รายงานระดับน้ำรายชั่วโมง

(รายงานเฉพาะช่วงวิกฤติ)

 

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง จังหวัดชัยนาท

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก จังหวัดกาญจนบุรี

ลุ่มน้ำเพชรบุรี

ลุ่มน้ำลำภาชี

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้ จังหวัดพัทลุง