^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด  ต.โพนทอง   อ. เมือง  จ.ขอนแก่น

โครงการพัฒนากุดจับ-กุดหมากเห็บ บ้านโนนสะอาด  ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ บ้านหนองสีหนาด  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

ฝายบ้านใหม่สำราญ บ้านโนนกะบาก  ตำบลนางแดด  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนประกอบอื่น   สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ) บ้านโพธิ์ไชย  ตำบลโพธิ์ไชย  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ) บ้านโพธิ์ไชย  ตำบลโพธิ์ไชย  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนาคำ ระยะที่1 (อันเนื่องจากพระราชดำริ) บ้านหนองนาคำ  ตำบลบ้านโคก  อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไทรงาม (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านไทรงาม  ตำบลวังชมภู    อำเภอหนองบัวแดง     จังหวัดชัยภูมิ

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไห บ้านดงป่าเปือย  ตำบลทุ่งพระ  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนาคำ ระยะที่2 (อันเนื่องจากพระราชดำริ) บ้านหนองนาคำ  ตำบลบ้านโคก  อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

ส่วนประกอบอื่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลบ้านดง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดง  ตำบลบ้านดง  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com