http://water.rid.go.th/news/news_59_111_files/image001.jpg
 

 

 

 

 


เขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม 6 เพิ่มการระบายน้ำป้องกันน้ำเค็มรุก พร้อมวอนเกษตรกรงดทำนาต่อเนื่อง

          กรมชลประทาน เพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม 6 ป้องกันน้ำเค็มรุกเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำทะเลหนุน พร้อมวอนเกษตรกรให้งดปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่อง หลังพื้นที่เพาะปลูกเกินแผนเกือบสองเท่า

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา ภายหลังจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีคลื่นลมแรง หรือสตอร์ม เซิร์จ (Storm Surge) ทำให้น้ำทะเลยกตัวสูงขึ้น ส่งผลให้น้ำเค็มรุกเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง

ทั้งนี้ ในช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุน(27 – 28 ก.พ. 60) กรมชลประทาน ได้เพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนพระราม 6 จาก 35 เป็น 45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 60 ที่ผ่านมา เพื่อควบคุมความเค็มไม่ให้สูงเกินค่ามาตรฐาน แต่เนื่องจากได้เกิดคลื่นลมแรงหรือสตอร์ม เซิร์จ(Storm Surge)ขึ้นอีก กรมชลประทาน จึงได้เพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา จาก 70 เป็น 75 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเขื่อนพระรามหก จาก 45 เป็น 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมกับให้โครงการชลประทานท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทั้งหมด งดรับน้ำเข้าระบบชลประทาน และให้ประสานไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้ควบคุมไม่ให้รับน้ำหรือสูบน้ำไปใช้ในช่วงที่มีการระบายน้ำลงมาผลักดันน้ำเค็ม

อนึ่ง จากการติดตามสภาพการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา พบว่าปัจจุบันมีการทำนาปรังไปแล้วกว่า 5.30 ล้านไร่ เกินแผนไปแล้วกว่า 2.63 ล้านไร่(แผนวางไว้ 2.67 ล้านไร่) ทำให้ความต้องการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้นกว่าแผนที่ได้วางไว้ เพราะน้ำส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้ในการเพาะปลูกที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเหลือน้อยลง ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับการบริหารจัดการน้ำในระยะต่อไป กรมชลประทาน จึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา งดทำนาปรังต่อเนื่องหรืองดปลูกข้าวนอกแผนเพิ่มขึ้นอีก เพื่อลดความเสี่ยงต่อผลผลิตที่จะต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ในอนาคต

 

*****************************************

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 28  กุมภาพันธ์  2560