8
ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน
HYDROLOGY DIVISION - RID
คลังความรู้ในส่วนอุทกวิทยา
(CLICK TO OPEN)
 

 

1. คู่มือการจัดทำน้ำไหลและผังน้ำ พ.ศ.2561
2. คู่มือปฏิบัติงานการใช้แบบจำลอง ANNs ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
3. คู่มือการจัดทำ Rating Curve ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

4. เกณฑ์ปริมาณน้ำน้อยวิกฤตในลุ่มน้ำต่างๆ

5. เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานด้านอุทกวิทยา

 

5.1 รูปบรรยากาศการอบรม(ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน1-4)

6. เส้นโค้งแสดงสภาพการไหลของน้ำ ( Flow Duration Curve )

7. คู่มือการใช้โปรแกรม Basin และ Station Unit Hydrograph

8. คู่มือการคำนวณปริมาณน้ำ (Rating Curve)

9. คู่มือการสร้างความสัมพันธ์ระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ (Rating Curve) คำอธิบายทั่วไป ปัญหาและการแก้ไข
10. คู่มือการประเมินค่าปริมาณการไหลของน้ำ ด้วยวิธี Manning's formula
11. คู่มือการกรอก Coding form
12. กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า (UnitHydrograph)ของ ลุ่มน้ำต่างๆ ในประเทศไทย
13. คู่มือปฏิบัติงานส่วนอุทกวิทยา

14. คู่มือปฏิบัติงานศูนย์อุทกวิทยาทั้ง 8 ภาค

15. รายงานการสัมมนาวิชาการทางอุทกวิทยา วันที่ 18-20 ก.พ.2535 ณ.โรงแรมใบหยก จ.ชลบุรี
   
 

เอกสารเผยแพร่ในส่วนอุทกวิทยา

1. วิธีการประมาณค่าปริมาณน้ำฝนรายวัน

2.การประเมินปริมาณน้ำท่าด้วยแบบจำลองอุทกวิทยา HEC-HMS สถานี P.1 แม่น้ำปิง สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

3. โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุของอ่างเก็บน้ำ กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำคลองโบด อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก