^Back To Top

 

"กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

 


 

            1. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
    2. เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 4. คิดริเริ่มสร้างสรรค์

 


 

 IMG 1753

วันพุธที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. นายสุเทพ ฉวยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและตอบแบบสำรวจความคิดเห็น การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆสำหรับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6

         กิจกรรมปลูกต้นไม้ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และดูงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม....

 

         เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) จังหวัดขอนแก่น ได้มีการประชุมและดูงานภาคสนาม ของคณะกรรมการทีมงานจัดการความรู้ (Km Team) สกก.6 ตามแผนการดำเนินงานตามปฏิทินกิจกรรมจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อถอดองค์ความรู้วิชาการภายนอก อ่านเพิ่มเติม....

 

         ประชุมคณะทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 6/2558  สำนักงานก่อสร้าง 6 กพก. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม..  

       ประชุมคณะทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 5/2558  สำนักงานก่อสร้าง 6 กพก. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม..  

       ประชุมคณะทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2558  สำนักงานก่อสร้าง 6 กพก. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม..

       ประชุมคณะทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2558  สำนักงานก่อสร้าง 6 กพก. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม..


       ประชุมคณะทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2558  สำนักงานก่อสร้าง 6 กพก. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม..

  กิจกรรม KM ทั้งหมด

KM Site Vitsit โครงการระบบส่งน้ำบ้านหนองผือ ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

KM Site Vitsit โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้


   

       สำนักงานก่อสร้าง 6 กพก. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กพก. "โครงการ กพก.คืนความสุข" วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

 


อบรม

กระบวนการบริหารสัญญา

แนวทางการจ้างและเบิกจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราวรายวันของกรมชลประทาน พ.ศ.2558


รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้วันนี้5
เมื่อวานเมื่อวาน22
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้118
เดือนนี้เดือนนี้27
ทั้งหมดทั้งหมด55840

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com