ประชุมคณะทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานก่อสร้าง 6 กพก. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น