^Back To Top

เล่าเรื่องในหลวง 2 นาที

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

พิธีเปิดโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนาคำ อันเนื่องมาจากพระราชดิ

 

เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนาคำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น โดยมีนายศิวาโรจน์  มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโครงการ และมีนายสุเทพ ฉวยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น นายสุพจน์ น่วมทนงค์ หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 สำนักงานก่อสร้าง6 พร้อมคณะข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่จำนวน 100 ราย ให้การต้อนรับ

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com