แผนที่อากาศ   ภาพดาวเทียม   เส้นทางพายุ
   
         
HAMWeather   เรดาร์ตรวจอากาศ   ปริมาณฝน 7.00 น ถึง ปัจจุบัน
   

แหล่งที่มา : จากกรมอุตุนิยมวิทยา และ HAMweather