http://water.rid.go.th/news/news_59_111_files/image001.jpg 

  ครสวรรค์ มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดแล้งนี้ / ชป.ร่วมวางแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด

          สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ มีน้ำเพียงพอใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 60 กรมชลประทาน วางแผนพัฒนาต้นน้ำบึงบอระเพ็ด เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักรวมกันทั้งสิ้น 91.02 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณน้ำที่มาจากบึงบอระเพ็ด อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 3 แห่ง และอ่างขนาดเล็กอีก 18 แห่ง เพียงพอที่จะสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมและการช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้งภายใต้ 6 มาตรการ 30 โครงการลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านเกษตร ปี 2559/60 โดยขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้งดทำนาปรังครั้งที่ 2 สนับสนุนให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย(ข้าวโพด,พืชตระกูลถั่ว) การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนด้วยการขุดลอกแก้มลิง 3 แห่ง สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ 2.90 ล้านลูกบาศก์เมตร การสนับสนุนการจ้างแรงงานภาคการเกษตร การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อาทิ เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัด และการออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ เป็นต้น นอกจากนนี้ ยังได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้ 11 เครื่อง และรถบรรทุกน้ำอีก 2 คัน สำหรับนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  

สำหรับบึงบอระเพ็ด ซึ่งเป็นบึงขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 132,737 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอได้แก่ อ.เมือง อ.ท่าตะโก และอ.ชุมแสง ความจุเก็บกักน้ำได้ 180.30 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในบึงประมาณ 75 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากบึงบอระเพ็ดประมาณ 114,212 ไร่

กรมชลประทาน ได้วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำของบึงบอระเพ็ด เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ จำนวน15 โครงการ ประกอบไปด้วย โครงการพัฒนาคลองบอน ,โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองน้ำสาดช่วงเหนือถนนเขาทราย ,โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองน้ำสาดธารทหาร ,โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองตะโกลาดระยะที่ 2 ,โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองห้วยใหญ่วังน้ำลัด ,โครงการแก้มลิงบ้านตะกุดภิบาล ,โครงการพัฒนาคลองวังมหาการ ,โครงการพัฒนาคลองพนมรอก-ลำเจ็ดดง ,โครงการพัฒนาคลองแยกวัดเนินสำราญ-ประตูวังรอ โครงการพัฒนาคลองปากง่าม-ประตูวังรอ ,โครงการพัฒนาคลองวังแรง ,โครงการพัฒนาคลองเตาขนมจีน ,โครงการฝายบ้านท่าลอบ ,โครงการแก้มลิงบ้านหนองโพธิ์ศรี และโครงการแก้มลิงห้วยถั่วเหนือ

ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการโครงการต่างๆดังกล่าวได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะทำให้การบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้เป็นอย่างมาก

*****************************************

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 3  มีนาคม  2560