รายงานน้ำท่วมและศึกษาวิจัย
ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน

(โปรดคลิกที่ เพื่อ เปิด หรือ download)

 
ปิง
วัง
ยม
น่าน
กวง
ทา
ลี้
แม่วาง
  2530
รายงานน้ำท่วมแม่น้ำปิง ปี 2530
             
  2537
 
รายงานน้ำท่วมแม่น้ำยม 2537
         
  2538
รายงานน้ำท่วมแม่น้ำปิง ปี 2538
การพยากรณ์เพื่อการเตือนภัยแม่น้ำยม 2538
รายงานน้ำท่วมแม่น้ำน่าน ปี 2538
  2539
รายงานสภาวะภัยแล้งปี 2534 (ฝาก)
  2540
  2541
  2542
  2543
โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์น้ำปิ
  2544
รายงานน้ำท่วมแม่น้ำปิง ปี 2544
รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำยม ปี 2544
แผ่นพับน้ำท่วมแม่กวงปี 2544
  2545
รายงานน้ำท่วมน้ำแม่กวง ปี 2545
โครงการศึกษาน้ำย่างเพือการวิจัย ปี 2545
โครงการศึกษาติดตั้งระบบโทรมาตรแม่น้ำลี้ ปี 2545รายงานน้ำท่วมแม่น้ำลี้ ปี 2545
โครงการวิจัยน้ำแม่วาง ปี 2545ศึกษาโครงการน้ำแม่วางปี 2545
  2546
ศึกษาการกัดเชาะที่สถานี P .67
รายงานน้ำท่วมน่านปี 2546
  2547
รายงานน้ำท่วม อ.ฝาง  ปี 2538ศึกษาลุ่มน้ำแม่ตาช้างปี 2547
รายงานน้ำท่วมน้ำแม่หล่าย แม่คำมี ปี 2547
  2548
รายงานน้ำท่วมแม่น้ำปิง ปี 2548_1รายงานน้ำท่วมแม่น้ำปิง ปี 2548(1-5)
รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำวัง ปี 2548
  2549
รายงานข้อมูลอุทกแม่น้ำปิง ปี 2549
รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำยม ปี 2549
รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำน่าน ปี 2549
รายงานน้ำท่วมแม่น้ำกวง ปี 2549แผ่นพับน้ำท่วมแม่น้ำกวง ปี 2549
รายงานน้ำท่วมแม่น้ำทา ปี 2549
รายงานน้ำท่วมแม่น้ำลี้ ปี 2549รายงานน้ำท่วมแม่น้ำลี้ ปี 2549
รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำแม่วาง ปี 2549
  2550
การวิเคราะห์ข้อมูลทางอุทกวิทยาลุ่มน้ำแม่ออน 2550การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ของประตูระบายน้ำแม่ปิงเก่า 2550
รายงายงานทางอุทกวิทยาแม่น้ำลี้ ปี 2550
รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำแม่วาง ปี 2550
  2551
ข้อมูลอุทกแม่น้ำปิง ปี 2551
รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำยม 12-17 ส.ค. 2549ข้อมูลอุทกวิทยาแม่น้ำยม ปี 2551
รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำน่าน 7-9 ก.ค. 2551รายงานฝนตก 7-9 ก.ค. 2551รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำน่าน 7-9  ส.ค. 2551รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำน่าน 11-16  ส.ค. 2551ข้อมูลอุทกแม่น้ำแม่น่านรวม ปี 2551
ข้อมูลอุทกน้ำแม่กวง ปี 2551
ข้อมูลอุทกน้ำแม่ทา ปี 2551
ข้อมูลอุทกน้ำแม่วาง ปี 2551ข้อมูลอุทกน้ำแม่วาง1-6 พ.ย.2551
  2552
               
  2553
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม(แม่น้ำปิง)2553(15-20กันยายน2553
รายงานสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดแพร่2553(29-31สิงหาคม)
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม(แม่ทา)2553(13-15สิงหาคม)
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม(น้ำลี้)2553(20-24ตุลาคม)
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม(แม่วาง)2553(20-22ตุลาคม)
  2554
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม(แม่ปิง)2554(31กรกฎาคม-4สิงหาคม)รายงานสถานการณ์น้ำท่วม(แม่ปิง)27กันยายน-2ตุลาคม 2554)
 
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม(แม่น้ำยม)27-30มิถุนายน2554รายงานสถานการณ์น้ำท่วม(แม่น้ำยม)31กรกฎาคม-5สิงหาคม2554รายงานสถานการณ์น้ำท่วม(แม่น้ำยม)11-15สิงหาคม2554
รายงานสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่าน2554(26-29มิถุนายน)รายงานสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่าน2554(19-24สิงหาคม)
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม(แม่กวง)2554(31กรกฎาคม-7สิงหาคม)รายงานสถานการณ์น้ำท่วม(แม่กวง)2554(17-24สิงหาคม)
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม(แม่ทา)2554(31กรกฎาคม-2สิงหาคม)
   

HOME