5
ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน
HYDROLOGY DIVISION - RID

สถานการณ์น้ำในเขื่อน
RESERVOIR STORAGEสภาพน้ำในเขื่อน
(สารสนเทศ ชป.)

สถานการณ์น้ำในเขื่อน
(กรมชลประทาน)

สภาพน้ำในเขื่อน
(ขนาดใหญ่)

สภาพน้ำในเขื่อน
(ทั่วประเทศ)

สภาพน้ำในเขื่อน
(กฟผ)

ปริมาณน้ำในเขื่อน/ฝาย (รอบ 7 วัน)

ข้อมูลอาคารชลประทาน
สำนักชลประทานที่1-17