^Back To Top

เล่าเรื่องในหลวง 2 นาที

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

 

กิจกรรมวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๓ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โดยมี นายสุเทพ ฉวยศรี ผสก.6 และเหล่าข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนร่วมกันทำกิจกรรมตักบาตรตอนเช้า ปลูกต้นไม้และทำกิจกรรม 5 ส. ในส่วนของหน่วยงานในแต่ละฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 น ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com