 695/2563 สบค1538 30 ม.ค.63 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ และการขับเคลื่อนองค์กร และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์ / เรียน ผอ.ส่วน,,ผอช.ภาค 3 ก.พ.63
44 690/2563 สบค1662 28 ม.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัด ตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการกรมชลประทาน ที่มีต่อสมรรถนะของกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,,ผอช.ภาค 3 ก.พ.63
43 654/2563 กผง 06/68/2563 29 ม.ค.63 ขอให้ตรวจสอบข้อมุลรายการงานในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม Online) ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 ม.ค.63
42 8759/2562 สบค 06/1853 11 ธ.ค.62 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำระดับต้น รุ่นที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,,ผอช.ภาค 30 ม.ค.63
41 634/2563 อว.6501.2101/ว213 28 ม.ค.63 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 ม.ค.63
40 614/2563 สบค 1482 27 ม.ค.63 เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และฝบท.บอ. 29 ม.ค.63
39 594/2563 สบค 1487 27 ม.ค.63 กรมพลศึกษารับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 29 ม.ค.63
38 47/2563 KM สบอ/47/2563 27 ม.ค.63 รายงานการประชุมคณะทำงาานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 2/2563 / เรียน ผส.บอ.ที่ปรึกษา สบอ.ผอ.ส่วน ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. ฝบท.บอ. และ หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ 29 ม.ค.63
37 607/2563 กพด 727/2563 28 ม.ค.63 ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ / เรียน ฝบท.บอ. (งบ.บอ.,พด.บอ.) 29 ม.ค.63
36 546/2563 สบค1261 24 ม.ค.63 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และฝบท.บอ. 27 ม.ค.63
35 400/2563 กผง 06/32/2563 17 ม.ค.63 แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/ เรียน ผอ.ส่วน,,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. (งบ.บอ.,พด.บอ.) 27 ม.ค.63
34 525/2563 สวพ307/2563 24 ม.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และทน.1-9 บอ. 27 ม.ค.63
33 522/2563 กผง 04/154/2563 23 ม.ค.63 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / เรียน ผปน.บอ.(ตน.บอ.),ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. (งบ.บอ.) 27 ม.ค.63
32 512/2563 สบค1189 22 ม.ค.63 รับสมัครงานตำแหน่ง Water Quality Officer / เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค. 27 ม.ค.63
31 527/2563 สชป3/111/2563 24 ม.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และฝบท. 27 ม.ค.63
30 424/2563 สบค 78 17 ม.ค.63 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีอวกาศและวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2563 / เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค. 22 ม.ค.63
29 464/2563 สบค 1157 21 ม.ค.63 ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกผู้ทำงานเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2019 / เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค. 22 ม.ค.63
28 449/2563 สบค1097 21 ม.ค.63 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัด เพื่อร่วมเป็นเจ้าหน้าที่คุมสอบ / เรียน ผอ.ส่วน,ฝบท.บอ. 22 ม.ค.63
27 425/2563 สบค 967 20 ม.ค.63 กรมการขนส่งทางราง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ จำนวน 5 ตำแหน่ง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และฝบท. 22 ม.ค.63
26 455/2563 สบค62/23159 21 ม.ค.63 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบNRMS) ประจำปีงบประมาณ 2563" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 22 ม.ค.63
25 469/2563 กผง06/48/2563 22 ม.ค.63 ให้บันทึกข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในระบบติดตาม Onilne กองแผนงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และฝบท. (งบ.บอ.) 22 ม.ค.63
24 423/2563 กผง06/45/2563 20 ม.ค.63 ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (งบ พ.ร.บ.) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 22 ม.ค.63
23 400/2563 กผง 06/32/2563 17 ม.ค.63 แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และฝบท.บอ. (งบ.บอ.,พด.บอ.) 22 ม.ค.63
22 398/2563 งบ 655/2563 17 ม.ค.63 แจ้งการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศการออกใบรับรองการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าตอบแทน (Slip Online) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และฝบท.บอ. (บส.บอ.,ธก..บอ.,งบ.บอ.,พด.บอ.) 22 ม.ค.63
21 359/2563 รง 1/2563 17 ม.ค.63 รายงานผลการตรวจสอบการควบคุมงบประมาณและการส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลาง/ เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และฝบท.บอ. (งบ.บอ.,พด.บอ.) 22 ม.ค.63
20 379/2563 กผง04/110/2563 16 ม.ค.63 แนวทางการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และฝบท.บอ. (บส.บอ.,งบ.บอ.) 17 ม.ค.63
19 354/2563 สบค 371 16 ม.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และฝบท.บอ. 17 ม.ค.63
18 294/2563 สบค315 15 ม.ค.63 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Land and Water Management / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 16 ม.ค.63
17 281/2563 สชป11/34/2563 14 ม.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 16 ม.ค.63
16 275/2563 สบค02/19/2563 13 ม.ค.63 รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 15 ม.ค.63
15 254/2563 สบค03/375/2562 10 ม.ค.63 การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำให้สูงขึ้นในระดับ 4 และ 4/ หน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และฝบท.บอ. 15 ม.ค.63
14 263/2563 สบค02/212563 13 ม.ค.63 ขอแก้ไขข้อมูล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค 15 ม.ค.63
13 311/2563 สบอ(บส)14/2563 15 ม.ค.63 ขออนุญาตไปราชการ/ เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และฝบท.บอ. 15 ม.ค.63
12 247/2563 สบอ(บส)01/5/2563 15 ม.ค.63 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และฝบท.บอ. 15 ม.ค.63
11 246/2563 สบอ(บส)01/5/2563 15 ม.ค.63 ประกาศผลสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และฝบท.บอ. 15 ม.ค.63
10 272/2563 สบค 119 10 ม.ค.63 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Integrated Water Resources and Stormwater Management/ เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 15 ม.ค.63
9 238/2563 กผง 06/20/2563 10 ม.ค.63 เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้บันทึกข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในระบบติดตาม Online กองแผนงาน /เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9บอ. และฝบท.บอ. (พด.บอ.) 15 ม.ค.63
8 170/2563 อว0602.17/ว3017 9 ม.ค.63 เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 9 หลักสูตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 14 ม.ค.63
7 191/2563 รง 0613/ว1259 24 ธ.ค.62 การตรวจสุขภาพผู้ประกันตน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 14 ม.ค.63
6 190/2563 รง 0613/ว1235 16 ธ.ค.62 การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี/ เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 14 ม.ค.63
5 192/2563 กผง06/21/2563 9 ม.ค.63 ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (งบ พ.ร.บ.) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 14 ม.ค.63
4 120/2563 สชป13/21/2563 7 ม.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่ง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 14 ม.ค.63
3 37/2563 สชป9/4 2 ม.ค.63 แจ้งความประสงค์ต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 8 ม.ค.63
2 40/2563 กผง 04/16/2563 6 ม.ค.63 ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.,ทน.1-9บอ.. 8 ม.ค.63
1 9125/2562 สบค 01/4778/2562 27 ธ.ค.62 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ฝบท.บอ. 8 ม.ค.63