เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. โดยมี นายสุเทพ ฉวยศรี ผสก.6 เป็นประธาน และหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรม 113 ปี กรมชลประทาน ณ ห้อง KM  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น