ประชุมหารือร่วมกับกรมเจ้าท่าและองค์การบริหารส่วนตำบลของโครงการแก้มลิงบึงละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘