หน่วยงานภายใน
แผนผังเว็บ
EN   TH
  หนังสือเวียน
 
เอกสารดาวน์โหลด  
ผลงาน  
  ส่วนการใช้น้ำกรมชลประทาน  
  สถาบันพัฒนาการกรมชลประทาน  
  สำนักวิจัยและพัฒนา  
  สำนักจัดรูปที่ดินกลาง
  ส่วนฝึกอบรม  
  กรมอุตุนิยมวิทยา  
  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วม (กสช.)  
  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาต  
  ศูนย์ติตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.  
  คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)  
   

ความพึงพอใจเว็บ
ฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ

Free Counters

 

เอกสารและคู่มือการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ กษ
 
  เอกสารดาวโหลด
โปรแกรม Excel การคำนวณการให้คะแนนการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ำฯ ปี 2561
การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำฐานข้อมูลโดยโปรแกรม Autoplay Menu Builder ภายใต้โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการน้ำในระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
คู่มือการจัดทำฐานข้อมูลโดยautoplay
กำหนดการปะเมิน O&M-QA [2561]
กำหนดเวลาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน
การวัดผลการดำเนินการ
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาและโครงการชลประทาน
อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [3 หลักสูตร]
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และโครงการชลประทาน [มีนาคม 2560]
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา [มีนาคม 2560]
โปรแกรม Excel การคำนวณการให้คะแนนการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ำฯ ปี 2559
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ปี 2559
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และโครงการชลประทาน ปี 2559
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ปี 2559
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และโครงการชลประทาน ปี 2559
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำดีเด่น
 
กำหนดการประเมิน ฝสบ./โครงการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ครั้งที่ 1/2559 (26 ม.ค.2559)