รายงานสถานการณ์น้ำ
 

 

 

 

 

 


ค่าความเค็ม เจ้าพระยา


ภาพถ่ายดาวเทียม GIS
กรมชลประทาน

 ติดตามระดับน้ำจากกล้อง cctv ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยกรมชลประทาน
ผู้เยี่ยมชมศูนย์ฯ
• คุณภาพน้ำ DO ในแม่น้ำเจ้าพระยา • แผนการบริหารจัดการน้ำ และการ
    เพาะปลูกพืช ฤดูแล้ง 56/57
• สภาพการเพาะปลูก • ตารางกรอกข้อมูลประกอบแผนปฏิบัติงาน
• การประชุมคณะกรรมการฯ
   ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง
• แบบฟอร์มการรายงานสถานการณ์น้ำ
    ประจำวัน ในช่วงฤดูแล้ง
  • นำเสนอโดยกรมชลประทาน • แผนแม่บทการแก้วิกฤตการณ์ภัยแล้ง
  • นำเสนอโดยกรมส่งเสริมการเกษตร • แบบสำรวจแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
    ในเขตชลประทาน (รายตำบล)
  • นำเสนอโดยกรมอุตุนิยมวิทยา • PowerPointรายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
• รวมข่าวย้อนหลัง  
   
   
   
   
   
ติดตามสภาพภูมิอากาศ
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม