7
ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน
HYDROLOGY DIVISION - RID

ข้อมูลระบบโทรมาตรกรมชลประทาน
ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT TELEMETERING INFORMATION


Ping Water Level at P.1 (CCTV image)
โทรมาตรลุ่มน้ำ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

CCTV แบบ Real Time
โทรมาตรลุ่มน้ำ
ลุ่มน้ำบางปะกง


โทรมาตรลุ่มน้ำ
ปิงตอนบน

โทรมาตร
ลุ่มน้ำวัง

ลุ่มน้ำแม่วาง
(GEOSS-TOKYO)
 

WANG BASIN
โครงการลุ่มแม่น้ำวั
(กรมชลประทาน)

รายละเอียด

YOM BASIN โครงการลุ่มแม่น้ำยม
(กรมชลประทาน)

รายละเอียด1 2

โทรมาตรภายใต้โครงการ
IMPAC-T
แม่แจ่ม,แม่วาง,แควน้อย

ระดับน้ำอัตโนมัติ
กรมชลประทาน
200 สถานี รายละเอียด

รวมโทรมาตร
ตรวจอากาศอัตโนมัติ


ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก (ส่วนขยาย)
Flagship Projects

User:chiangmairid
Pass :123456


ระดับน้ำอัตโนมัติ
กรมชลประทาน(NEON)
User:hydro-one
Pass :hydroone

แผนที่ Google (ออนไลน์)
สถานีวัดระดับน้ำ
(แผนที่Googleออนไลน์)
โทรมาตรทั่วไทย
โทรมาตรทั่วประเทศ
 ติดตามระดับน้ำจากกล้อง cctv ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยกรมชลประทาน
ระดับน้ำจากกล้องCCTV
ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ข้อมูลหน่วยงานอื่นๆ


ระบบเตือนภัยน้ำท่วม
ลุ่มน้ำปิงตอนบน
(กรมทรัพยากรน้ำ)ศูนย์เฝ้าระวัง-เตือนภัย
สำนักวิจัยฯ
(กรมทรัพยากรน้ำ)ระบบเตือนภัยน้ำท่วม
เมืองเชียงใหม่
(คณะวิศวกรรม มช.)ระบบเตือนภัยน้ำท่วม
ลุ่มน้ำแม่วาง
(ม.เกษตร์ศาสตร์/วช)

NECTEC
ระบบติดตามเตือนภัย
ทางด้านเกษตรกรรม