หนังสือเวียน > 2555 > 2556 > 2557 > 2558 > 2559 > 2560 > 2561> 2562> 2563> 2564
ลำดับ เลขที่ สบอ. เลขที่หนังสือ ลงวันที่

 

เรื่อง

วันที่ลง web site
1156 248/2564 สพร2564/ว77 12 ม.ค.64 ขอเรียนเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังเสวนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมภาครัฐ ในหัวข้อ "วิสัยทัศน์ของผู้นำในการเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Goverment Technology Foresinght)" และ "การประยุกต์กรอบปัญญาประดิษฐ์ภารรัฐ (AI Goverment Framework)" ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live และ Youtube / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 ม.ค.64
1155 241/2564 ผงจ.34/2564 12 ม.ค.64 การนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 ม.ค.64
1154 232/2564 กงบ32/2564 12 ม.ค.64 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีสวัสดิการภายในกรมชลประทาน (ฉบับปรับปรุง) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 ม.ค.64
1153 225/2564 ผผ16/ว173 11 ม.ค.64 ขอนำส่งวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 ม.ค.64
1152 222/2564 สบค05/13/2564 12 ม.ค.64 ขออุเคราะห์ข้อมูลจำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่มีความประสงค์ทำบัตรเข้า-ออกอาคารอำนวยการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. และ ฝบท.บอ. 13 ม.ค.64
1151 220/2564 กผง06/25/2564 11 ม.ค.64 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 13 ม.ค.64
1150 229/2564 สบอ04/16/2564 12 ม.ค.64 บิดา นางปาณิชา จันทร์สุย ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 ม.ค.64
1149 219/2564 กษ0203/ว7539/16ธ.ค.63 12 ม.ค.64 แนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (แบบใหม่) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 12 ม.ค.64
1148 194/2564 ยธ02001/ว10471 10 ม.ค.64 ที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 ม.ค.64
1147 174/2564 สบค05/6/2564 8 ม.ค.64 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 ม.ค.64
1146 200/2564 ผบช.13/2564 11 ม.ค.64 การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 12 ม.ค.64
1145 199/2564 งบ361/2564 11 ม.ค.64 การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(บส.บอ.,งบ.บอ.) 12 ม.ค.64
1144 186/2564 กพด02/4/2564 11 ม.ค.64 ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการรับตรวจจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและติดตามการบริหารสินทรัพย์ ผ่านระบบ VDO Conference / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 ม.ค.64
1143 173/2564 นร1200/ว46 8 ม.ค.64 การแจ้งความประสงค์ในการรับโอนข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 ม.ค.64
1142 172/2564 พป0002/ว2288 8 ม.ค.64 การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 25 (People's Audit/PA25) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 ม.ค.64
1141 160/2564 ผงก.บก.20/2564 8 ม.ค.64 กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสัมพันธ์การจัดสัมมนาออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 11 ม.ค.64
1140 149/2564 กษ0202/ว76 8 ม.ค.64 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 11 ม.ค.64
1139 9288/2563 สบค01/3976/2563 4 ม.ค.64 เลื่อนข้าราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. และ ฝบท.บอ. 11 ม.ค.64
1138 130/2564 กผง06/19/2564 7 ม.ค.64 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 8 ม.ค.64
1137 151/2564 กษ0201.06/ว91 8 ม.ค.64 ขอเชิญชวนเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ม.ค.64
1136 150/2564 กษ0201.06/ว101 8 ม.ค.64 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย วันหยุดราชการ ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ม.ค.64
1135 115/2564 กผง06/17/2564 6 ม.ค.64 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 8 ม.ค.64
1134 108/2564 สบค04/9/2564 7 ม.ค.64 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน และประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ม.ค.64
1133 81/2564 สบค02/5/2564 6 ม.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวรัตนา มหาวรรณ์ และ นางสาวกนกวรรณ เชื้อน่วม) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ม.ค.64
1132 64/2564 อว7010/7960 5 ม.ค.64 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 7 ม.ค.64
1131 51/2564 ดศ0307/3891 7 ม.ค.64 ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Training Wrokshop on Impact Based Forecast and Warn Services (IBFWS)" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 7 ม.ค.64
1130 69/2564 กสทรต.(ขร.4)/11961 5 ม.ค.64 การควบรวมกิจการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 ม.ค.64
1129 68/2564 กษ0201.03/ว7997 4 ม.ค.64 ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อยืดโครงการ "เดินด้วยกันนำพาสันติ สืบสาน ปณิธาน ของท่านพุทธทาสภิกขุ " / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 ม.ค.64
1128 67/2564 กษ0212/ว7997 4 ม.ค.64 ขอรับการสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม และของใช้จำเป็น เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ถูกกักตัวในสถานที่ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COViD) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 ม.ค.64
1127 66/2564 กษ0201.06/ว17 5 ม.ค.64 ขออนุโมทนาขอบคุณการจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธออาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ครบรอบ 140 ปี 19 ธันวาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 ม.ค.64
1126 65/2564 กษ0201.06/ว26 5 ม.ค.64 ขอความร่วมมือสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 ม.ค.64
1125 17/2564 สบค06/14/2564 5 ม.ค.64 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหลักการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 3-4 ในรูปแบบ Online / เรียน ผอ.ส่วน.และ ฝบท.บอ. 5 ม.ค.64
1124 26/2564 กษ0201.06/ว11241 30 ธ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญร่วมเป็นภาคีสนับสนุนกิจกรรมวิ่งเก็บสะสมระยะทาง (Virtual Run) ในชื่องงาน "KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผาเราปลอดฝุ่น" ภายใต้โครงการเกษตรปลอดเผา (Zero Burn) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ม.ค.64
1123 48/2564 สลก5/2564 5 ม.ค.64 นายวีรพงษ์ สมบูรณ์ บิดาของนายธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ม.ค.64
1122 12/2564 1251/4941 30 ธ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ม.ค.4
1121 10/2564 กษ0210/ว1456 30 ธ.ค.63 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ม.ค.64
1120 9197/2563 สลก1088/2563 25 ธ.ค.63 ขอให้เน้นย้ำการปฏิบัติตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยในกรมชลประทาน สามเสน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 ม.ค.64
1119 3/2564 กษ0201.06/ว11200 30 ธ.ค.63 ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : พลิกวิกฤต Covid-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 ม.ค.64
1118 2/2564 กษ0201.06/ว11199 30 ธ.ค.63 แจ้งการควบรวมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนานคม จำกัด (มหาชน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 ม.ค.64
1117 9279/2563 กษ0212/ว4199 28 ธ.ค.63 แนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ธ.ค.63
1116 9287/2563 สชป4/1434/2563 29 ธ.ค.63 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 115 ปีที่ 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ธ.ค.63
1115 9294/2563 พิเศษ(COVID-19)/59 30 ธ.ค.63 ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน วันที่ 30 ธันวาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ธ.ค.63
1114 9289/2563 ผคง.297/25636 30 ธ.ค.63 แนวทางการบริหารเงินกันไว้เบิกเหลี่อมปีงบประมาณปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 30 ธ.ค.63
1113 9268/2563 สชป11/734/2563 29 ธ.ค.63 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 44 ปีที่ 4 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ธ.ค.63
1112 9261/2563 ดศ0301/3786 28 ธ.ค.63 กรมอุตุนิยมวิทยารับโอนข้าราชการมาดำรงในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. และ ฝบท.บอ. 30 ธ.ค.63
1111 9260/2563 ทส1001.3/17616 28 ธ.ค.63 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. และ ฝบท.บอ. 30 ธ.ค.63
1110 9253/2563 สบค06/1577/2563 29 ธ.ค.63 การดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ของสำนัก/กอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ธ.ค.63
1109 9242/2563 อว7207/ว373 29 ธ.ค.63 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ธ.ค.63
1108 9244/2563 อคส.1023/ว11841 27 ธ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การคลังสินค้าเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การคลังการคลังสินค้า / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 ธ.ค.63
1107 9239/2563 อว7213/ว543 25 ธ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 ธ.ค.63
1106 9238/2563 กร0010/3299 24 ธ.ค.63 ขอมอบหนังสือทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 ธ.ค.63
1105 9237/2563 อว6201/ว1990 25 ธ.ค.63 ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทายพลิกวิกฤต Covid -19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 ธ.ค.63
1104 9235/2563 กค(กรท)0433.3/ว584 25 ธ.ค.63 การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 29 ธ.ค.63
1103 9234/2563 กค(กวจ)0405.2/ว582 25 ธ.ค.63 การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 29 ธ.ค.63
1102 9233/2563 กค0419.2/ว598 25 ธ.ค.63 แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 29 ธ.ค.63
1101 9232/2563 นร0731.2/ว20 25 ธ.ค.63 บัญชีนวัตกรรมไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 29 ธ.ค.63
1100 9231/2563 นร0731.2/ว18 25 ธ.ค.63 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 29 ธ.ค.63
1099 9240/2563 สวก0500/ว7006 27 ธ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบการวิจัย "การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร" ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 ธ.ค.63
1098 9206/2563 กษ0212/ว4136 23 ธ.ค.63 การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดราชการห้วงเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 ธ.ค.63
1097 9187/2563 กผง04//6849/2563 23 ธ.ค.63 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.) 29 ธ.ค.63
1096 9181/2563 สบค19003 24 ธ.ค.63 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้บริการร้านค้าภายในกรมชลประทาน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ธ.ค.63
1095 9177/2563 กษ0201.06/ว10957 23 ธ.ค.63 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ธ.ค.63
1094 9171/2563 SUPREME/22 ธ.ค.63 22 ธ.ค.63 ขออนุญาตงดบริการรถตู้บริการของศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ฝบท.บอ. 25 ธ.ค.63
1093 9170/2563 กษ0204/ว2661 22 ธ.ค.63 บทความประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปรรูปของไทยในประเทศญี่ปุ่น / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ธ.ค.63
1092 9157/2563 กษ0212/ว7737 21 ธ.ค.63 เน้นย้ำการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ธ.ค.63
1091 9139/2563 อว7213/ว514 23 ธ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 ธ.ค.63
1090 9138/2563 1251/2563 23 ธ.ค.63 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 ธ.ค.63
1089 9162/2563 นร1004.1/1345 23 ธ.ค.63 สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาที่ขาดแคลนประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 ธ.ค.63
1088 9161/2563 สบค07/1014/2563 24 ธ.ค.63 การจัดทำสมุดโทรศัพท์และบัตรส่งความสุขกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 ธ.ค.63
1087 9147/2563 สบค02/1079/2563 22 ธ.ค.63 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 ธ.ค.63
1086 9146/2563 นร1019/338 23 ธ.ค.63 การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 ธ.ค.63
1085 9092/2563 กษ0201.06/ว10893 18 ธ.ค.63 ขอเชิญร่วมงานและเป็นเจ้าภาพของขวัญ และทุนการศึกษาวันเด็กแห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 ธ.ค.63
1084 9131/2563 สบค06/1532/2563 22 ธ.ค.63 แจ้งการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ทุนศึกษาต่อ และทุนฝึกอบรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 ธ.ค.63
1083 9127/2563 ผงจ.1468/2563 22 ธ.ค.63 ของดเบิกเงินด่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร / เรียน ผอ.ส่วน,ฝบท.บอ. 23 ธ.ค.63
1082 9115/2563 สชป15.01/354/2563 22 ธ.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. และ ฝบท.บอ.(ธก.บอ.,งบ.บอ.,พด.บอ.) 23 ธ.ค.63
1081 9108/2563 สบค03/371/2563 21 ธ.ค.63 การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการภายในสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 ธ.ค.63
1080 9091/2563 กษ0201.06/ว10847 18 ธ.ค.63 การดำเนินการมาตรการส่งเสริมการจัดสัมมนาของภาครัฐในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ธ.ค.63
1079 9086/2563 สว0003/ว5510 17 ธ.ค.63 สำนักเลขาธิการวุฒิสภาจะย้ายที่ทำการสำนักเลขาธิการวุฒิสภาแห่งใหม่จึงขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ธ.ค.63
1078 9085/2563 สบค04/1521/2563 21 ธ.ค.63 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ธ.ค.63
1077 9076/2563 สขอ.ฝ02/2563 21 ธ.ค.63 ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงาน/ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและฝึกอบรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ธ.ค.63
1076 9065/2563 สน.1039/63 18 ธ.ค.63 ขอเรียนเชิญศึกษาดูงาน การจัดประชุมสัมมนา และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 ธ.ค.63
1075 9064/2563 วนส1007 17 ธ.ค.63 ขอรับบิณฑบาตของขวัญวันเด็ก ปีการศึกษา 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 ธ.ค.63
1074 9063/2563 กค0405.7/ว183 17 ธ.ค.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 21 ธ.ค.63
1073 9062/2563 กค(กวจ)0405.2/ว581 17 ธ.ค.63 การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 21 ธ.ค.63
1072 9019/2563 มท55011/8451 16 ธ.ค.63 ขอขอบคุณ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ธ.ค.63
1071 9018/2563 กษ0232/ว7530 16 ธ.ค.63 ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ธ.ค.63
1070 9016/2563 กษ2215/ว86 16 ธ.ค.63 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "อ.ต.ก.มอบของขวัญปีใหม่ ด้วยข้าวเกษตรกรไทยราคาพิเศษ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ธ.ค.63
1069 8955/2563 สบค01/3789/2563 15 ธ.ค.63 แต่งตั้งข้าราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. และ ฝบท.บอ. 18 ธ.ค.63
1068 9004/2563 อว0407/ว10086 16 ธ.ค.63 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบNRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2564" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ธ.ค.63
1067 9014/2563 กผง06/834/2563 15 ธ.ค.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 18 ธ.ค.63
1066 8990/2563 สบอ8990/2563 17 ธ.ค.63 เชิญเข้าอบรมสัมมนา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ธ.ค.63
1065 8998/2563 กผง06/837/2563 16 ธ.ค.63 สรุปงบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 17 ธ.ค.63
1064 9006/2563 พิเศษ(COVID-19) /52 17 ธ.ค.63 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันและควบคุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ธ.ค.63
1063 8985/2563 อว67.23/ว2290 16 ธ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ธ.ค.63
1062 8969/2563 ผงจ.1440/2563 15 ธ.ค.63 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2563 และแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ธ.ค.63
1061 8916/2563 กตน757/2563 14 ธ.ค.63 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 ธ.ค.63
1060 530/2563 สบอ(ธก.)01/530/2563 17 ธ.ค.63 ขอเชิญหารือแนวทางการจัดงานปีใหม่ 2564 ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ธ.ค.63
1059 8974/2563 อว6001/ว13003 15 ธ.ค.63 ขอเรียนเชิญเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้าง Inforgraphic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ธ.ค.63
1058 8918/2563 นร1004.1/1295 14 ธ.ค.63 สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 4-28 ธันวาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ธ.ค.63
1057 8896/2563 สบค06/1504/2563 9 ธ..ค.63 ขอแจ้งการใช้งานระบบบริหารการฝึกอบรมออนไลน์ (e-training) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ธ.ค.63
1056 8910/2563 สลก1061/2563 14 ธ.ค.63 นายปัญญา สัจจกมล อดีตผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรม (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ธ.ค.63
1055 8931/2563 กผง05/912/2563 15 ธ.ค.63 ขอให้ส่งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ธ.ค.63
1054 8872/2563 กษ0202/ว5306 9 ธ.ค.63 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ธ.ค.63
1053 8912/2563 ปช0036/ว0111 9 ธ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับบทความวิชาการและบทความวิจัย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 ธ.ค.63
1052 8901/2563 กค0405.7/ว176 8 ธ.ค.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 15 ธ.ค.63
1051 8900/2563 กค04192/ว558 4 ธ.ค.63 การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 15 ธ.ค.63
1050 8910/2563 สลก1061/2563 14 ธ.ค.63 นายปัญญา สัจจกมล อดีตผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ธ.ค.63
1049 8897/2563 กค0433.4/ว563 8 ธ.ค.63 แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 14 ธ.ค.63
1048 8884/2563 กผง05/905/2563 9 ธ.ค.63 การจัดทำคำขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ธ.ค.63
1047 8871/2563 กษ0201.06/ว10378 4 ธ.ค.63 ร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" (พ.ศ.2563) และแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ธ.ค.63
1046 8892/2563 สชป10/1540/2563 9 ธ.ค.63 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 79 ปีที่ 7 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ธ.ค.63
1045 8823/2563 พิเศษ3/63/รธบ. 7 ธ.ค.63 ขอร่วมบริจาคจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ธ.ค.63
1044 8879/2563 ทบ.ว.3257/2563 9 ธ.ค.63 ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง การประกอบธุรกิจก่อสร้าง "New Trend" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ธ.ค.63
1043 8868/2563 กษ0201.06/ว10377 4 ธ.ค.63 ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ "การส้รางความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ" ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ ( Live Streaming ) ทาง Facebook และ Youtube / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ธ.ค.63
1042 8867/2563 พิเศษ/2563/วัดวิชัย 7 ธ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์อุปถัมภ์ สร้างโบสถ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ธ.ค.63
1041 8869/2563 กษ0201.06/ว10462 8 ธ.ค.63 ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ธ.ค.63
1040 8866/2563 กษ2601/ว206 4 ธ.ค.63 แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ธ.ค.63
1039 8865/2563 สพภ.051/ว2346 3 ธ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ธ.ค.63
1038 8853/2563 ศทส.4928/2563 9 ธ.ค.63 ขอความร่วมมือในการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ธ.ค.63
1037 8820/2563 สบค04/1450/2563 7 ธ.ค.63 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. และ ฝบท.บอ. 8 ธ.ค.63
1036 8806/2563 สชป7/1471/2563 7 ธ.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 8 ธ.ค.63
1035 8793/2563 สบค03/359/2563 7 ธ.ค.63 ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 8 ธ.ค.63
1034 8792/2563 สบค06/1480/2563 7 ธ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ตอบข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของบุคลากรกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ธ.ค.63
1033 8782/2563 พิเศษ(COVID-19)/50 4 ธ.ค.63 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมภายใต้สถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 ธ.ค.63
1032 8766/2563 พิเศษ(COVID-19)/49 4 ธ.ค.63 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 ธ.ค.63
1031 8780/2563 สบค04/1432/2563 4 ธ.ค.63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 4 ธ.ค.63
1030 8754/2563 กษ0201.06/ว10258 1 ธ.ค.63 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตราร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้างหรือขยายถนน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 ธ.ค.63
1029 8753/2563 กษ0201.06/ว10332 2 ธ.ค.63 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 ธ.ค.63
1028 8660/2563 สบค07//926/2563 25 พ.ย.63 ขอเชิญร่วมทำบุญ กิจกรรมปันสุข "สะพานบุญ ต่อชีวิตโค-กระบือ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 ธ.ค.63
1027 8751/2563 สบค07/957/2563 3 ธ.ค.63 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ไหว้พระรับพร / เรียน ผอ.ส่วน และ ฝบท.บอ. 3 ธ.ค.63
1026 8736/2563 นร1013.3/209 2 ธ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 ธ.ค.63
1025 8730/2563 สบค04/1414/2563 2 ธ.ค.63 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 ธ.ค.63
1024 8724/2563 ยธ0710.2/33721 1 ธ.ค.63 ขอส่งหนังสือรายงานการดำเนินงานของรับต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 ธ.ค.63
1023 8722/2563 กษ0201.06/ว10278 1 ธ.ค.63 การจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือนเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์(เสด็จเตี่ย)เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 ธ.ค.63
1022 8720/2563 1483/2563 1ธ.ค.63 ขอเสนอและประชาสัมพันธ์ธุรกิจงานพิมพ์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 ธ.ค.63
1021 504/2563 สบอ(อ)504/2563 2 ธ.ค.63 ขอซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 ธ.ค.63
1020 8706/2563 สบค07/950/2563 2 ธ.ค.63 ปิดรับการสั่งซื้อสมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ธ.ค.63
1019 8677/2563 สวพ03/361/2563 1 ธ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 ธ.ค.63
1018 8697/2563 อว0416/ว10871 1 ธ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมัครได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุธโส) ประจำปีงบประมาณ 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 ธ.ค.63
1018 8657/2563 สบค07/945/2563 30 พ.ย.63 ขอส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. และ ฝบท.บอ. 2 ธ.ค.63
1017 8675/2563 ผคง.273/2563 30 พ.ย.63 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 ธ.ค.63
1016 8650/2563 อว7213/ว512 27 พ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 พ.ย.63
1015 8665/2563 อว6501.0701/ว4926 30 พ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คระมนุษยศาสตร์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 พ.ย.63
1014 8664/2563 อว6501.10/ว1978 24 พ.ย.63 ขอเผยแพร่รายงานประจำปี 2562 - 2563 คระวิศวกรรมศาสตร์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 พ.ย.63
1013 8649/2563 กษ0201.06/ว10180 30 พ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 พ.ย.63
1012 8648/2563 กษ0201.06/ว10092 27 พ.ย.63 ขอประชาสัมพันธ์เป็นเบื้องต้น การจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 "นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : Smart Agricultural Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs)" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 พ.ย.63
1011 8619/2563 กษ02.06/ว10050 26 พ.ย.63 การถวายพระสมัญญา "สิริศิลปิน" แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 พ.ย.63
1010 8639/2563 อว0416/ว10870 30 พ.ย.63 ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 พ.ย.63
1009 8635/2563 สชป10/1486/2563 27 พ.ย.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 30 พ.ย.63
1008 8598/2563 สชป13/1044/2563 27 พ.ย.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,ธก.บอ.,พด.บอ.) 30 พ.ย.63
1007 8610/2563 อว67.49/ว960 29 พ.ย.63 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 พ.ย.63
1006 8582/2563 อว7202/785 25 พ.ย.63 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตร "Innovation and Transformation : การบริหารการพัฒนายุคดิจิทัล 5.0" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 พ.ย.63
1005 8596/2563 นร1004.1/1366 26 พ.ย.63 รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 พ.ย.63
1004 8595/2563 พิเศษ/สุรชัยสุขเขียวอ่อน/2563 25 พ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์สมทบค่าของขวัญและงบประมาณในการจัดงานคริสต์มาสให้เก็บเด็กๆด้อยโอกาสบ้านนกขมิ้น / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 พ.ย.63
1003 8593/2563 นร0911/ว3 25 พ.ย.63 ขอมอบหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 พ.ย.63
1002 8596/2563 นร1004.1/1366 26 พ.ย.63 รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 พ.ย.63
1001 8588/2563 สชป12/1801/2563 26 พ.ย.63 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 3 ฉบับที่ 30 เดือนกันยายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 พ.ย.63
1000 8561/2563 กค(กรท)0433.2/ว545 25 พ.ย.63 เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.,งบ.บอ.) 26 พ.ย.63
999 8542/2563 สบค01/3708/2563 25 พ.ย.63 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. และ ฝบท.บอ. 26 พ.ย.63
998 8531/2563 กห0317.3/1456 22 พ.ย.63 ขอเรียนเชิญร่วมสั่งจองเหรียญท่านท้าวยะสังกะอสูร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 พ.ย.63
997 8539/2563 กผง06/778/2563 24 พ.ย.63 แนวทางปฏิบัติในการบริหารเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.,งบ.บอ.) 25 พ.ย.63
996 8530/2563 กษ0201.06/ว9949 23 พ.ย.63 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2563 (ครบ 1 ปี) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 พ.ย.63
995 8529/2563 กษ0201.06/ว9946 23 พ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 พ.ย.63
994 8527/2563 กษ0201.06/ว9945 23 พ.ย.63 มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 พ.ย.63
993 8522/2563 กค0405.7/ว170 23 พ.ย.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 25 พ.ย.63
992 8519/2563 กค0405.7/ว173 23 พ.ย.63 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 25 พ.ย.63
991 8567/2563 สบอ.(บส.)01/274/2563 25 พ.ย.63 ขออนุญาตไปราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. และ ฝบท.บอ. 25 พ.ย.63
990 8521/2563 สชป4/1313/2563 24 พ.ย.63 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 114 ปีที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 พ.ย.63
989 8513/2563 กษ0204/6916 23 พ.ย.63 การรับสมัครตำแหน่ง chief Hydrologist เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat : MRCS) นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 พ.ย.63
988 8479/2563 ผงจ.1315/2563 18 พ.ย.63 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 พ.ย.63
987 8471/2563 สชป11/668/2563 18 พ.ย.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. และ ฝบท.บอ.(ธก.บอ.,พด.บอ.,งบ.บอ.) 24 พ.ย.63
986 8496/2563 ศวฐ.85/2563 23 พ.ย.63 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้งานโปรแกรม เวปไซต์ และแอปพลิเคชั่นคาดการณ์ปริมาณฝนและการวางแผนบริหารจัดการน้ำในสภาวะฉุกเฉิน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 พ.ย.63
985 8478/2563 ผบช.453/2563 23 พ.ย.63 การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 23 พ.ย.63
984 8467/2563 สบค07/912/2563 18 พ.ย.63 ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 พ.ย.63
983 8454/2563 อว8393(17)/ว2185 17 พ.ย.63 ขอมอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 พ.ย.63
982 8453/2563 กษ0204/ว2438 16 พ.ย.63 ผลการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ กับการปรับความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างมหาอำนาจและนัยต่อไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 พ.ย.63
981 8451/2563 สบอ(ศอช.2)/357/2563 18 พ.ย.63 มารดานายชัยวุฒิ วัฒนาการ ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 พ.ย.63
980 8439/2563 วธ0602/1100 17 พ.ย.63 การเผยแพร่หนังสือศิลปะร่วมสมัย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 พ.ย.63
979 8414/2563 กษ1304.01/ว1688 13 พ.ย.63 รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 พ.ย.63
978 8376/2563 กผง02/184/2563 13 พ.ย.63 รายงานผลการดำเนินงาน RID No.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 พ.ย.63
977 8421/2563 กต0204/ว9597 17 พ.ย.63 ขอนำส่ง "ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 พ.ย.63
976 8415/2563 กษ0201.06/ว9809 16 พ.ย.63 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 พ.ย.63
975 8386/2563 สบค03/352/2563 16 พ.ย.63 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ และการสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และแนวทางปฏิบัติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 พ.ย.63
974 8403/2563 อว8603.15(กทม.)/ว097 16 พ.ย.63 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่กับพื้นที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 พ.ย.63
973 8402/2563 อว7601.1/368/2563 16 พ.ย.63 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" รุ่นที่ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 พ.ย.63
972 8401/2563 นร1003/531 16 พ.ย.63 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ ภายใต้หัวข้อ "กิจกรรมวันดีดี : การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายอย่างยั่งยืน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 พ.ย.63
971 8385/2563 สบค04/1347/2563 16 พ.ย.63 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 17 พ.ย.63
970 8371/2563 กห0202.1/575 13 พ.ย.63 เชิญชวนร่วมกิจกรรมช่วยเหลือชมรมมัคคุเทศก์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 พ.ย.63
969 8317/2563 กตบ030/2563 12 พ.ย.63 ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 พ.ย.63
968 8316/2563 ศป0019/ว186 11 พ.ย.63 รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 พ.ย.63
967 8315/2563 พม0703/ว110 12 พ.ย.63 ขอส่งความรู้มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 พ.ย.63
969 8266/2563 กษ0201.06/ว9581 10 พ.ย.63 การสั่งจองเหรียญที่ระลึก "พระคลัง ในพระคลังสมบัติ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 พ.ย.63
968 8361/2563 สชป14/1006/2563 12 พ.ย.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 พ.ย.63
967 8350/2563 รง0613/ว570 30 ต.ค.63 การให้บริการฉีดวัชซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. และ ฝบท.บอ. 13 พ.ย.63
968 8331/2563 มท55811-1/7408 12 พ.ย.63 ขอให้ตรวจสอบค่าน้ำประปาค้างชำระ / เรียน ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 พ.ย.63
967 8288/2563 กผง03/476/2563 12 พ.ย.63 ขอให้ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันความพร้อมคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 พ.ย.63
966 8279/2563 อว6501.0701/4462/อธช. 12 พ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรจำนวน 3 หลักสูตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 พ.ย.63
965 8261/2563 สบอ(ปค)04/493/63 12 พ.ย.63 ขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 พ.ย.63
964 8267/2563 อว6501.0801.01/190 9 พ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 พ.ย.63
963 8265/2563 กษ0201.06/ว9580 10 พ.ย.63 ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 พ.ย.63
962 8259/2563 กษ0204/6681 10 พ.ย.63 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์จากประเทศภาคีสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขง สำหรับปี พ.ศ.2564" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 พ.ย.63
961 8213/2563 กษ1104/9941 4 พ.ย.63 ขอส่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 พ.ย.63
960 8210/2563 กษ1104/9942 4 พ.ย.63 กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอส่งแผ่นพัฒนาการสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 พ.ย.63
959 8208/2563 มท0733.1/ว15663 6 พ.ย.63 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 พ.ย.63
958 8209/2563 A.R.E.A.10/350/63 6 พ.ย.63 ขอมอบหนังสือ "CSR" ที่แท้" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 พ.ย.63
957 8193/2563 กษ0201.06/ว9514 6 พ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 พ.ย.63
956 8192/2563 พิเศษ/อันวาอุเซ็ง/2พ.ย.63 7 พ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ขอบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 พ.ย.63
955 8191/2563 กษ0201.06/ว9526 6 พ.ย.63 ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 พ.ย.63
954 8190/2563 กษ0201.06/ว9485 6 พ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 พ.ย.63
953 8189/2563 กษ0201.06/ว9524 6 พ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 พ.ย.63
952 8220/2563 สบค03/346/2563 10 พ.ย.63 การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 11 พ.ย.63
951 8236/2563 สชป9.01/1356/2563 10 พ.ย.63 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 พ.ย.63
950 8198/2563 กห0317.4/1151 10 พ.ย.63 ขอเชิญส่งผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตรวิทยาความมั่นคงรุ่นที่ 121 ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 พ.ย.63
949 8197/2563 อว6001/ว13087 10 พ.ย.63 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 พ.ย.63
948 8195/2563 กพด/920/2563 9 พ.ย.63 รับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ.(ธก.บอ.,งบ.บอ.,พด.บอ.) 10 พ.ย.63
947 8172/2563 ศกก.พิเศษ/2563 6 พ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ของขวัญ ของรางวัล ทุนการศึกษา กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 พ.ย.63
946 8163/2563 อว6501.0701/4462/รธร. 2 พ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 พ.ย.63
945 8131/2563 สบค05/1552/2563 6 พ.ย.63 ขอให้ตรวจสอบลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 9 พ.ย.63
944 8173/2563 สชป10/1411/2563 6 พ.ย.63 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 78 ปีที่ 7 ประจำเดือนตุลาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 พ.ย.63
943 8164/2563 กษ0201.06/ว9475 5 พ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 พ.ย.63
942 8153/2563 อก0507/ว4097 3 พ.ย.63 ขอนำส่งรายงานดังกล่าว จำนวน 2 เล่ม ประจำปี 2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 พ.ย.63
941 8152/2563 อว0405/ว6674 3 พ.ย.63 ขอมอบหนังสือ "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 พ.ย.63
940 8149/2563 ศป0020/ว187 4 พ.ย.63 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการ ประจำศาลปกครองชั้นต้น / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 พ.ย.63
939 8148/2563 กษ0201.06/ว9360 2 พ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการสั่งจองเสื้อที่ระลึก งานกาชาดประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 พ.ย.63
938 8147/2563 348/2563 3 พ.ย.63 ใช้ยางพาราไทยช่วยชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 พ.ย.63
937 8144/2563 กษ0201.06/ว9320 2 พ.ย.63 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 พ.ย.63
936 8126/2563 พม0504/ว1743 3 พ.ย.63 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 พ.ย.63
935 8128/2563 กตน.513/2563 5 พ.ย.63 สรุปผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 พ.ย.63
934 8112/2563 อว6001/ว13004 5 พ.ย.63 ขอเรียนเชิญเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Infographic Presentation Desing เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 พ.ย.63
933 8104/2563 สนว.ว.312/2563 5 พ.ย.63 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Personal Data Protection Act - PDPAG # 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 พ.ย.63
932 8125/2563 ทส1010.9/ว14615 5 พ.ย.63 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สำหรับโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 พ.ย.63
931 8102/2563 กก5201/ว208 27 ต.ค.63 ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการ Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้รวมใจช่วยชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 พ.ย.63
930 8088/2563 สบค04/1320/2563 5 พ.ย.63 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการคัดเลือกฯ และประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 พ.ย.63
929 8081/2563 กษ0210/ว1279 4 พ.ย.63 การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 37 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 พ.ย.63
928 8130/2563 สชป11/654/2563 6 พ.ย.63 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 42 ปีที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 พ.ย.63
927 8030/2563 ดศ.0408.5/ว4969 3 พ.ย.63 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud services : GDCC) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 พ.ย.63
926 8087/2563 พม0504/ว3123 27 ต.ค.63 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 พ.ย.63
925 8020/2563 กพด/911/2563 3 พ.ย.63 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 4 พ.ย.63
924 7991/2563 อว8702.17/975 2 พ.ย.63 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 พ.ย.63
923 8028/2563 สดท.2563/ว399 3 พ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ November Series 2020 ประกอบด้วยงาน Thailand Government Summit, Robotics Summit, และ Privacy&Security Summit / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 พ.ย.63
922 7998/2563 กค0405.7/ว164 2 พ.ย.63 แจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 3 พ.ย.63
921 7970/2563 กษ0201.06/ว9294 30 ต.ค.63 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของหน่วยงานและของรัฐบาล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 พ.ย.63
920 7965/2563 ชบ53406/ว1285 30 ต.ค.63 ขอส่งหนังสือ "พลิกโฉมท้องถิ่นบินนอกรอบ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 พ.ย.63
919 7964/2563 กค0301/ว39 1 พ.ย.63 เปิดจองเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 พ.ย.63
918 8006/2563 นร1004.1/1177 30 ต.ค.63 การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 พ.ย.63
917 7971/2563 สบอ.(บส.)246/2563 2 พ.ย.63 ขออนุญาตไปราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. และ ฝบท.บอ. 2 พ.ย.63
916 7943/2563 สบค07/844/2563 30 ต.ค.63 ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการสร้างเพจขายของออนไลน์พื้นฐาน (Online) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ต.ค.63
915 7940/2563 ศล.27899/2563 28 ต.ค.63 ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ต.ค.63
914 7933/2563 กผง04/6017/2563 29 ต.ค.63 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ต.ค.63
913 7924/2563 ดศ0407.3/ว4840 29 ต.ค.63 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง Director - General of Department of Administration and Finance องค์การ APSCO / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ต.ค.63
912 7923/2563 สบค04/1297/2563 29 ต.ค.63 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัด เพื่อร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ / เรียน ผอ.ส่วน. และ ฝบท.บอ. 30 ต.ค.63
911 7908/2563 กษ1023/ว1467 28 ต.ค.63 ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส4/2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ต.ค.63
910 7866/2563 สบค03/339/2563 28 ต.ค.63 ขอรับการจัดสรรเลขที่อัตราลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ต.ค.63
909 7811/2563 สบค07/831/2563 27 ต.ค.63 การสั่งซื้อสมุดโทรศัพท์และบัตรส่งความสุขกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ต.ค.63
908 7864/2563 กฟก0100/ว3309/เงินทุนหมุนเวียนฯ 28 ต.ค.63 ขอส่งรายงานประจำปี 2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 ต.ค.63
907 7862/2563 กผง04/5990/2563 28 ต.ค.63 แนวทางการขอรับการสนับสนุนแหล่งงบประมาณ เพื่อสมทบจ่ายงบประมาณก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ถูกพับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 ต.ค.63
906 7861/2563 ศร0012.4/ว84 26 ต.ค.63 ขอมอบหนังสือรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2562 เล่ม 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 ต.ค.63
905 7856/2563 กษ0201.06/ว9115 27 ต.ค.63 แผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 ต.ค.63
904 7855/2563 อก0702/ว13505 26 ต.ค.63 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาจรฐาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 ต.ค.63
903 7835/2563 อว.8702.17/994 27 ต.ค.63 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP สำหรับนักพัสดุมือใหม่" ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 ต.ค.63
902 7834/2563 สดท.2563/2563 27 ต.ค.63 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชการโครงการ Privacy&Security Summit 2020 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 ต.ค.63
901 7821/2563 กผง.04/5972/2563 26 ต.ค.63 ขอแจ้งแผนการปกิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 ต.ค.63
900 7801/2563 สบค05/1534/2563 26 ต.ค.63 ขอให้บันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลในระบบ DPIS / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(ธก.บอ.,งบ.บอ.,พด.บอ.) 28 ต.ค.63
899 7783/2563 กตน.514/2563 21 ต.ค.63 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 ต.ค.63
898 7761/2563 กผง03/455/2563 22 ต.ค.63 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับราน้ำมันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.,งบ.บอ.) 22 ต.ค.63
897 7732/2563 นร0201.03/ว2579 20 ต.ค.63 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ต.ค.63
896 7722/2563 สชป11/606/2563 21 ต.ค.63 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 41 ปีที่ 4 ประจำเดือน กันยายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ต.ค.63
895 7715/2563 อว8603.15 (กทม.)/ว127 20 ต.ค.63 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่อง อุทธรณ์และขอร้องเรียน" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ต.ค.63
894 7712/2563 1251/2563 20 ต.ค.63 การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง รุ่นที่ 2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ต.ค.63
893 7713/2563 สพท.999/2563 20 ต.ค.63 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ต.ค.63
892 7711/2563 นร1004.1/1166 20 ต.ค.63 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรับบาลฯ และทุนอื่นๆประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ต.ค.63
891 7710/2563 มวพ.2563/2563 20 ต.ค.63 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ต.ค.63
890 7708/2563 กษ0201.06/ว8973 20 ต.ค.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ต.ค.63
889 7704/2563 บล187/2563 20 ต.ค.63 ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ต.ค.63
888 7703/2563 กษ0210.06/ว8923 20 ต.ค.63 เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มผลผลิตภาพภาครัฐ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ต.ค.63
887 7692/2563 กค0905/ว82 20 ต.ค.63 ขอนำส่งรายงานประจำปี พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ต.ค.63
886 7691/2563 กษ0201.06/ว8912 19 ต.ค.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัยญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ต.ค.63
885 7680/2563 กผง05/716/2563 20 ต.ค.63 แจ้งผลการอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 22 ต.ค.63
884 7764/2563 กษ0201.06/ว9004 21 ต.ค.63 มอบหมายการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ปัญหาการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทางระบายน้ำ และการสร้างการรับรู้ของประชาชน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ต.ค.63
883 7745/2563 กผง06/721/2563 21 ต.ค.63 มาตรการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ต.ค.63
882 7663/2563 สพช01/402/2563 19 ต.ค.63 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมทดสอบเพื่อเข้ารับฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" รุ่นที่ 18 และหลักสูตรเสริม "ผู้อำนวยการโครงการ" รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 ต.ค.63
881 7662/2563 สชป10/1336/2563 19 ต.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 20 ต.ค.63
880 7661/2563 กค0410.3/ว486 19 ต.ค.63 แนวทางปกิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 ต.ค.63
879 7652/2563 นร0731.2/ว125 16 ต.ค.63 บัญชีนวัตกรรมไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 19 ต.ค.63
878 7645/2563 กค0405.7/ว151/25ก.ย.63 16 ต.ค.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 19 ต.ค.63
877 7646/2563 นร0731.2/ว123 16 ต.ค.63 ปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 19 ต.ค.63
876 7628/2563 กษ0201.06/ว8817 15 ต.ค.63 ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ "Thailand 5 G Ecosystem Innovation Center (5G EIC)" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 ต.ค.63
875 7508/2563 นร0701/ว1 11 ต.ค.63 ส่งรายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) ของสำนักงบประมาณ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 ต.ค.63
874 7614/2563 พิเศษ/BritishEmbssyBangkok/14/09/2020 15 ต.ค.63 Opening of application for chevening scholarships 2021/2022 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 ต.ค.63
873 7627/2563 กษ0201.06/ว8829 15 ต.ค.63 ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ต.ค.63
872 7617/2563 มท0706/ว13977 11 ต.ค.63 ส่งคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ต.ค.63
871 7616/2563 อว8603.15(กทม.)/ว018 15 ต.ค.63 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ต.ค.63
870 7615/2563 อว8603.15(กทม.)/ว103 15 ต.ค.63 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ต.ค.63
869 7603/2563 สบค06/1285/2563 15 ต.ค.63 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ Dashboaed รุ่นที่ 1-2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ต.ค.63
868 7601/2563 สบอ7601/2563 15 ต.ค.63 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 5/63 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ต.ค.63
867 7598/2563 สชป10/1324/2563 15 ต.ค.63 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 77 ปีที่ 7 ประจำเดือนกันยายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ต.ค.63
866 7575/2563 สวก0600/4594 15 ต.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 ต.ค.63
865 7570/2563 กผง04/5735/2563 14 ต.ค.63 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 ต.ค.63
864 7553/2563 สชป4/1147/2563 14 ต.ค.63 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 113 ปีที่ 10 ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ต.ค.63
863 7547/2563 สสคท.962/2563 8 ต.ค.63 ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ต.ค.63
862 7541/2563 สบอ(ศอช.6)/150/2563 12 ต.ค.63 นายธงชัย แปรกิ่ง ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ต.ค.63
861 7537/2563 สบค04/1223/2563 12 ต.ค.63 ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 14 ต.ค.63
860 7429/2563 กษ0201.06/ว8563 7 ต.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2563 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2563-2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 ต.ค.63
859 7427/2563 กพด/840/2563 7 ต.ค.63 การจัดทำรายงานสำหรับงานก่อสร้าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 12 ต.ค.63
858 7416/2563 กค(กวจ)0405.4/ว467 7 ต.ค.63 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 12 ต.ค.63
857 7395/2563 กษ2606/1190 6 ต.ค.63 ขอส่งผลการดำเนินงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2559/60-ปี2562/63 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 ต.ค.63
856 7393/2563 กษ0201.06/ว8514 6 ต.ค.63 การปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 ต.ค.63
855 7392/2563 กษ0201.06/ว8509 5 ต.ค.63 รายงานดัชนีความผาสุกเกษตรกร ปี 2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 ต.ค.63
854 7391/2563 กค0301/ว30 6 ต.ค.63 ประชาสวัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก 160 ปี โรงกษาปณ์ไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 ต.ค.63
853 7344/2563 นร0731.2/ว118 5 ต.ค.63 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 12 ต.ค.63
852 7343/2563 กพด8802/2563 5 ต.ค.63 ขอความอนุเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 12 ต.ค.63
851 7340/2563 กษ0201.06/ว8271 1 ต.ค.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 ต.ค.63
850 7339/2563 อว6501.2104/ว9989 2 ต.ค.63 ขอมอบหนังสือ Infographic ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 ต.ค.63
849 7338/2563 กก5201/ว183 2 ต.ค.63 นำส่งรายงานประจำปี 2562 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 ต.ค.63
848 7445/2563 กตน.522/2563 8 ต.ค.63 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 ต.ค.63
847 7443/2563 ผกง.643/2563 8 ต.ค.63 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 ต.ค.63
846 7462/2563 กพด9007/2563 8 ต.ค.63 การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact ) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผุ้สังเกตการณ์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 12 ต.ค.63
845 7434/2563 สบค07/795/2563 8 ต.ค.63 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 ต.ค.63
844 7467/2563 อว0602.08(01)/ว1296 8 ต.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ต.ค.63
843 7436/2563 ผกง.641/2563 7 ต.ค.63 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งใช้คืนเงินยืม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ต.ค.63
842 7418/2563 สบค05/1428/2563 7 ต.ค.63 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ต.ค.63
841 7413/2563 สบอ7413/2563 8 ต.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ต.ค.63
840 7412/2563 สชป1/1336/2563 7 ต.ค.63 ขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนาการทำบุญทอดกฐิน สำนักงานชลประทานที่ 1 ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ต.ค.63
839 7408/2563 กผง06/699/2563 7 ต.ค.63 ขอให้จัดทำแผนการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ต.ค.63
838 7367/2563 กผง05/687/2563 6 ต.ค.63 ขอให้ส่งข้อมูลข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 7 ต.ค.63
837 7364/2563 กผง06/686/2563 6 ต.ค.63 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 7 ต.ค.63
836 7354/2563 กษ1901/ว22 5 ต.ค.63 ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 ต.ค.63
835 7341/2563 สชป16/1112/2563 6 ต.ค.63 ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 ต.ค.63
834 7327/2563 กษ1001/ว1345 2 ต.ค.63 ขอส่งบัตรเชิญ และสูจิบัตรในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 ต.ค.63
833 7312/2563 มวอ.1257/2563 1 ต.ค.63 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี บูชา 109 ปี หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ต.ค.63
832 7307/2563 ดศ0407.3/ว4348 5 ต.ค.63 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง Diector - General of Department of Strategic Planning and Project Management องค์การ APSCO / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ต.ค.63
831 7310/2563 กษ0201.06/ว8381 1 ต.ค.63 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ต.ค.63
830 7306/2563 001/2563/2563 5 ต.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรภาครัฐร่วมทดลองเรียนกับ YourNextu พร้อมร่วมหารือต่อยอดพัฒนาทักษะที่จำเป็น / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ต.ค.63
829 7289/2563 กผง05/673/2563 30 ก.ย.63 การเผยแพร่แผนและคู่มือที่เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ต.ค.63
828 7286/2563 ผงจ.1128/2563 30 ก.ย.63 ขอแจ้งหนังสือซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ต.ค.63
827 7279/2563 กษ0201.06/ว8340 1 ต.ค.63 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ต.ค.63
826 7270/2563 กผง04/5685/2563 2 ต.ค.63 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.) 5 ต.ค.63
825 7269/2563 กษ0201.06/ว8407 1 ต.ค.63 เจ้าผู้ครองรัฐคูเวตเสด็จสวรรคต / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ต.ค.63
824 7237/2563 สบค01/3189/2563 1 ต.ค.63 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.และ ฝบท.บอ. 5 ต.ค.63
823 7229/2563 อว6501.25/ว1878 30 ก.ย.63 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ต.ค.63
822 7228/2563 อว0645/5124 30 ก.ย.63 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ต.ค.63
821 7227/2563 กค0416.2/ว422 30 ก.ย.63 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ต.ค.63
820 7226/2563 อว0645/2563 30 ก.ย.63 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริหารวิชาการหลักสูตร "การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ต.ค.63
819 7225/2563 กค0416.4/ว450 30 ก.ย.63 การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ต.ค.63
818 7224/2563 อว0645/5516 30 ก.ย.63 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัดจ้างการทำสัญญาและการบริหารสัญญางานจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1-4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ต.ค.63
817 7223/2563 กค0416.2/ว441 30 ก.ย.63 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป้นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ต.ค.63
816 405/2563 สบอ(ธก.)01/405/2563 1 ต.ค.63 ขออนุมัติหลักการดำเนินการจัดประชุมราชการของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ต.ค.63
815 7277/2563 สบอ.(บส.)01/191/2563 2 ต.ค.63 ซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.และ ฝบท.บอ. 2 ต.ค.63
814 7044/2563 สบค03/311/2563 30 ก.ย.63 การจัดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 ต.ค.63
813 7195/2563 กษ0201.06/ว8220 29 ก.ย.63 การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ก.ย.63
812 7167/2563 กท1103/4307 28 ก.ย.63 ประชาสัมพันธ์ประกาศเตือนการปฏิบัติตามกฏหมายในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ก.ย.63
811 7178/2563 สวก0800/ว5153 29 ก.ย.63 ขอเชิญเข้าร่วมงานการเผยแพร่ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ (TARR) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ก.ย.63
810 7169/2563 สชป12/1499/2563 29 ก.ย.63 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 3 ฉบับที่ 29 เดือนสิงหาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ก.ย.63
809 7168/2563 กษ0201.06/ว8115 25 ก.ย.63 ขอเชิญทำบุญถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ก.ย.63
808 7157/2563 อว0645/5514 28 ก.ย.63 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการสาธิตการปฏิบัติในระบบ e-GP" รุ่นที่ 1-3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ก.ย.63
807 7156/2563 อว0645/5125 28 ก.ย.63 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้มีความรู้ความเชียวชาญในการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1-4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ก.ย.63
806 7155/2563 อว5701/2879 23 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมงาน Inno4Farmers 2020 Demo Day / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 ก.ย. 63
805 7137/2563 สบค02/799/2563 28 ก.ย.63 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (นายปภาวิน สินรัมย์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 29 ก.ย.63
804 7136/2563 สบค02/797/2563 28 ก.ย.63 ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (นายอาทิตย์ จูฑามาตย์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 29 ก.ย.63
803 7135/2563 สบค02/800/2563 28 ก.ย.63 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (นายวัชรพงษ์ จันทะราช และนายอภิสิทธิ์ มุงคำภา) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 29 ก.ย.63
802 6974/2563 สบค03/314/2563 29 ก.ย.63 สัญญาจ้างพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 29 ก.ย.63
801 7114/2563 กษ0202/ว4018 25 ก.ย.63 ประกาศ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 29 ก.ย.63
800 7105/2563 กผง01/623/2563 25 ก.ย.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.และ ฝบท.บอ. 29 ก.ย.63
799 7121/2563 ทส1601.5/ว18060 23 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 ก.ย.63
798 7120/2563 กค0901/ว86 24 ก.ย.63 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีพุทธศักราช 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 ก.ย.63
797 7119/2563 นร1401/ว5315 24 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 ก.ย.63
796 7118/2563 กษ0201.06/ว8018 24 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 ก.ย.63
795 7117/2563 กษ0201.06/ว8020 24 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 ก.ย.63
794 7093/2563 กผง06/673/2563 25 ก.ย.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 28 ก.ย.63
793 7012/2563 สบค06/1175/2563 23 ก.ย.63 แนวทางการใช้งานคู่มือมาตรฐานกลาง เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวของกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 ก.ย.63
792 7108/2563 นร0107/ว6606 22 ก.ย.63 ขอส่งรายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 ก.ย.63
791 7107/2563 กษ0201.06/ว8060 24 ก.ย.63 รายงานการศึกษา เรื่อง การฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้านการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 ก.ย.63
790 7106/2563 อส0054/699 24 ก.ย.63 แจ้งย้ายที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานคดีปกครองภูเก็ต / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 ก.ย.63
789 7104/2563 80001237/74/2563 25 ก.ย.63 ปรับเปลี่ยนชื่อเรียกน้ำมันในกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 ก.ย.63
788 7103/2563 กษ0201.06/ว8114 25 ก.ย.63 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ASAT Forum / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 ก.ย.63
787 7064/2563 สพช01/364/2563 25 ก.ย.63 ขอเชิญรับฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ "อนาคตชาวนากับการทำนาแบบใช้น้ำน้อย Chapter 3" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ก.ย.63
786 7050/2563 สอ.2478/2563 21 ก.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "สภาวิศวกรเปิดให้บริการต่างๆผ่านเว็ปไซต์สภาวิศวกรในรูปแบบ Online" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ก.ย.63
785 7049/2563 กษ0201.06/ว7946 21 ก.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็ปไซต์ (Banner) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ก.ย.63
784 7047/2563 ทส1002.5/ว11905 21 ก.ย.63 ขอส่งเอกสารพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ก.ย.63
783 7059/2563 กษ0201.06/ว7891 21 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ก.ย.63
782 7057/2563 ศป0024/ว145 18 ก.ย.63 ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ก.ย.63
781 7056/2563 มท5207/94/63 18 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ก.ย.63
780 7055/2563 กษ0201.06/ว7876 18 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมการกุศลงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ก.ย.63
779 7054/2563 สพร2563/ว2686 21 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ก.ย.63
778 7053/2563 กษ0201.06/ว7926 21 ก.ย.63 ขอเชิญชวนทำบุญร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ก.ย.63
777 7052/2563 กษ0201.06/ว7936 21 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ก.ย.63
776 7051/2563 กษ0201.06/ว7942 21 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ก.ย.63
775 7068/2563 สบค02/723/2563 24 ก.ย.63 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายดิษฐพงษ์ มิตรรัตน์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 25 ก.ย.63
774 7065/2563 สบค04/1156/2563 23 ก.ย.63 รับสมัครคัดเลือกและรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ก.ย.63
773 7048/2563 นา05011/ว(ท)5155 23 ก.ย.63 รายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ก.ย.63
772 7043/2563 สบค02/789/2563 24 ก.ย.63 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายโบนัส ทาแก้ว) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 25 ก.ย.63
771 7039/2563 มท5253/32.359/2563 24 ก.ย.63 ขอให้ตรวจสอบไฟฟ้าค้างชำระ / เรียน ผอช.ภาค และ ทน.1-9 บอ. 25 ก.ย.63
770 7004/2563 สบค07/745/2563 23 ก.ย.63 ขอขอบคุณการให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน กิจกรรมปันสุข "สายชลแด่สังฆคุณ...บุญรักษา" / เรียน ผอ.ส่วน และ ฝบท.บอ. 24 ก.ย.63
769 7002/2563 กผง06/667/2563 23 ก.ย.63 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 24 ก.ย.63
768 7003/2563 กค(กวจ)0405.2/ว423 23 ก.ย.63 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โรคโควิด 19 (COronavirus Disease 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 23 ก.ย.63
767 6999/2563 กค0405.7/ว146 23 ก.ย.63 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 23 ก.ย.63
766 6977/2563 สวก0600/ว4920 22 ก.ย.63 ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 ก.ย.63
765 6956/2563 กผง06/653/2563 21 ก.ย.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 23 ก.ย.63
764 6982/2563 ผตจ.57/2563 22 ก.ย.63 กำหนดเวลารับใบสำคัญที่จะต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่2) / เรียน ผอ.ส่วน,ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 23 ก.ย.63
763 6983/2563 สชป11/548/2563 22 ก.ย.63 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 40 ปีที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 ก.ย.63
762 6970/2563 นร0109/ว7030 21 ก.ย.63 ขอนำส่งแผนพับประชาสัมพันธ์ธงชาติไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 ก.ย.63
761 6968/2563 กษ0201.06/ว7902 21 ก.ย.63 ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการเสวนาในหัวข้อ "ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ" ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ทาง Facebook และ Youtube / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 ก.ย.63
760 6969/2563 กษ0201.06/ว7897 18 ก.ย.63 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีการเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ก.ย.63
759 6955/2563 กษ0210/ว1109 21 ก.ย.63 การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประเภททุนสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy - based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ก.ย.63
758 6937/2563 ทส0303/39 17 ก.ย.63 ขอส่งแผ่นพับสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี2562 และขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ก.ย.63
757 6936/2563 กษ0201.06/ว7830 17 ก.ย.63 ขอเชิญหน่วยงานร่วมส่งบุคลากรเข้าประกวดขวัญใจงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ก.ย.63
756 6898/2563 พิเศษ/วัดป่าหนองบัว/2563 21 ก.ย.63 ขอความอนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียนพระภิกษุสามเณรเพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 ก.ย.63
755 6938/2563 สบค07/730/2563 21 ก.ย.63 การรับของที่ระลึกข้าราชการครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 ก.ย.63
754 6923/2563 กค0420/ว429 17 ก.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการเพื่อการพัฒนารูปแบบการเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 ก.ย.63
753 6854/2563 สบค03/310/2563 16 ก.ย.63 แจ้งมติคณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างชั่วคราวกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.และ ฝบท.บอ. 18 ก.ย.63
752 6881/2563 นร0731.2/ว111 17 ก.ย.63 บัญชีนวัตกรรมไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 18 ก.ย.63
751 6873/2563 กษ0201.06/ว7760 16 ก.ย.63 บัญชีนวัตกรรมไทย (เดือนสิงหาคม 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 18 ก.ย.63
750 6872/2563 กษ0201.06/ว7677 15 ก.ย.63 การประกาศใช้ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา9 แห่งพระราชบัญญัติการ่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ก.ย.63
749 6871/2563 กษ0201.06/ว7680 15 ก.ย.63 วันพระราชทานธงชาติไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ก.ย.63
748 6845/2563 กษ0212/ว2947 11 ก.ย.63 การประสานข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนผ่านหน่วยงานของรัฐเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ก.ย.63
747 6870/2563 กษ0501.2/ว929 15 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ก.ย.63
746 6844/2563 กษ0201.06/ว7810 16 ก.ย.63 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง "Blockchain กับ เกษตรอินทรีย์" ของคณะกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ก.ย.63
745 6838/2563 กพด8171/2563 16 ก.ย.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 17 ก.ย.63
744 6839/2563 กพด8156/2563 16 ก.ย.63 การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4 และ วันที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 17 ก.ย.63
743 6801/2563 กสช211/2563 15 ก.ย.63 ขอแจ้งการใช้งานเลขหมายโทรศัพท์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ก.ย.63
742 6800/2563 ว.6846/2563 15 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ก.ย.63
741 6799/2563 อว0652.16/2724 15 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 ก.ย.63
740 6798/2563 มท55011/5651 11 ก.ย.63 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีพุทธศักราช 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ก.ย.63
739 6797/2563 ปช0004/ว0001 11 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ก.ย.63
738 6796/2563 กษ0603/ว31207 11 ก.ย.63 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ก.ย.63
737 6795/2563 นร0406/9619 14 ก.ย.63 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ก.ย.63
736 6827/2563 กษ0204/ว2001 15 ก.ย.63 การสัมมนาออนไลน์หัวข้อ "Post-COVID-19 : Thailand, the Road Ahead" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ก.ย.63
735 6825/2563 กษ0201.306/ว7594 15 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธัมมัสสวนะ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ก.ย.63
734 6807/2563 กผง06/643/2563 15 ก.ย.63 ขอให้เร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 16 ก.ย.63
733 6803/2563 กงบ.1934/2563 16 ก.ย.63 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.และ ฝบท.บอ. 16 ก.ย.63
732 6835/2563 นร1010/798 15 ก.ย.63 ขอส่งรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจุลสาร "ก.พ.ค.New" ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ก.ย.63
731 6826/2563 กษ0201.06ว7580 15 ก.ย.63 รายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องการจ้างงานในราชการพลเรือนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ก.ย.63
730 6806/2563 กงบ.1936/2563 14 ก.ย.63 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.และ ฝบท.บอ. 16 ก.ย.63
729 6805/2563 กงบ.1935/2563 14 ก.ย.63 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.และ ฝบท.บอ. 16 ก.ย.63
728 6787/2563 กผง04/5121/2563 11 ก.ย.63 ขอคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 ก.ย.63
727 6760/2563 กผง06/640/2563 11 ก.ย.63 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ก.ย.63
726 6761/2563 สชป10/1170/2563 14 ก.ย.63 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 76 ปีที่ 7 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ก.ย.63
725 6738/2563 สชป3.13/405/2563 9 ก.ย.63 ขอยกเลิกบริการโทรศัพท์ TOT / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ก.ย.63
724 6731/2563 อว0401.5/พิเศษ 10 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ก.ย.63
723 6730/2563 ตผ0015/ว228 10 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ก.ย.63
722 6714/2563 อป-756/2563 10 ก.ย.63 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ก.ย.63
721 6710/2563 สว0002/ว85 3 ก.ย.63 ขอมอบหนังสือ "สรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2562" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ก.ย.63
720 6709/2563 อว6201/ว1295 3 ก.ย.63 ขอนำส่งรายงานประจำปี 2562 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ก.ย.63
719 6708/2563 อว660301.2.1/ว2094 8 ก.ย.63 ขอส่งรายงานการประเมินผลงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ก.ย.63
718 6707/2563 วธ0408/512 4 ก.ย.63 ขอมอบหนังสือ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ก.ย.63
717 6706/2563 วธ0408/513 4 ก.ย.63 ขอมอบหนังสือ "ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ก.ย.63
716 6699/2563 กษ0201.06/ว7416 8 ก.ย.63 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลางผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ก.ย.63
715 6697/2563 กษ0201.06/ว7354 8 ก.ย.63 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ก.ย.63
714 6696/2563 กษ0201.06/ว7503 10 ก.ย.63 การสนับสนุนสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ก.ย.63
713 6698/2563 กษ0201.06/ว7375 8 ก.ย.63 ญัตติกรณีชาวต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อหาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 ก.ย.63
712 6694/2563 พน0501/ว44 9 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 ก.ย.63
711 6693/2563 กษ0201.06/ว7474 10 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 ก.ย.63
710 6685/2563 สบค02/742/2563 10 ก.ย.63 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 11 ก.ย.63
709 6684/2563 สบค02/746/2563 10 ก.ย.63 ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายเสฏชัย พรกุลประสิทธฺ์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 11 ก.ย.63
708 6553/2563 ผพค.182/2563 3 ก.ย.63 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 11 ก.ย.63
707 6604/2563 กผง06/626/2563 8 ก.ย.63 ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการเตรียมการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 11 ก.ย.63
706 6660/2563 สชป9/1118 9 ก.ย.63 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 ก.ย.63
705 6646/2563 พิเศษ/วัดดอนหอพัฒนาราม/9ก.ย.63 10 ก.ย.63 ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลต้านภัยแล้ง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 ก.ย.63
704 6664/2563 สบค02/740/2563 9 ก.ย.63 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายรสุ สืบสหการ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ก.ย.63
703 6563/2563 สบค02/733/2563 3 ก.ย.63 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางชยาภรณ์ เสนา) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ก.ย.63
702 6658/2563 กผง04/4989/2563 8 ก.ย.63 การแจ้งค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 10 ก.ย.63
701 6505/2563 สบค03/294/2563 8 ก.ย.63 ขอแก้ไขข้อมูล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.และ ฝบท.บอ. 10 ก.ย.63
700 6623/2563 กษ0201.06/ว7393 8 ก.ย.63 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ... / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 ก.ย.63
699 6622/2563 กษ0201.06/ว7359 8 ก.ย.63 ขอส่งแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2563) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 ก.ย.63
698 6603/2563 สพร2563/ว2479 3 ก.ย.63 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 ก.ย.63
697 6602/2563 กษ0201.06/ว7160 31 ส.ค.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คู่มือ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 ก.ย.63
696 6624/2563 พิเศษ/2563/สมาคมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯ 8 ก.ย.63 ขอความอนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเณร เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 ก.ย.63
695 6621/2563 ศธ04007.620/ว16 9 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ช่วยเหลือการศึกษาเด็กพิการรุนแรง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 ก.ย.63
694 6589/2563 กษ0232/ว274 8 ก.ย.63 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ก.ย.63
693 6588/2563 นร0701/ว108 3 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ก.ย.63
692 6587/2563 สผ0008/ว257 8 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ของสภาผู้แทนราษฎร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ก.ย.63
691 6605/2563 พิเศษ/ทอดกฐิน-งานไหว้ครู/9ก.ย.63 9 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักปฏิบัติธรรมธมมโชโต ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ก.ย.63
690 6511/2563 กษ1304.01/ว1235 28 ส.ค.63 รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ก.ย.63
689 6551/2563 กษ0201.06/ว7288 2 ก.ย.63 แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ก.ย.63
688 6550/2563 กษ0201.06/ว7287 2 ก.ย.63 การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ก.ย.63
687 6549/2563 อว0653.26/0795 31 ส.ค.63 ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ก.ย.63
686 6548/2563 กษ0201.06/ว7207 31 ส.ค.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ก.ย.63
685 6547/2563 กษ0201.06/ว7138 28 ส.ค.63 การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฏหมาย พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ก.ย.63
684 6546/2563 กษ0201.06/ว7089 28 ส.ค.63 เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ "พุทธพัฒนา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวพุทธ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ก.ย.63
683 6545/2563 กษ0201.06/ว7208 31 ส.ค.63 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ก.ย.63
682 6519/2563 ยธ0908/1249 27 ส.ค.63 ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ก.ย.63
681 6516/2563 กห0425.10/2005 28 ส.ค.63 ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปีพุทธศักราช 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ย.63
680 6515/2563 นร.6161/พิเศษ 31 ส.ค.63 ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ย.63
679 6514/2563 กค401.5/38461/จัดรูปที่ดิน 27 ส.ค.63 ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ย.63
678 6513/2563 กค401.5/38461/เงินทุนหมุนเวียนฯ 27 ส.ค.63 ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ย.63
677 6512/2563 ทส0401/ว2988 31 ส.ค.63 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ย.63
676 6473/2563 กษ0201.06/6929 21 ส.ค.63 การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภมูิภาค / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ย.63
675 6472/2563 กษ0201.06/ว7206 31 ส.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ย.63
674 6471/2563 กษ0201.06/ว7223 31 ส.ค.63 การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ย.63
673 6470/2563 กษ0201.06/ว7271 1 ก.ย.63 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020 ผ่านทางออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ย.63
672 6564/2563 อว7202/517/รธบ. 3 ก.ย.63 การศึกษาอบรมหลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.)" รุ่นที่ 6 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ย.63
671 6541/2563 กผง06/619/2563 3 ก.ย.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 8 ก.ย.63
670 6533/2563 มท0401.1/ว1860 2 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ย.63
669 6525/2563 สบอ.180/2563 3 ก.ย.63 ขอให้ตรวจสอบการลาของข้าราชการ ลุกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในรอบ 6 เดือน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.และ ฝบท.บอ. 8 ก.ย.63
668 6522/2563 สบอ6522/2563 3 ก.ย.63 ขอให้พิจารณานำเสนอโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ตามแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทาน ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร กรมชลประทาน ปี พ.ศ.2565-2568 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ย.63
667 6510/2563 สบค02/730/2563 3 ก.ย.63 การประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมิน 2/2563 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ย.63
666 6484/2563 กผง04/4898/2563 2 ก.ย.63 ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 ก.ย.63
665 6466/2563 ผคง.227/2563 1 ก.ย.63 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี เพิ่มเติม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 3 ก.ย.63
664 6041/2563 กผง/03/354/2563 1 ก.ย.63 ขอให้จัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายแผนงานพื้นฐานผลผลิตการจัดการน้ำชลประทานโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทานและโครงการปรับปรุงงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 ก.ย.63
663 6504/2563 กษ0204.5/ว5195 2 ก.ย.63 การรับสมัครตำแหน่ง Finance Analyst เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat : MRCS) นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 ก.ย.63
662 6483/2563 กษ1102/3545 1 ก.ย.63 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 ก.ย.63
661 6476/2563 สบค02/721/2563 1 ก.ย.63 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสมชัย คงทอง) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 ก.ย.63
660 6475/2563 สบค02/727/2563 2 ก.ย.63 การประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินที่ 1/2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 ก.ย.63
659 6438/2563 กค0405.7/ว138 1 ก.ย.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 3 ก.ย.63
658 6437/2563 กค0405.7/ว137 1 ก.ย.63 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานนายกมลชาติ ปาริยกร และนางสาวมณีรัตน์ ศรีประทุม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 3 ก.ย.63
657 6436/2563 กค0405.7/ว134 1 ก.ย.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 3 ก.ย.63
656 6433/2563 กค0405.7/ว132 1 ก.ย.63 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 3 ก.ย.63
655 6432/2563 นร1019/242 31 ส.ค.63 ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ก.ย.63
654 6427/2563 สบค02/714/2563 31 ส.ค.63 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวสิริลักษณ์ ไชยเชียง) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ก.ย.63
653 6410/2563 สบค01/2735/2563 31 ส.ค.63 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.และ ฝบท.บอ. 2 ก.ย.63
652 6373/2563 กผง06/593/2563 28 ส.ค.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 31 ส.ค.63
651 6380/2563 สชป4/467/2563 27 ส.ค.63 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 112 ปีที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 31 ส.ค.63
650 6378/2563 นร1006/27 28 ส.ค.63 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ข้าราชการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎ ก.พ. / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 31 ส.ค.63
649 6368/2563 สชป3/1184/2563 27 ส.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมามาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 28 ส.ค.63
648 6327/2563 พิเศษ/นายสาธิตมณีผาย/24ส.ค.63 24 ส.ค.63 ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาการร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบการก่อสร้างมหาเจดีย์โพธิญาณ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ธุดงสถานสุทธาวงศ์มงคลราชพรหมปัญโญ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 ส.ค.63
647 6323/2563 ผคง.218/2563 26 ส.ค.63 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 28 ส.ค.63
646 6352/2563 ผนง01/488/2563 27 ส.ค.63 การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำเดือนกันยายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 28 ส.ค.63
645 6319/2563 กษ1910/ว4296 25 ส.ค.63 ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรม "ไทย-เดนมาร์ค ออนไลน์ ไลฟ์ มิ้ลล์สิค เฟสติวัล 2020" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 ส.ค.63
644 6325/2563 สบอ02/86/2563 26 ส.ค.63 บิดานายธนสรรค์ โคดม ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 ส.ค.63
643 6328/2563 รล0014.1/ว14352 25 ส.ค.63 ขอมอบหนังสือ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พุทธศักราช 2515-2559 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 ส.ค.63
642 6259/2563 นร0914/ว1 22 ส.ค.63 ขอส่งหนังสือ แนวทางในการจัดทำร่างกฎหมาย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 ส.ค.63
641 6258/2563 ทส1004.2/ว10593 23 ส.ค.63 ขอส่งรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 ส.ค.63
640 6257/2563 ทส0964.5/16011 22 ส.ค.63 ขอส่งหนังสือข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ปี 2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 ส.ค.63
639 6230/2563 สบค05/848/2563 24 ส.ค.63 การเพิ่มเติมข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติ DPIS และ ข้อมูลการได้รับรางวัลต่างๆ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 ส.ค.63
638 6254/2563 กษ0201.06/ว6904 20 ส.ค.63 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบโดยสมเด็จพระราชกุศลกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 ส.ค.63
637 6253/2563 อว6501.0201/8896 24 ส.ค.63 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 ส.ค.63
636 6252/2563 15/2563/วัดโคกกระเบื้อง 23 ส.ค.63 ขอรับความอนุเคราะห์ประสานงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 ส.ค.63
635 6251/2563 กษ0201.06/ว6942 21 ส.ค.63 การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 ส.ค.63
634 6228/2563 สบค07/665/2563 25 ส.ค.63 ขอเชิญร่วมบริจาคของใช้จำเป็นหรือร่วมทำบุญ กิจกรรมปันสุข "สายชลแด่สังฆคุณ...บุญรักษา" / เรียน ผอ.ส่วน และ ฝบท.บอ. 25 ส.ค.63
633 6219/2563 กผง06/579/2563 24 ส.ค.63 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 25 ส.ค.63
632 6206/2563 สลก702/2563 24 ส.ค.63 คุณแม่หงษ์ ตั้งสกุลวัฒนา มารดา น.พ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 ส.ค.63
631 6143/2563 กษ0201.06/ว6840 19 ส.ค.63 ขอรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่...) พ.ศ. ...เพิ่มเติม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 24 ส.ค.63
630 6197/2563 กผง06/578/2563 21 ส.ค.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 24 ส.ค.63
629 6170/2563 สบค07/652/2563 24 ส.ค.63 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.และ ฝบท.บอ. 24 ส.ค.63
628 6154/2563 กษ0201.06/ว6869 20 ส.ค.63 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. ... / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 ส.ค.63
627 6149/2563 กษ0201.06/ว6816 20 ส.ค.63 ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 ส.ค.63
626 6148/2563 กษ0201.06/ว6773 18 ส.ค.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คู่มือและประชาสัมพันธ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 ส.ค.63
625 6147/2563 กค0401.5/38461 20 ส.ค.63 ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 ส.ค.63
624 6144/2563 กษ0201.06/ว6820 19 ส.ค.63 การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 ส.ค.63
623 6119/2563 พิเศษ/วรรษมาภรณ์จิตรบรรจง/2563 18 ส.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จุดชมวิวมหานคร สกายวอล์ก / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 ส.ค.63
622 6110/2563 กงบ.1862/2563 19 ส.ค.63 กำหนดเวลารับใยสำคัญที่จะต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 ส.ค.63
621 6108/2563 สบค07/643/2563 19 ส.ค.63 ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนสิงหาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน และ ฝบท.บอ. 19 ส.ค.63
620 6099/2563 กษ0201.06/ว6795 18 ส.ค.63 รับสมัครบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 ส.ค.63
619 6097/2563 กษ0201.06/6769 18 ส.ค.63 ขอส่งรายงานประจำปี 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 ส.ค.63
618 6096/2563 ทส0501/ว2501 18 ส.ค.63 ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 ส.ค.63
617 6082/2563 สชป13/737/2563 18 ส.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 ส.ค.63
616 6084/2563 กงบ.1867/2563 18 ส.ค.63 แนวทางการบันทึกบัญชี สินทรัพย์ถาวรของเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 19 ส.ค.63
615 6079/2563 กงบ.1866/2563 17 ส.ค.63 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้าง และการเบิกจ่ายเงินของลูกจ้างชั่วคราว / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 ส.ค.63
614 6078/2563 มท5313.15/35004 17 ส.ค.63 ขอให้ตรวจสอบค่าไฟฟ้าค้างชำระ / เรียน ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 ส.ค.63
613 6077/2563 มท5581-1/4852 17 ส.ค.63 ขอให้ตรวจสอบค่าน้ำประปาค้างชำระ / เรียน ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 ส.ค.63
612 6083/2563 สบค07/638/2563 19 ส.ค.63 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร "การบรรยายน้ำผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ" / เรียน ผอ.ส่วน และ ฝบท.บอ. 19 ส.ค.63
611 6053/2563 คค0901.4/ว875 17 ส.ค.63 กรมการขนส่งทางราง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 ส.ค.63
610 6073/2563 สบอ.(บส.)161/2563 18 ส.ค.63 ขออนุญาตไปราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.และ ฝบท.บอ. 19 ส.ค.63
609 6069/2563 สบอ.(บส.)160/2563 18 ส.ค.63 ขออนุญาตไปราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.และ ฝบท.บอ. 19 ส.ค.63
608 6036/2563 กษ0201.06/ว6694 17 ส.ค.63 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นยุทธศาสตร์ "การเกษตรกับผลกระทบด้านสุขภาพ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ส.ค.63
607 6035/2563 กษ0201.06/ว6632 15 ส.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าใช้งาน "ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ส.ค.63
606 6032/2563 กษ0201.06/ว6639 15 ส.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วุฒิอาสาธนาคารสมอง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ส.ค.63
605 6030/2563 กษ0201.06/ว6554 15 ส.ค.63 ผลการดำเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ส.ค.63
604 6029/2563 กษ0201.06/ว6675 16 ส.ค.63 การจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ส.ค.63
603 6028/2563 กษ0201.06/ว6681 15 ส.ค.63 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2020 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ส.ค.63
602 6026/2563 กษ0201.06/ว6635 15 ส.ค.63 ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ส.ค.63
601 6041/2563 กผง03/354/2563 17 ส.ค.63 ขอให้จัดส่งคำขอตั้งงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 18 ส.ค.63
600 6014/2563 สบค05/825/2563 18 ส.ค.63 ขอให้ตรวจสอบวันลาพักผ่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.และ ฝบท.บอ. 18 ส.ค.63
599 6034/2563 วธ0203.6/ว2573 17 ส.ค.63 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ส.ค.63
598 6033/2563 กษ0201.06/ว6687 16 ส.ค.63 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ส.ค.63
597 6009/2563 กผง05/511/2563 17 ส.ค.63 แจ้งผลการอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ / เรียน ผอ.ภาค,ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 18 ส.ค.63
596 6004/2563 พิเศษ/ร.ม.06/944 17 ส.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่พระพุทธรูปบูชาพระไพรีพินาศ (จำลอง) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ส.ค.63
595 5993/2563 กผง04/4436/2563 17 ส.ค.63 ขอแจ้งแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย กรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กรณีจ้างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 18 ส.ค.63
594 5985/2563 ผนง01/471/2563 14 ส.ค.63 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานกองทุน/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ของทุนหมุนเวียน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 ส.ค.63
593 5984/2563 กผง06/565/2563 15 ส.ค.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 18 ส.ค.63
592 5951/2563 สบค02/668/2563 13 ส.ค.63 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 ส.ค.63
591 5950/2563 พิเศษ/สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 17 ส.ค.63 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 ส.ค.63
590 5995/2563 สอส01/427/2563 17 ส.ค.63 นายแก้ว ไตรโลรัส อดีตหัวหน้ากลุ่มออกแบบโครงสร้างพิเศษ ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ส.ค.63
589 5859/2563 สบค07/622/2563 11 ส.ค.63 ขอเรียนเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์วันเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 ส.ค.63
588 5951/2563 สบค02/668/2563 13 ส.ค.63 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 ส.ค.63
587 5949/2563 สชป12/1207/2563 13 ส.ค.63 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 เดือนกรกฎาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ส.ค.63
586 5962/2563 สบอ.(บส.)01/149/2563 14 ส.ค.63 ขออนุญาตไปราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ส.ค.63
585 5935/2563 สบค07/630/2563 13 ส.ค.63 ขอประชาสัมพันธ์โครงการสวัดิการประกันกลุ่มสะสมทรัพย์ครบอายุ 60 ปี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ส.ค.63
584 5910/2563 กผง04/4356/2563 11 ส.ค.63 แนวทางการคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 14 ส.ค.63
583 5917/2563 มท5470-1-3.3/24271 11 ส.ค.63 ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2562 (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 ส.ค.63
582 5916/2563 รง0509/ว4735 11 ส.ค.63 ขอส่งหนังสือสถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 ส.ค.63
581 5893/2563 ดศ0403.1/ว3498 11 ส.ค.63 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ขยายเวลารับโอนข้าราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 ส.ค.63
580 5906/2563 กษ0208/ว1549 11 ส.ค.63 ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 ส.ค.63
579 5905/2563 กษ0201.06/ว6580 11 ส.ค.63 การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 ส.ค.63
578 5840/2563 สบอ5840/2563 11 ส.ค.63 เชิญเข้าอบรมสัมมนา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 ส.ค.63
577 5882/2563 กผง04/4313/2563 10 ส.ค.63 ขอคืนงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบกลาง กปร.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 ส.ค.63
576 5881/2563 สค.สวล.3/2563 10 ส.ค.63 แจ้งเปลี่ยนสถานที่ติดต่อและส่งเอกสารสมาคม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 ส.ค.63
575 5880/2563 พป0001/ว1094 11 ส.ค.63 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระราชทานประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 ส.ค.63
574 5847/2563 กษ0201.06/ว6478 7 ส.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 ส.ค.63
573 5846/2563 สธ0301/1866 7 ส.ค.63 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 ส.ค.63
572 5845/2563 กษ1201/ว4818 10 ส.ค.63 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 ส.ค.63
571 5802/2563 ยธ02001/ว5301 7 ส.ค.63 ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 ส.ค.63
570 5795/2563 กษ0201.06/ว6421 6 ส.ค.63 รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการต่างๆ (จำนวน 2 ราย) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 ส.ค.63
569 5814/2563 กผง06/549/2563 7 ส.ค.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 10 ส.ค.63
568 5791/2563 สพช01/288/2563 7 ส.ค.63 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมทดสอบ เพื่อเข้ารับฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" และ หลักสูตรเสริม "ผู้อำนวยการโครงการ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ส.ค.63
567 5739/2563 ผชช.จษ.3/12/2563 7 ส.ค.63 ขอแจ้งเวียนรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/ผลสำเร็จของงานเพื่อประกอบการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) (นายประยูร เย็นใจ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 7 ส.ค.63
566 5796/2563 กษ0201.06/ว6420 6 ส.ค.63 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม 6 ฉบับ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 7 ส.ค.63
565 5773/2563 สชป11/483/2563 6 ส.ค.63 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 39 ปีที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 7 ส.ค.63
564 5774/2563 กผง06/541/2563 5 ส.ค.63 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 6 ส.ค.63
563 5762/2563 ศร0010.01/ว58 4 ส.ค.63 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2562 ศาลรัฐธรรมนูญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 ส.ค.63
562 5745/2563 สชป13/700/2563 5 ส.ค.63 ขอเชิญร่วมสนับสนุนวัตถุมงคล เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี เขื่อนแม่กลอง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 ส.ค.63
561 5744/2563 สชป9.01/930/2563 5 ส.ค.63 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 ส.ค.63
560 5726/2563 ดศ0403.1/ว3247 4 ส.ค.63 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) รับโอนข้าราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 ส.ค.63
559 5698/2563 สบค07/599/2563 4 ส.ค.63 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.63
558 5743/2563 สลก06/844/2563 5 ส.ค.63 การเผยแพร่ป้ายประชาสัมพันธ์วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.63
557 5702/2563 อว0602.08(01)/ว796 4 ส.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.63
556 5701/2563 กษ0201.06/ว6292 3 ส.ค.63 โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.63
555 5699/2563 กษ0201.06/ว6271 3 ส.ค.63 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้านหรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใช้ตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.63
554 5669/2563 สธ0908.04/ว4897 24 ก.ค.63 ส่งประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.63
553 5670/2563 ศล.19208/2563 29 ส.ค.63 ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.63
552 5703/2563 พิเศษ/สาธิตมณีผาย/28ก.ค.63 4 ส.ค.63 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบการก่อสร้างมหาเจดีย์โพธิญาณ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ธุดงสถานสุทธาวงศ์มงคลราชพรหมปัญโญ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 ส.ค.63
551 5693/2563 กษ0901/ว3555 23 ก.ค.63 ขอเชิญร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 ส.ค.63
550 5638/2563 3060/2563 3 ส.ค.63 ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย "Reimagine Leadership Development for the New Normal" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 ส.ค.63
549 5692/2563 วธ0401/2456 23 ก.ค.63 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 ส.ค.63
548 5684/2563 สชป12/1168/2563 4 ส.ค.63 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 3 ฉบับที่ 27 เดือนมิถุนายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 ส.ค.63
547 5667/2563 TQM008/63 30 ก.ค.63 ขอเรียนเชิญร่วมงานในงานการประชุม THAILAnD QUALITY CONFERENCE & The 21th Symposium on TQM-Best Practices Thailand ปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 ส.ค.63
546 5681/2563 สบค06/950/2563 4 ส.ค.63 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English Time (communication) Level 2 รุ่นที่ 2 ในรูปแบบ Online / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 ส.ค.63
545 5680/2563 สบค06/949/2563 4 ส.ค.63 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English Time (communication) Level 2 รุ่นที่ 1 ในรูปแบบ Online / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 ส.ค.63
544 5668/2563 กษ0201.06/ว5928 22 ก.ค.63 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 ส.ค.63
543 5647/2563 กค045.7/ว124 3 ส.ค.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 3 ส.ค.63
542 5638/2563 สชป14.01/355/2563 3 ส.ค.63 นายธำรงวิชญ์ ดำรงเลิศวรรธน์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 ส.ค.63
541 5636/2563 กผง06/522/2563 31 ก.ค.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 3 ส.ค.63
540 5623/2563 กพด6794/2563 31 ก.ค.63 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 3 ส.ค.63
539 5635/2563 สลก631/2563 3 ส.ค.63 ขอเชิญชวนใส่เสื้อสีฟ้าเนื่องในโอกาสวันฌฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 ส.ค.63
538 5607/2563 กพด6283/2563 31 ก.ค.63 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน จำนวน 12 ฉบับ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 3 ส.ค.63
537 5591/2563 กษ2601/2354 30 ก.ค.63 กรมการข้าวรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 31 ก.ค.63
536 5547/2563 กค036/ว11 24 ก.ค.63 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 31 ก.ค.63
535 5524/2563 กษ0201.06/ว5963 22 ก.ค.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 31 ก.ค.63
534 5523/2563 กษ0201.06/ว6089 23 ก.ค.63 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 31 ก.ค.63
533 5543/2563 กษ0201.06/ว6129 29 ก.ค.63 มาตรการของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด19) และการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 31 ก.ค.63
532 5513/2563 ศทส3099/2563 29 ก.ค.63 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 31 ก.ค.63
531 5544/2563 อว0407/ว5351 29 ก.ค.63 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ "การบูรณาการระบบและฐานข้อมูลงานวิจัยและอุดมศึกษา" และหัวข้อ "ภาพที่อยากเห็นของระบบและฐานข้อมูลอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในอนาคต" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 31 ก.ค.63
530 5546/2563 กษ0201.06/ว6083 24 ก.ค.63 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ก.ค.63
529 5525/2563 กษ0212/ว2349 23 ก.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ก.ค.63
528 5519/2563 กษ0204/ว1569 13 ก.ค.63 กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ก.ค.63
527 5517/2563 สม0004/ว44 21 ก.ค.63 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ก.ค.63
526 5506/2563 กผง.06/508/2563 24 ก.ค.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 30 ก.ค.63
525 5504/2563 กผง06/510/2563 24 ก.ค. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 ก.ค.63
524 5508/2563 สบอ02/80/2563 29 ก.ค.63 บิดานายธนกฤต เกิดใจบุญ ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 ก.ค.63
523 5507/2563 ผคง.191/2563 29 ก.ค.63 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 ก.ค.63
522 5486/2563 สบค03/224/2563 24 ก.ค.63 การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. และ ฝบท.บอ. เอกสารเพิ่มเติม********** 29 ก.ค.63
521 5477/2563 สบค04/706/2563 24 ก.ค.63 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 ก.ค.63
520 5452/2563 สบค11122 23 ก.ค.63 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "คนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา" รุ่นที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 ก.ค.63
519 5464/2563 กงบ1783/2563 23 ก.ค.63 การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสวัสดิการภายในกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.) 29 ก.ค.63
518 5453/2563 สบค06/906/2563 23 ก.ค.63 เผยแพร่คู่มือมาตรฐานกลาง เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวของกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(บส.บอ.) 24 ก.ค.63
517 5425/2563 อว7601.1/205/2563 22 ก.ค.63 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" รุ่นที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 ก.ค.63
516 5439/2563 กษ0801/1220 20 ก.ค.63 ขอเชิญร่วมโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 ก.ค.63
515 5442/2563 สชป4/818/2563 22 ก.ค.63 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 111 ปีที่ 10 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 ก.ค.63
514 5420/2563 กษ0201.06/ว6017 22 ก.ค.63 การติดต่อราชการกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ก.ค.63
513 5417/2563 ผผ16/ว56 21 ก.ค.63 ขอนำส่งวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ก.ค.63
512 5416/2563 ยธ0501/473 21 ก.ค.63 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ก.ค.63
511 5415/2563 กษ0801/553 20 ก.ค.63 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ก.ค.63
510 5414/2563 รภ0001/ว572 21 ก.ค.63 ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 ก.ค.63
509 5390/2563 สบค07/555/2563 ก.ค.63 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "บ้านของพ่อ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 22 ก.ค.63
508 5302/2563 สพร2563/ว1930 16 ก.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา "Traffy Fondue" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 ก.ค.63
507 5383/2563 กค0419.2/ว303 20 ก.ค.63 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 21 ก.ค.63
506 5382/2563 SEA0140/2563 20 ก.ค.63 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 ก.ค.63
505 5378/2563 กค0405.7/ว117 20 ก.ค.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 21 ก.ค.63
504 5376/2563 กค0416.3/ว260 20 ก.ค.63 ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคากรภาครัฐ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 ก.ค.63
503 5371/2563 สชป16/850/2563 20 ก.ค.63 ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 ก.ค.63
502 5368/2563 กผง.06/496/2563 20 ก.ค.63 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 21 ก.ค.63
501 5365/2563 สลก04/373/2563 20 ก.ค.63 ขอให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 20 ก.ค.63
500 5284/2563 สบอ01/150/2563 20 ก.ค.63 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นในระดับ 4 (ตำแหน่งช่างสำรวจ ช4) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 20 ก.ค.63
499 5278/2563 สลก04/369/2563 16 ก.ค.63 การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 ก.ค.63
498 5307/2563 กผง06/488/2563 17 ก.ค.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 20 ก.ค.63
497 5292/2563 ทส(คปช)1606.4/ว134 16 ก.ค.63 ประชาสัมพันธ์นโยบายป้าไม้แห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ก.ค.63
496 5293/2563 อว0405/ว4393 15 ก.ค.63 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ก.ค.63
495 5291/2563 กษ2601/ว142 15 ก.ค.63 ขอเรียนเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ก.ค.63
494 5290/2563 E PTIT2020/2563 16 ก.ค.63 ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ "THAILAND'S DESTINY: WATER CRISIS AND DEVELOPMENT PHILOSOPHY" 2020 PTIT LECTURE by Khunying Thongtip ratanarat / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ก.ค.63
493 5273/2563 นร0731.2/ว93 16 ก.ค.63 บัญชีนวัตกรรมไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 17 ก.ค.63
492 5267/2563 ทส1001.1/ว8989 16 ก.ค.63 ย้ายที่ทำการสำนักงานชั่วคราว / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ก.ค.63
491 5265/2563 กษ0201.06/ว5623 11 ก.ค.63 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ก.ค.63
490 5259/2563 นร0731.2/ว91 16 ก.ค.63 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 17 ก.ค.63
489 5274/2563 กห0317.4/753 17 ก.ค.63 เชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 12 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ก.ค.63
488 5264/2563 สสธ660/2563 16 ก.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ก.ค.63
487 5248/2563 กค0405.7/ว111 15 ก.ค.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 17 ก.ค.63
486 5243/2563 กษ0204.2/ว1530 15 ก.ค.63 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลข้าราชการที่มีความสนใจงานด้านการเกษตรต่างประเทศ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 ก.ค.63
485 5238/2563 กผง06/473/2563 15 ก.ค.63 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 17 ก.ค.63
484 5242/2563 สบค02/591/2563 15 ก.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อส่วนราชการและระบบราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ก.ค.63
483 5165/2563 กษ0201.06/ว5575 10 ก.ค.63 การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 ก.ค.63
482 5200/2563 กษ1102/5853 14 ก.ค.63 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 ก.ค.63
481 5199/2563 พม0601.01/ว7339 13 ก.ค.63 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาสังกัดและสวัสดิการประจำปีพุทธศักราช 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 ก.ค.63
480 5198/2563 ยธ0902/891 13 ก.ค.63 ขอส่งรายงานประจำปี 2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 ก.ค.63
479 5197/2563 ศร0012.4/ว38 13 ก.ค.63 ขอมอบหนังสือรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 ก.ค.63
478 5183/2563 ผงจ.751/2563 9 ก.ค.63 การคืนเงินสมทบผู้ประกันตนของพนักงานราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 ก.ค.63
477 5145/2563 กผง06/467/2563 13 ก.ค.63 การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 ก.ค.63
476 5185/2563 กห0317.3/773 13 ก.ค.63 ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ก.ค.63
475 5184/2563 นร1003/222 10 ก.ค.63 การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ก.ค.63
474 5173/2563 กษ0201.06/ว5584 11 ก.ค.63 แผนการดำเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ก.ค.63
473 5166/2563 กษ0201.06/ว5576 11 ก.ค.63 (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 ก.ค.63
472 5109/2563 กผง9968/2563 10 ก.ค.63 ขอให้ปรับปรุงแผนงาน MTEF โดยใช้ระบบข้อมูลโครงการและแผนงาน (Cen-Project) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 ก.ค.63
471 5108/2563 กผง06/466/2563 10 ก.ค.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฏาคม 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 13 ก.ค.63
470 5068/2563 สบค06/848/2563 9 ก.ค.63 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Effective English Communication for RID Leadership level 1 รุ่นที่ 4 ในรูปแบบ Online / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 ก.ค..63
469 5089/2563 กต0204/ว4656 9 ก.ค.63 ขอมอบหนังสือคำศัพท์-คำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 ก.ค.63
468 5076/2563 กษ0201.06/ว5508 3 ก.ค.63 ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 ก.ค.63
467 5075/2563 กษ0201.06/ว5510 8 ก.ค.63 ขอเชิญร่วมบริจาคงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 ก.ค.63
466 5074/2563 กษ0201.06/ว5507 3 ก.ค.63 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 ก.ค.63
465 5029/2563 กสช(บส)/17/2563 3 ก.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ก.ค.63
464 5003/2563 สบค06/827/2563 9 ก.ค.63 ขอให้พิจารณานำเสนอโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ก.ค.63
463 4998/2563 กผง06/453/2563 3 ก.ค.63 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 9 ก.ค.63
462 4992/2563 กผง06/447/2563 3 ก.ค.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 9 ก.ค.63
461 4977/2563 กษ0202/ว3842 3 ก.ค.63 การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 8 ก.ค.63
460 4907/2563 กผง.06/436/2563 2 ก.ค.63 แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 8 ก.ค.63
459 4939/2563 กษ0201.06/ว5396 1 ก.ค.63 รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการต่างๆ (จำนวน 4 ราย) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ค.63
458 4828/2563 สบอ(ศอช.5)บท.อช./79/2563 26 มิ.ย.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 ก.ค.63
457 4913/2563 สบค06/821/2563 2 ก.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบฟอร์มสรุปบทเรียน AAR "การจัดนิทรรศการ 118 ปี กรมชลประทาน" / เรียน ผอ.ส่วน และ ฝบท.บอ. 3 ก.ค.63
456 4912/2563 สบค06/819/2563 2 ก.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบฟอร์มสรุปบทเรียน AAR "การจัดนิทรรศการ 118 ปี กรมชลประทาน" สำหรับผู้จัดทำบูธ / เรียน ผอ.ส่วน 3 ก.ค.63
455 4886/2563 ปง0014.2/ว3495 29 มิ.ย.63 ขอส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง.ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ก.ค.63
454 4884/2563 กษ0201.06/ว5389 30 มิ.ย.63 การจัดทำข้อมูลผลงานของรัฐบาล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ก.ค.63
453 4882/2563 ยธ0411/ว277 30 มิ.ย.63 รายงานผลการถอดบทเรียนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ก.ค.63
452 4824/2563 ผตจ.37/2563 26 มิ.ย.63 แนวทางการปฏิบัติสำหรับการฝึกอบรมผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 ก.ค.63
451 4763/2563 กตน.356/2563 26 มิ.ย.63 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 มิ.ย.63
450 4745/2563 สพร2563/ว1668 26 มิ.ย.63 ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 มิ.ย.63
449 4791/2563 กผง06/431/2563 29 มิ.ย.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 30 มิ.ย.63
448 4772/2563 กค0405.7/ว106 25 มิ.ย.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 29 มิ.ย.63
447 4771/2563 กษ0201.06/ว5228 24 มิ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 มิ.ย.63
446 4730/2563 สบค04/555/2563 25 มิ.ย.63 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 26 มิ.ย.63
445 4699/2563 กษ0201.06/ว5143 24 มิ.ย.63 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 25 มิ.ย.63
444 4696/2563 ศธ04042/ว1890 24 มิ.ย.63 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 25 มิ.ย.63
443 4664/2563 กษ0201.06/ว5127 22 มิ.ย.63 เพลงสำคัญของแผ่นดิน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 มิ.ย.63
442 4676/2563 กค0405.7/ว101 24 มิ.ย.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 24 มิ.ย.63
441 4666/2563 สผ0003/ว160 21 มิ.ย.63 ย้ายที่ทำการจากที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.63
440 4661/2563 นร0731.2/ว83 23 มิ.ย.63 บัญชีนวัตกรรมไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 24 มิ.ย.63
439 4582/2563 10-ล-7 22 มิ.ย.63 ให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.63
438 4581/2563 10-ล-6 22 มิ.ย.63 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.63
437 4580/2563 10-ป-5 22 มิ.ย.63 อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.63
436 4579/2563 10-ป-4 23 เม.ย.63 รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.63
435 4638/2563 พณ0410/ว1627 23 มิ.ย.63 ขอส่งปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 มิ.ย.63
434 4624/2563 กผง06/420/2563 22 มิ.ย.63 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 23 มิ.ย.63
433 4616/2563 กผง.06/416/2563 22 มิ.ย.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 23 มิ.ย.63
432 4592/2563 รธบ.62/2563 22 มิ.ย.63 แจ้งซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้างและรายงานการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 22 มิ.ย.63
431 4570/2563 สวพส/ว.1985 18 มิ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "ระบบการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 มิ.ย.63
430 4553/2563 พป0009/ว761 18 มิ.ย.63 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 มิ.ย.63
429 4544/2563 กษ2910/0526 16 มิ.ย.63 แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มเติม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 มิ.ย.63
428 4537/2563 สมด2.1/ท156/2563 27 พ.ค.63 ขอส่งแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 มิ.ย.63
427 4535/2563 นร1012.2/489 18 มิ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในและนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 มิ.ย.63
426 4524/2563 สบอ4524/2563 18 มิ.ย.63 ขอให้หน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 มิ.ย.63
425 4534/2563 สดท.2563/ว359 18 มิ.ย.63 ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Big Data & Cloud Computing 2020 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 มิ.ย.63
424 4557/2563 ศป0001/1488 18 มิ.ย.63 ขอมอบหนังสือแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 มิ.ย.63
423 4539/2563 กผง06/406/2563 16 มิ.ย.63 สรุปความก้าวหน้าการจัดจ้างงานผูกพันใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 19 มิ.ย.63
422 4536/2563 พป0002/ว855 18 มิ.ย.63 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 10 (ปนป.10) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 มิ.ย.63
421 4516/2563 สบค02/466/2563 17 มิ.ย.63 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 มิ.ย.63
420 4528/2563 กษ0201.06/ว4935 15 มิ.ย.63 การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 มิ.ย.63
419 4522/2563 กษ0201.06/ว5055 17 มิ.ย.63 การสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 มิ.ย.63
418 4521/2563 กษ0201.06/ว4950 17 มิ.ย.63 เรียนเสนอพิจารณาแนวทางการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 มิ.ย.63
417 4511/2563 กบข.5040/ว2831/2563 17 มิ.ย.63 การจัดส่งรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 มิ.ย.63
416 4449/2563 สบอ01/139/2563 17 มิ.ย.63 ประกาศกรมชลประทานเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 18 มิ.ย.63
415 4441/2563 กค0901/ว61 15 มิ.ย.63 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 18 มิ.ย.63
414 4419/2563 กผง06/401/2563 15 มิ.ย.63 การจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 16 มิ.ย.63
413 4397/2563 กผง06/400/2563 15 มิ.ย.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 16 มิ.ย.63
412 4388/2563 กษ0201.06/ว4871 12 มิ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 มิ.ย.63
411 4367/2563 กษ0201.06/ว8880 12 มิ.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 15 มิ.ย.63
410 4343/2563 สบค06/731/2563 12 มิ.ย.63 แจ้งประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 มิ.ย.63
409 4317/2563 กษ1304.01/ว765 10 มิ.ย.63 ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 มิ.ย.63
408 4345/2563 กค0433.3/ว239 11 มิ.ย.63 การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 12 มิ.ย.63
407 4344/2563 กพด/461/2563 11 มิ.ย.63 ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการตรวจสอบการเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือการเป็นบุคคลล้มละลาย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 12 มิ.ย.63
406 4306/2563 พิเศษ(COVID-19)/43 10 มิ.ย.63 แนวปกิบัติในการดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 มิ.ย.63
405 4316/2563 กษ0201.06/ว4801 10 มิ.ย.63 ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ... / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 มิ.ย.63
404 4261/2563 11-ข-34 10 มิ.ย.63 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 12 มิ.ย.63
403 4309/2563 กค0405.7/ว91 10 มิ.ย.63 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 มิ.ย.63
402 4308/2563 กค0405.7/ว92 10 มิ.ย.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 มิ.ย.63
401 4293/2563 กษ0201.06/ว4761 10 มิ.ย.63 ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 มิ.ย.63
400 4243/2563 กษ0201.06/ว4713 8 มิ.ย.63 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 มิ.ย.63
399 4242/2563 กษ0201.06/ว4714 8 มิ.ย.63 ขอแจ้งการดาวน์โหลด E-Proceedings / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 มิ.ย.63
398 4241/2563 พิเศษ/อติชาตทองเครือ/27พ.ค.63 8 มิ.ย.63 ขออนุญาตเสนอการจัดงานสัมมนา และดอกไม้ในโอกาสต่างๆ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 มิ.ย.63
397 4205/2563 กงบ.1671/2563 5 มิ.ย.63 แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 8 มิ.ย.63
396 4207/2563 กผง06/384/2563 5 มิ.ย.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 8 มิ.ย.63
395 4204/2563 กผง06/383/2563 5 มิ.ย.63 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 8 มิ.ย.63
394 4203/2563 กค0405.7/284 5 มิ.ย.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 8 มิ.ย.63
393 4202/2563 สลก458/2563 8 มิ.ย.63 มารดานายทวี เต็มญารศิลป์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรและบำรุงรักษา) ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 มิ.ย.63
392 4175/2563 สม0002/ว1414 5 มิ.ย.63 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 มิ.ย.63
391 4171/2563 กห0202.1/312 5 มิ.ย.63 เชิญชวนร่วมงานโครงการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 มิ.ย.63
390 4155/2563 สบค03/170/2563 5 มิ.ย.63 การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 8 มิ.ย.63
389 4110/2563 สคค.89/2563 4 มิ.ย.63 แจ้งเปิดใช้งานระบบลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวัน (DAS) สำหรับผู้บริหาร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 4 มิ.ย.63
388 4065/2563 นร0728/ว81 30 พ.ค.63 ส่งหนังสือ "งบประมาณโดยสังเขปฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 มิ.ย.63
387 4063/2563 กษ0201.06/ว4540 1 มิ.ย.63 การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 มิ.ย.63
386 4031/2563 สบค06/696/2563 29 พ.ค.63 ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือส่งผลงานในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 ในช่วงกิจกรรม "เรื่องเล่า ชาวชลประทาน" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 มิ.ย.63
385 4058/2563 สบค04/444/2563 2 มิ.ย.63 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 2 มิ.ย.63
384 4038/2563 สบอ4038/2563 2 มิ.ย.63 แนวทางการตัดสินรางวัลบูธนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ดีเด่นในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 มิ.ย.63
383 4044/2563 สชป13/474/2563 2 มิ.ย.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 2 มิ.ย.63
382 4037/2563 สบค404/2563 2 มิ.ย.63 มารดานางสาวลัดดา วรการพินิจ ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 มิ.ย.63
381 4025/2563 สชป11.01/340/2563 1 มิ.ย.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 มิ.ย.63
380 4017/2563 สบค06/705/2563 1 มิ.ย.63 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Advance English Program For Advance English Learners ในรูปแบบ Online / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 มิ.ย.63
379 4006/2563 คค0901.4/2563 29 พ.ค.63 กรมการขนส่งทางราง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 2 มิ.ย.63
378 4002/2563 มท0211.5/ว2976 27 พ.ค.63 การเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 1 มิ.ย.63
377 4000/2563 กผง.06/363/2563 1 มิ.ย.63 ขอให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (งบ พ.ร.บ.) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.) 1 มิ.ย. 63
376 3991/2563 กผง06/359/2563 29 พ.ค.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 1 มิ.ย .63
375 3955/2563 กผง01/329/2563 28 พ.ค.63 กรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 พ.ค.63
374 3949/2563 สจด914/2563 28 พ.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 พ.ค.63
373 3926/2563 สชป1/751 27 พ.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 พ.ค.63
372 3917/2563 กษ0613/ว17567 26 พ.ค.63 การจัดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2563 (World Milk Day 2020) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 พ.ค.63
371 3915/2563 กษ0201.06/ว4388 26 พ.ค.63 การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 พ.ค.63
370 3914/2563 กษ1024/ว5 25 พ.ค.63 ขอส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 พ.ค.63
369 3882/2563 สชป16/623/2563 27 พ.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 พ.ค.63
368 3880/2563 สชป6/254/2563 27 พ.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 พ.ค.63
367 3824/2563 กษ1304.01/ว674 21 พ.ค.63 ขอส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 พ.ค.63
366 3801/2563 กษ0209/ว3042 21 พ.ค.63 เผยแพร่ช่องทางบริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC Social Media) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 พ.ค.63
365 3822/2563 กษ0201.06/ว4224 21 พ.ค.63 ขอรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของอื่นๆ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 พ.ค.63
364 3821/2563 มธบ.0411(1)/05017 21 พ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาตรี ด้านรัฐประศาสตร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 พ.ค.63
363 3786/2563 กผง.06/343/2563 22 พ.ค.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 26 พ.ค.63
362 3772/2563 สชป9.01/670/2563 22 พ.ค.63 ขอเปลี่ยนแปลง URL เว็ปไซต์สำนักงานชลประทาน 9 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 พ.ค.63
361 3788/2563 สชป.17.01(บส.)/108/2563 25 พ.ค.63 บิดา ของนายพีรพัฒน์ วรธรรม ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 17 ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 พ.ค.63
360 3765/2563 สชป10/729/2563 22 พ.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 22 พ.ค.63
359 3730/2563 BCO/2010/200583 21 พ.ค.63 การฝึกอบรมครั้งที่ 1 (Training Workshop) ภายใต้โครงการ การวิเคราะห์การไหลของวัสดุพลาสติกในพื้นที่สำคัญของประเทศไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 พ.ค.63
358 3753/2563 กษ0204/ว2996 21 พ.ค.63 รับสมัครงานตำแหน่ง Chief Finance Officer ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 พ.ค.63
357 3751/2563 กค0405.7/ว79 21 พ.ค.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 22 พ.ค.63
356 3728/2563 สตท.2563/ว357 12 พ.ค.63 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum 2020 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 พ.ค.63
335 186/2563 สบอ(ธก.)01/186/2563 22 พ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผู้อำนวยการสำนัก / กอง / ศูนย์ / กลุ่ม / สถาบัน 22 พ.ค.63
334 3723/2563 กษ0201.06/ว4188 19 พ.ค.63 "กิจกรรมพิเศษ" ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเวียนให้หน่วยงานภายใต้ปกครอง สั่งซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อฟรินซ์แอลกอฮอล์แอนด์สเปรย์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 พ.ค.63
333 3718/2563 IX/RID/AMD/630644 18 พ.ค.63 การแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 21 พ.ค.63
332 3708/2563 กค0405.7/ว78 20 พ.ค.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 20 พ.ค.63
331 3684/2563 สบค06/659/2563 20 พ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ตอบข้อมูลในแบบสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self - Assessment) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 พ.ค.63
330 3674/2563 สสธ.468/2563 20 พ.ค.63 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการได้รับรางวัลของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 พ.ค.63
329 3670/2563 กผง06/327/2563 19 พ.ค.63 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 20 พ.ค.63
328 3590/2563 นร0731.2/ว71 15 พ.ค.63 บัญชีนวัตกรรมไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 18 พ.ค.63
327 3570/2563 กษ0201.06/ว4045 14 พ.ค.63 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 พ.ค.63
326 3569/2563 กษ0403/166 7 พ.ค.63 ขอส่งสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 พ.ค.63
325 3554/2563 กษ0201.06/ว4027 13 พ.ค.63 งดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 พ.ค.63
324 3529/2563 กค0405.7/ว70 14 พ.ค.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 15 พ.ค.63
323 3520/2563 กพก616/2563 14 พ.ค.63 มารดาของนายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 พ.ค.63
322 3502/2563 ผงจ.557/2563 13 พ.ค.63 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 พ.ค.63
321 3488/2563 กษ0201.06/ว3995 12 พ.ค.63 สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 พ.ค.63
320 3490/2563 กษ0201.06/ว4005 12 พ.ค.63 แจ้งเวียนแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ.2563-2570 ภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 พ.ค.63
319 3415/2563 พิเศษ(COVID-19)/34 8 พ.ค.63 แนวทางการแต่งตั้งย้าย/มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 14 พ.ค.63
318 3461/2563 กค0404.4/017384 12 พ.ค.63 กรมบัญชีกลางรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 13 พ.ค.63
317 3404/2563 กษ0205/ว2670 30 เม.ย.63 ขอให้หน่วยงานดำเนินการประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์ เรื่อง ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 พ.ค.63
316 3336/2563 กพด3906/2563 5 พ.ค.63 ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 13 พ.ค.63
315 3434/2563 สบค357/2563 12 พ.ค.63 การใช้ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวัน (Daily Attendance System - DAS) สำหรับบุคลากรกรมชลประทาน ที่ปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 พ.ค.63
314 3393/2563 กผง06/296/2563 8 พ.ค.63 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 13 พ.ค.63
313 3395/2563 ว2929/2563 7 พ.ค.63 ขอให้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 พ.ค.63
312 3168/2563 สบอ(ปค.)04/174/2563 1 พ.ค.63 แนวทางในการดำเนินการซ่อมแซมอาคารบ้านพักของกรมชลประทานและส่วนประกอบอื่น / เรียน ผปบ.บอ.,ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 5 พ.ค.63
311 3265/2563 กผง.06/281/2563 1 พ.ค.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 5 พ.ค.63
310 3253/2563 พิเศษ/ธนาคารอาคารสงเคราะห์/1พ. 1 พ.ค.63 การต่ออายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ (โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธอส.) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 พ.ค.63
309 3222/2563 กผง04/2469/2563 30 เม.ย.63 ขอให้ตรวจสอบค่าน้ำประปาค้างชำระ / เรียน ผปบ.บอ.,ผอท.บอ.,ผชน.บอ.,ผอช.ภาค.และ ทน.1-9 บอ. 1 พ.ค.63
308 3221/2563 กผง06/274/2563 30 เม.ย.63 ขอให้ตรวจสอบข้อมูล และคาดการณ์การก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 1 พ.ค.63
307 3219/2563 สพญ01/330/2563 1 พ.ค.63 บิดาของ นายธีระ อิสระกุล ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 พ.ค.63
306 3200/2563 กฟผ.S23300/25937 29 เม.ย.63 ขอมอบหนังสือ 50 ปี กฟผ. / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 พ.ค.63
305 154/2563 สบอ(ธก.)01/154/2563 30 เม.ย.63 ขออนุมัติแผนการมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาการทำงาน แผนการมอบหมายให้บุคลากรทำงานจากบ้านและการเดินทางไปราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 พ.ค.63
304 3191/2563 ผตจ.29/2563 29 เม.ย.63 แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 พ.ค.63
303 3190/2563 กค0408.5/ว55 29 เม.ย.63 แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 พ.ค.63
302 3198/2563 ทส1410.3/200 29 เม.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการรอบไม้ อัดน้ำยาไม้ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 พ.ค.63
301 3183/2563 ผผ16/ว13 28 เม.ย.63 ส่งหนังสือ "รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2562" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 พ.ค.63
300 3182/2563 ปช0010/ว0035 24 เม.ย.63 ขอส่งรายงานผลการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์การทุจริตและการป้องกัน และสร้างสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 พ.ค.63
299 3185/2563 กษ0201.06/ว3643 28 เม.ย.63 ยกเลิกใบเสร็จรับเงินในราชการกรมทางหลวงชนบท "แขวงทางหลวงชนบทยโสธร" ในปีงบประมาณ 2563 เล่มที่ 10884 เลขที่ 001-100 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 พ.ค.63
298 3181/2563 กษ0201.06/ว3625 27 เม.ย.63 การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 พ.ค.63
297 3147/2563 สบค06/603/2563 29 เม.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพร้อมของบุคลากรในการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 เม.ย.63
296 3161/2563 สบค07/352/2563 30 เม.ย.63 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 30 เม.ย.63
295 3159/2563 สบค07/350/2563 29 เม.ย.63 ขอส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 เม.ย.63
294 3144/2563 ผบช.134/2563 29 เม.ย.63 การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 30 เม.ย.63
293 3115/2563 ศธ0205/1123 28 เม.ย.63 ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีโอเชียร์ก้า ประจำปี 2564-2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 เม.ย.63
292 3149/2563 นร0731.2/ว63 24 เม.ย.63 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 30 เม.ย.63
291 3092/2563 สมด2.3/ท133/2563 24 เม.ย.63 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานสำนักงานขลประทาน ที่ 1-19 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 30 เม.ย.63
290 3016/2563 สบค3016/2563 23 เม.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นในการปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆของกรมชลประทาน จำนวน 15 สายงาน ในระบบออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 เม.ย.63
289 3105/2563 กผง04/2348/2563 27 เม.ย.63 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผปน.บอ.,ผอช.ภาค.,ทน.1-9 บอ.และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.) 30 เม.ย.63
288 3088/2563 กค0405.7/ว46 27 เม.ย.63 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 28 เม.ย.63
287 3087/2563 กค0405.7/ว47 27 เม.ย.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 28 เม.ย.63
286 3084/2563 กค0433.4/ว151 24 เม.ย.63 ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เนื่องจากเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 28 เม.ย.63
285 3052/2563 กษ0204/ว1062 22 เม.ย.63 การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 เม.ย.63
284 3072/2563 กผง06/265/2563 24 เม.ย.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 28 เม.ย.63
283 3057/2563 กผง.06/260/2563 23 เม.ย.63 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 28 เม.ย.63
282 3024/2563 สพช01/154/2563 24 เม.ย.63 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ภาษาอังกฤษออนไลน์เบื้องต้นสำหรับผู้บริหาร" (เรียนออนไลน์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 28 เม.ย.63
281 2996/2563 กษ0202/ว1660 22 เม.ย.63 สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 28 เม.ย.63
280 3025/2563 กษ0201.06/ว3543 23 เม.ย.63 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 เม.ย.63
279 3004/2563 สลก305/2563 23 เม.ย.63 ขอความร่วมมือแจ้งยอดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและน้ำประปา / เรียน ผอช.ภาค,ผชน.บอ.(ทน.1-9 บอ.) 24 เม.ย.63
278 2975/2563 สบค02/288/2563 21 เม.ย.63 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 เม.ย.63
277 2947/2563 กษ0201.06/ว3502 21 เม.ย.63 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 เม.ย.63
276 2944/2563 พิเศษ/กรมการศาสนา/15เม.ย.63 21 เม.ย.63 ประกาศกรมการศาสนา เรื่องงดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 เม.ย.63
275 2943/2563 กษ0201.06/3450 20 เม.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ อัดน้ำยาไม้ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 เม.ย.63
274 2897/2563 สบค04/360/2563 21 เม.ย.63 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 เม.ย.63
273 2911/2563 กค0416.4/ว130 20 เม.ย.63 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่2) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 เม.ย.63
272 2851/2563 กผง.06/247/2563 17 เม.ย.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 21 เม.ย.63
271 2869/2563 นร1013.3/81 17 เม.ย.63 การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 เม.ย.63
270 2829/2563 สชป13/359/2563 17 เม.ย.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 21 เม.ย.63
269 2795/2563 กผง05/242/2563 16 เม.ย.63 ขอให้จัดทำแผนประมาณการค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในบัญชีสินทรัพย์ของเงินทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 เม.ย.63
268 2762/2563 สบค02/278/2563 16 เม.ย.63 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 21 เม.ย.63
267 1907/2563 นร1004.1/190 16 มี.ค.63 ทุนรับบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2562(เพิ่มเติม) และประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 21 เม.ย.63
266 2801/2563 กษ0201.06/ว3377 16 เม.ย.63 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 เม.ย.63
265 2763/2563 กษ0204.3/12244 16 เม.ย.63 องค์กร CIRDAP เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการองค์ความรู้ของศูนย์ CIRDAP / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 เม.ย.63
264 2787/2563 ยธ0801/865 15 เม.ย.63 ขอมอบวารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 เม.ย.63
263 2786/2563 รง0509/ว2260 15 เม.ย.63 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2562 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 เม.ย.63
262 2785/2563 นร1004.3/93 15 เม.ย.63 ขอส่งคู่มือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ที่ ก.พ.รับรอง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 เม.ย.63
261 2764/2563 กษ0201.06/ว3339 15 เม.ย.63 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2563 (ครบ 6 เดือน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 เม.ย.63
260 2739/2563 กษ0201.06/ว3337 15 เม.ย.63 การปรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 เม.ย.63
259 2738/2563 กษ0201.06/ว3336 15 เม.ย.63 ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 เม.ย.63
258 2730/2563 สบอ01/93/2563 15 เม.ย.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 16 เม.ย.63
257 2723/2563 กษ0204.3/ว2365 14 เม.ย.63 องค์กร CIRDAP ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาโทด้านการบริหารการพัฒนาชนบท / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 เม.ย.63
256 2718/2563 สบค06/571/2563 14 เม.ย.63 ขอให้แจ้งรายชื่อผู้ที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น ของกรมชลประทาน หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น และหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง ของสถาบันเกษตราธิการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 เม.ย.63
255 2708/2563 สชป12/584/2563 14 เม.ย.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 16 เม.ย.63
254 2670/2563 ทส0810/ว2914 13 เม.ย.63 ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65,66 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 เม.ย.63
253 2634/2563 กผง06/230/2563 10 เม.ย.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 16 เม.ย.63
252 2607/2563 สบค06/562/2563 10 เม.ย.63 แจ้งการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 เม.ย.63
251 2615/2563 ผงจ.447/2563 10 เม.ย.63 แนวทางการนำส่งเงินประกันสังคม ตามมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ของสำนักงานประกันสังคม (เพิ่มเติม) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 เมย.63
250 2613/2563 กษ0232/ว110 9 เม.ย.63 แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 เม.ย.63
249 2612/2563 กษ0212/ว2247 8 เม.ย.63 ข้อกำหนด ตามมาตราการ 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่2) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 เม.ย.63
248 2609/2563 กษ0212/ว1278 8 เม.ย.63 การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตาม "ข้อกำหนด (ฉบับที่2)" วันที่ 2 เมษายน 2558 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 เม.ย.63
247 2605/2563 กษ0201.06/ว3141 8 เม.ย.63 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 เม.ย.63
246 2604/2563 กษ0201.06/ว3145 7 เม.ย.63 ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 เม.ย.63
245 2594/2563 กษ0201.06/ว3142 7 เม.ย.63 แผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปคม.ตร.63) และแผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พดส.ตร.63) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 เม.ย.63
244 2593/2563 กษ0201.06/ว3146 7 เม.ย.63 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 เม.ย.63
243 2576/2563 พิเศษ(COVID-19)/23 9 เม.ย.63 ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (Buainess Continuity Plan : BCP) ของสำนัก/กอง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 10 เม.ย.63
242 2552/2563 สบค05/468/2563 8 เม.ย.63 การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 เม.ย.63
241 2534/2563 สบอ(ปค.)04/142/2563 8 เม.ย.63 ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 10 เม.ย.63
240 2528/2563 ผงจ.440/2563 8 เม.ย.63 มาตรการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 เม.ย.63
239 2482/2563 ผงจ.435/2563 7 เม.ย.63 แนวทางการนำส่งเงินประกันสังคม ตามมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 เม.ย.63
238 2481/2563 กผง.06/206/2563 7 เม.ย.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 8 เม.ย.63
237 2480/2563 กผง06/208/2563 3 เม.ย.63 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 8 เม.ย.63
236 2464/2563 ผงจ.425/2563 เม.ย.63 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 เม.ย.63
235 2476/2563 พิเศษ(COVID-19)/21 7 เม.ย.63 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 เม.ย.63
234 2462/2563 กผง06/201/2563 3 เม.ย.63 ขอให้เตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 8 เม.ย.63
233 2459/2563 พิเศษ(COVID-19)/20 3 เม.ย.63 การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 เม.ย.63
232 2451/2563 กผง.06/200/2563 2 เม.ย.63 ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (งบ พ.ร.บ.) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 8 เม.ย.63
231 2439/2563 ผพค.72/2563 3 เม.ย.63 รายงานประจำปีของกองการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.) 8 เม.ย.63
230 2423/2563 สพช01/130/2563 2 เม.ย.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 เม.ย.63
229 2437/2563 กพด2880/2563 3 เม.ย.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 3 เม.ย.63
228 2394/2563 สบอ(ปค.)04/134/2563 1 เม.ย.63 ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 / เรียน ผอท.บอ.,ผปน.บอ.,ผปข.บอ.,ผชน.บอ.และ ผอช.ภาค 1-8 3 เม.ย.63
227 2393/2563 สบค02/242/2563 1 เม.ย.63 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมชลประทาน รอบการประเมินที่ 2/2563 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 3 เม.ย.63
226 2392/2563 สบค06/542/2563 1 เม.ย.63 การพัฒนาบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ เพื่อ Reskil & Upskill ในช่วงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 2 เม.ย.63
225 2372/2563 สบค06/543/2563 2 เม.ย.63 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดำเนินงานทางวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย รุ่นที่ 18-19 / เรียน ผปน.บอ.,ผปบ.บอ.,ผอช.ภาคกลาง และ ผอช.ภาคตะวันตก. 2 เม.ย.63
224 2378/2563 กษ0201.06/ว3027 1 เม.ย.63 การซ้อมความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่างๆและการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 เม.ย.63
223 2341/2563 กงบ.307/2563 31 มี.ค.63 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ในวันที่ 1 เมษายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 1 เม.ย.63
222 2340/2563 กงบ.306/2563 31 มี.ค.63 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ในวันที่ 1 เมษายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 1 เม.ย.63
221 2330/2563 กตน.210/2563 30 มี.ค.63 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 เม.ย.63
220 2339/2563 พิเศษ(COVID-19)/15 31 มี.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสังกัดประจำเดือน เมษายน 2563 / เรียน ผอท.บอ.,ผชน.บอ.,ผอช.ภาค.,ทน.1-9 บอ. 31 มี.ค.63
219 2334/2563 กษ0201.06/ว2938 30 มี.ค.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 31 มี.ค.63
218 2329/2563 ชบ53406/ว1632 31 มี.ค.63 ขอส่งหนังสือ "2 ทศวรรษ จัดการที่ดี" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 31 มี.ค.63
217 2323/2563 รธบ.37/2563 31 มี.ค.63 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรับมือสถานการณ์ COVID-19 ของสายงานบำรุงรักษา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 31 มี.ค.63
216 2324/2563 สม0005/ว864 30 มี.ค.63 ขอมอบหนังสือรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 31 มี.ค.63
215 2322/2563 กค0433.4/ว100 30 มี.ค.63 ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 31 มี.ค.63
214 2321/2563 นร0731.2/ว59 27 มี.ค.63 บัญชีนวัตกรรมไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 31 มี.ค.63
213 2302/2563 กษ0201.06/ว2899 27 มี.ค.63 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 31 มี.ค.63
212 2301/2563 กษ0204.5/ว852 27 มี.ค.63 การขอรับทุนวิจัยของสหภาพยุโรปแก่นักวิจัยไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 31 มี.ค.63
211 2245/2563 ศทส.354/2563 27 มี.ค.63 การซักซ้อมความเข้าใจในการใช้งานระบบ VDO Conference / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 มี.ค.63
210 2275/2563 ผงจ.364/2563 27 มี.ค.63 การจัดสรรวงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 30 มี.ค.63
209 2250/2563 สวพ01/211/2563 27 มี.ค.63 ซักซ้อมแนวทางการส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณสมบัติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 มี.ค.63
208 2235/2563 กผง.06/171/2563 26 มี.ค.63 สรุปแนวทางการปฏิบัติการประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามมติการประชุมคระกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 30 มี.ค.63
207 2219/2563 สบค01/1236/2563 27 มี.ค.63 แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 30 มี.ค.63
206 2238/2563 พิเศษ(COVID-19)/9 27 มี.ค.63 ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 มี.ค.63
205 2256/2563 กษ0201.06/ว2893 27 มี.ค.63 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 มี.ค.63
204 2221/2563 กษ0201.06/ว2786 24 มี.ค.63 การปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 มี.ค.63
203 2242/2563 กษ0201.06/ว2849 26 มี.ค.63 ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐในการเข้าทดสอบระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 มี.ค.63
202 2222/2563 สชป4.01/128/2563 27 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 27 มี.ค.63
201 2233/2563 กค0405.7/ว43 27 มี.ค.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 27 มี.ค.63
200 2203/2563 กษ0201.06/ว2820 25 มี.ค.63 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 มี.ค.63
199 2202/2563 กษ0201.06/ว2829 25 มี.ค.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 มี.ค.63
198 2201/2563 กษ0201.06/ว2836 25 มี.ค.63 บัญชีนวัตกรรมไทย (เดือนมีนาคม 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 มี.ค.63
197 2200/2563 กษ0201.06/ว2817 25 มี.ค.63 การใช้บริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้เช่าเหมา) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 มี.ค.63
196 2199/2563 ทส(กอก)1003/ว24 26 มี.ค.63 ขอมอบหนังสือแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 มี.ค.63
195 2156/2563 สธป9.01/344/2563 25 มี.ค.63 แจ้งความประสงค์ต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 27 มี.ค.63
194 2126/2563 พป0009/ว450 24 มี.ค.63 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ระดับกลาง รุ่นที่ 22 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 26 มี.ค.63
193 2154/2563 พิเศษ(COVID-19)/6 25 มี.ค.63 ตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 มี.ค.63
192 2129/2563 สบค05/416/2563 23 มี.ค.63 ให้ลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ/บำเหน็จรายเดือน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 26 มี.ค.63
191 2117/2563 สลก235/2563 23 มี.ค.63 แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทยและชุดแผนที่ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 มี.ค.63
190 2146/2563 พิเศษ/2563/สมาคมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอีสาน 24 มี.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ 80 รูป / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 มี.ค.63
189 2145/2563 กษ0201.06/ว2720 23 มี.ค.63 ขอนำเสนอพื้นที่การจัดกิจกรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 มี.ค.63
188 2141/2563 กษ0201.06/ว2788 24 มี.ค.63 ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (วันที่ 13 - 15 เมษายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 มี.ค.63
187 2140/2563 ดศ0200.14/ว2373 24 มี.ค.63 แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล "DigiTal Run 2020" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 มี.ค.63
186 2139/2563 ยธ0301/ว155 24 มี.ค.63 ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 มี.ค.63
185 2094/2563 สลก237/2563 24 มี.ค.63 คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ภริยา ม.ล.ชูชาติ กำภู บิดาแห่งชลกร ได้ถึงแก่กรรม (แก้ไข) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 มี.ค.63
184 2125/2563 สบค5252 24 มี.ค.63 ประกาศเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ และเลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 25 มี.ค.63
183 2093/2563 สวก0600/ว1316 23 มี.ค.63 ขอประชาสัมพันธ์ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่" ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 25 มี.ค.63
182 2098/2563 สบค02/216/2563 23 มี.ค.63 ขยายเวลาการเปิดระบบออนไลน์สำหรับการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 มี.ค.63
181 2113/2563 พิเศษ(COVID-19)/5 24 มี.ค.63 แนวปกิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีจำเป็นต้องสังเกตอาการ 14 วัน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 มี.ค.63
180 2105/2563 สบค04/312/2563 23 มี.ค.63 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 25 มี.ค.63
179 2044/2563 สชป7.01/95/2563 20 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 24 มี.ค.63
178 2102/2563 งบ 3564/2563 24 มี.ค.63 แนวทางการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการเหลื่อมเวลาการทำงาน และแผนการทำงานจากบ้าน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. (ธก.บอ.,บส.บอ.,งบ.บอ.,พด.บอ.) 24 มี.ค.63
177 2088/2563 พิเศษ(COVID-19)/3 23 มี.ค.63 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 มี.ค.63
176 2084/2563 อว78.16/1109 19 มี.ค.63 ขอเรียนเชิญร่วมสนับสนุนการจัดทำหนังสือ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 มี.ค.63
175 2079/2563 กษ0201.06/ว2660 20 มี.ค.63 ขอส่งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 มี.ค.63
174 2058/2563 สลก231/2563 23 มี.ค.63 คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ภริยา ม.ล.ชูชาติ กำภู ณ อยุธยา บิดาแห่งชลกร ได้ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 มี.ค.63
173 2052/2563 สผ0014.77/ว13 22 มี.ค.63 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 มี.ค.63
172 2000/2563 สชป11.15/277/2563 20 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 23 มี.ค.63
171 2022/2563 กค0405.7/ว39 19 มี.ค.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 20 มี.ค.63
170 1997/2563 กษ0201.06/ว2628 19 มี.ค.63 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 มี.ค.63
169 1970/2563 สชป14/267/2563 19 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 20 มี.ค.63
168 1978/2563 สบอ.01/51/2563 19 มี.ค.63 ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นในระดับ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 20 มี.ค.63
167 91/2563 KMสบอ/91/2563 18 มี.ค.63 ขอเลื่อนประชุมคระทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 4/2563 / เรียน ผส.บอ.ที่ปรึกษา สบอ.ผอ.ส่วน ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. ฝบท.บอ. และ หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ 19 มี.ค.63
166 1951/2563 กษ0201.06/ว2519 18 มี.ค.63 การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 มี.ค.63
165 1932/2563 สชป14.01/130/2563 17 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 18 มี.ค.63
164 1928/2563 อว78.15/0368 17 มี.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนสำหรับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 18 มี.ค.63
163 1926/2563 กษ0210/ว338 17 มี.ค.63 ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 18 มี.ค.63
162 1887/2563 สบค05/302/2563 16 มี.ค.63 ขอแก้ไขข้อมูล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 18 มี.ค.63
161 1934/2563 กค0405.7/ว38 18 มี.ค.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 18 มี.ค.63
160 1920/2563 สชป1.01/158/2563 17 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 18 มี.ค.63
159 1904/2563 สจด547/2563 17 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 18 มี.ค.63
158 1891/2563 สชป13.01/89/2563 16 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 18 มี.ค.63
157 1860/2563 กผง04/879/2563 16 มี.ค.63 ขอแจ้งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 17 มี.ค.63
156 1871/2563 กษ0208/ว508 13 มี.ค.63 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 มี.ค.63
155 1870/2563 กษ0201.06/ว2480 14 มี.ค.63 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นหน่วยปฏิบัติการ (Execution Body - EB) แผนงานยุวชนสร้างชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 มี.ค.63
154 1867/2563 กษ0201.06/ว2442 14 มี.ค.63 ขอรับการสนับสนุนให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชมภาพยนตร์เพื่อการศึกษา เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่อย่างสมดุลย์กับธรรมชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 มี.ค.63
153 1854/2563 สบอ.01/47/2563 16 มี.ค.63 ประกาศกรมชลประทานเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 16 มี.ค.63
152 1841/2563 สชป5.01/75/2563 13 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 16 มี.ค.63
151 1775/2563 สบค03/111/2563 12 มี.ค.63 แจ้งงดใช้ตำแหน่งข้าราชการที่จะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 16 มี.ค.63
150 1816/2563 สชป12.01/108/2563 13 มี.ค.63 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 16 มี.ค.63
149 1838/2563 ผตจ.237/2563 13 มี.ค.63 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 มี.ค.63
148 1836/2563 รธร.48/2563 13 มี.ค.63 แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในกรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 มี.ค.63
147 1774/2563 สชป8.01/86/2563