^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

จ้งหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้โครงการชลประทานชัยภูมิประสานงาน จัดประชุมแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำลำคันฉู อำเภอบำเหน็จณรงค์. อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทุกภาคส่วน ทั้งอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม รักษาระบบนิเวศน์และอุตสาหกรรม เหมืองโปแตชอาเซี่ยน โรงงานน้ำตาล โรงงานแป้งมัน. ประชุมในวันที่. ๒๓ ธันวาคม. ๒๕๕๘. เวลา ๑๔.๓๐ น ที่ห้องประชุมโครงการชลประทานชัยภูมิ โดยมี. ปลัดจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน มีนายอำเภอบำเหน็จณรงค์. ผคป.ชลประทานชัยภูมิ ผสก.๖ ผู้แทน ผบ.กกล.รส.จว.ชย (ทหาร) โครงการส่งน้ำฯชีบน. ผู้แทน โครงการเหมืองแร่โปแตซอาเชี่ยน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ประมาณ.๒๐. คน ผลสรุป เรื่องเร่งด่วน. ให้เสนอขอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำลำคันฉู เป็นฝายพับได้เพิ่ม ๑. เมตร กักเก็บน้ำได้ประมาณ ๕๐. ล้าน ลบ.ม ระยะ กลาง สร้างอ่างเก็บน้ำ วังตาลาด. อ่างเก็บน้ำวังม่วง. ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายปากจาบ(ลำคันฉู) โครงการขุดลอกแก้มลิง. ชึ่งจังหวัดชัยภูมิ จะเร่งนำเสนอรัฐบาล กรมชลประทาน เพื่อดำเนินการต่อไป

 

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com