ประชุมร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลบ้านดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายดุษฎี คงสวัสดิ์ ผสก.๖ เป็นประธานในที่ประชุม และคณะกรรมการ นายสุรชัย ทิพย์น้อยสง่า วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง ๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น