โลโก้(1) 

 

 

 

เขื่อนใหญ่ทั่วประเทศยังรับน้ำได้อีกมาก ย้ำฝนนี้เน้นเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด

                   เขื่อนใหญ่ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ยังรับน้ำได้อีกมาก ย้ำฤดูฝนนี้เน้นเก็บกักน้ำในเขื่อนให้ได้มากที่สุดก่อนหมดฝน สำรองไว้ใช้ฤดูแล้งหน้า เฉพาะ 4 เขื่อนหลักยังคงการระบายน้ำรวมกันประมาณวันละ18 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนนาปีทั้งประเทศ มีการเพาะปลูกไปแล้วกว่า 1,470,000 ไร่

              นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั่วประเทศว่า ล่าสุด(21 มิ.ย. 59) มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 30,849 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 7,426 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนใหญ่ทั้งประเทศยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 39,500 ล้านลูกบาศก์เมตร

           ทั้งนี้ ตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา(ระหว่างวันที่ 15 – 21 มิ.ย. 59) เขื่อนหลายแห่งเริ่มมีน้ำไหลลงอ่างฯสะสมมากขึ้น อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก 43.03 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์  45.98 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก  16.10 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร 7.46 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น  6.12 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ 16.57 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี 6.16 ล้านลูกบาศก์เมตร  เป็นต้น สถานการณ์น้ำไหลลงอ่างฯในภาพรวม เริ่มมีปริมาณน้ำไหลลงมากขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ไม่มากนัก กรมชลประทาน ได้กำชับให้ทุกโครงการชลประทานทั่วประเทศ เน้นการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด โดยให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่ตกลงมาและไม่กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อน

           สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แม้ว่า 4 เขื่อนหลัก(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ) จะมีน้ำไหลลงอ่างฯบ้างแล้ว แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ไม่มากนัก เนื่องจากบริเวณด้านเหนือเขื่อน การกระจายของฝนยังไม่มากพอ ปัจจุบัน(21 มิ.ย 59) ทั้ง 4 เขื่อน มีปริมาณน้ำรวมกัน 8,020 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีน้ำใช้การได้ประมาณ 1,324 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังคงการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก ประมาณวันละ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร เฉพาะเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และไม้ผลต่อเนื่องเท่านั้น

            ในส่วนของการทำนาปีทั่วประเทศ พบว่าขณะนี้(ณ 15 มิ.ย. 59) มีการเพาะปลูกนาปีไปแล้วกว่า 1,470,000 ไร่ เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการเพาะปลูกนาปีไปแล้วประมาณ 551,430 ไร่ และในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองมีการเพาะปลูกนาปีไปแล้วกว่า 23,600 ไร่ ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะใช้อาคารบังคับน้ำและอาคารชลประทานต่างๆควบคุมน้ำท่าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการส่งน้ำเข้าระบบชลประทานไปยังพื้นที่การเกษตรได้อย่างทั่วถึง

            

**********************************

 

                   22  มิถุนายน  2559