ผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
มากที่สุด 16.67 %
มาก 33.33 %
ปานกลาง 11.11 %
น้อย 11.11 %
ไม่พอใจ 7 %

จำนวนผู้เลือกทั้งหหมด 72 คน #