ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน มีหน้าที่   ติดตามรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพน้ำท่วมในแม่น้ำแหล่งเก็บกักน้ำ หรือ อ่างเก็บน้ำจากน่วยงานภายในกรมฯและ หน่วยงานอื่น ทุกวัน สามารถสอบถามได้จากศูนย์ฯ 1460 ตามเวลาทำการ
การพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  
“...หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค   น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก    เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น  ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ  คนอยู่ไม่ได้   ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ไม่ได้  แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ   คนอยู่ไม่ได้...”
 ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน

    สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานศูนย์ประมวลฯล่าสุด     Download Present การประชุมสถานการณ์น้ำ 30 ก.ค. 52    แผนแม่บทแก้วิกฤติการณ์ภัยแล้ง
  
    สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ที่ สถานการณ์วิกฤตระดับ 1 สีเหลือง
ตั้งแต่ วัน พุธ  ที่ 11  สิงหาคม 2553 เวลาทำการ 07.30-18.30 น.
เนื่องจาก   ช่วงฤดูฝนร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านประเทศไทย มีฝนตกชุก และสถานการณ์มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ เนื่องจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ต่างๆิ