http://water.rid.go.th/news/news_59_111_files/image001.jpg 

 

 

 


สระแก้ว แล้งนี้น้ำไม่ขาดแคลน พร้อมสนับสนุนแหล่งน้ำใช้ในพื้นที่แปลงใหญ่และส.ป.ก.

          สระแก้วแล้งนี้ มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอใช้ไม่ขาดแคลน พร้อมเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่  แปลงใหญ่และส.ป.ก. หวังพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

          นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสระแก้วว่า ปัจจุบันจังหวัดสระแก้ว มีแหล่งน้ำต้นทุนและใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 14 แห่ง และขนาดเล็กอีก 41 แห่ง ปริมาณเก็บกักรวมกันประมาณ 281.36 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำทั้งสิ้น 117.37 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯรวมกัน ปริมาณน้ำที่มีอยู่สามารถสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 ได้อย่างเพียงพอ

สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำภายหลังจากที่รัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศ ในช่วงปี 2557 – 2559 นั้น กรมชลประทาน ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ประมาณ 6.23 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 14,200 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 3,116 ครัวเรือน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 843.39 บาท นอกจากนี้ ยังได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอีก 1 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ และขุดลอกแก้มลิงอีก 4 แห่ง รวมปริมาณน้ำ 3.55 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมและช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้งปี 2559/60 กรมชลประทานได้ดำเนินการตามมาตรการ/โครงการภายใต้แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตรจังหวัดสระแก้วปี 2559/2560 (6 มาตรการ 30 โครงการ) อาทิ การอบรมให้ความรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้แก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเปียกสลับแห้ง จำนวน 1 ราย พื้นที่ 5 ไร่ โครงการแก้มลิงคลองซับตะเคียน เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน 116,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่ การจ้างแรงงานภาคการเกษตร 241 คน ตั้งแต่เดือน พ.ย. 59 – 30 ก.ย. 60 การถ่ายทอดความรู้เรื่องสถานการณ์น้ำผ่านทางรายการวิทยุ สวท. สระแก้ว ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 10.00 – 11.00 น. รวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรทฤษฎีใหม่ การเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 3 เครื่อง และรถยนต์บรรทุกน้ำอีก 2 คัน

           ทั้งนี้ ตามที่จังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)ในพื้นที่    3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ และอำเภอวัฒนานคร ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 59 - 30 เม.ย. 60 นั้น กรมชลประทาน มีแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสระแก้วในปี 2559 – 2560 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวด้วย จำนวน 16 โครงการ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ 19.65 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังมีแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำในระยะยาวปี 2561 - 2564 อีก 39 โครงการ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ 3.92 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว นั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 12 แปลง ซึ่งอยู่นอกเขตชลประทานทั้งหมด พื้นที่รวมประมาณ 11,911 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 613 ราย โดยใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 8 แปลง ส่วนอีก 4 แปลงที่เหลือ กรมชลประทานจะเข้าไปสนับสนุนจัดหาแหล่งน้ำให้ ทั้งการสร้างฝายทดน้ำ และการขุดลอกแก้มลิงพร้อมระบบส่งน้ำ  

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้สนับสนุนแหล่งน้ำให้กับพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนจากการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 719.34 ไร่ ในเขตต.หนองม่วง อ.โคกสูง โดยวางแผนก่อสร้างสระเก็บน้ำ 1 แห่ง พื้นที่ 140 ไร่ ความจุประมาณ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบกระจายน้ำ ที่มีสถานีสูบน้ำพร้อมแพสูบน้ำ 1 แห่ง ท่อส่งน้ำความยาว 4.5 กิโลเมตร และก่อสร้างระบบผันน้ำเข้าพื้นที่โครงการ มีอาคารบังคับน้ำ 1 แห่ง ท่อส่งน้ำความยาว 350 เมตร    หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 315 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์มีน้ำอุปโภคบริโภค 52 ครัวเรือน

อีกจุดหนึ่ง เป็นพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนจากการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 578.53 ไร่ ในเขตต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ ในพื้นที่แปลงนี้กรมชลประทานได้วางแผนก่อสร้างสระเก็บน้ำ 1 แห่ง พื้นที่ประมาณ 90 ไร่ ความจุประมาณ 435,700 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ประกอบไปด้วย หอถัง สูง 1 แห่ง ท่อส่งน้ำ ความยาว 5.7 กิโลเมตร หากสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ จะสามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 300 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์มีน้ำอุปโภคบริโภค 60 ครัวเรือน

************************************************

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 7  เมษายน 2560